परंपरीक वेवसायीक पळयतात अर्थीक मजतीची वाट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वर्स जाले, लाबार्थ्यांक अजून मजत मेळूंक ना


पणजी: कोरोना म्हामारी काळांत अर्थीक वेवसाय बंद आशिल्ल्यान ल्हान-व्हड उद्देजकांचेर संकश्ट आयिल्लें. ताका लागून राज्यांतल्या परंपरीक वेवसायिकांक 5 हजार रुपयांची अर्थीक मजत दिवपाचें आस्वासन सरकारान दिल्लें. हे खातीर 35 हजार परंपरीक वेवसायिकांनी अर्ज केल्ले. पूण वर्स सोंपले तरी लाबार्थ्यांच्या खात्यांत ही रक्कम जमा जावंक ना. समाजकल्याण खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांनी आपचे कडली प्रक्रिया पुराय जाल्या. फायल वित्त खात्या कडेन मंजुरी खातीर धाडिल्ल्याचे सांगलें.
कोरोना म्हामारी काळांत जायत्या लोकांचे वेवसाय बंद जाल्ले. परंपरीक वेवसायिकांक, कलाकारांक हाचो फटको बशिल्लो. तांकां समाजकल्याण खात्या कडल्यान 5 हजार रुपयांची अर्थीक मजत दिवपाचें आस्वासन सरकारान दिल्लें. ते खातीर अर्ज लेगीत वितरीत केल्ले.
सुरवातीक ही मजत फक्त पायलटांक दिवपाचे थारिल्ले. उपरांत सगल्याच परंपरीक वेवसायिकांक हाचो लाव दिवपाची घोशणा केली. ताका लागून अर्जदारांची संख्या वाडली. ह्या अर्जा खातीर 50 रुपया शुल्क आशिल्लें. आतां एक वर्स जाले तरी परंपरीक वेवसायिकांक अजून मजत मेळूंक नाशिल्ल्यान तांचे मदीं नाराजी आसा. सरकारान दिल्लें आस्वासन बेगोबेग पुराय करचें, अशी मागणी परंपरीक वेवसायिकांनी केल्या.