पयलीं दियात जमनीचो हक्क, मागीर करतां सैमीक शेती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय सरकारान शेतकारांक ‘सैमीक शेती करात’ म्हूण एक उलो मारला. सैमीक शेती करपाक तयार आसात म्हणून शेतकारांनी सरकाराक कळयलां. कांय शेतकार सैमीक शेती करतातूय. शेतकारान आतां गोंय सरकाराक एक उलो मारला – तांकां तांच्या जमनींचो पुराय मालकी हक्क दियात. शेतकारांक जर तो मेळ्ळो जाल्यार सरकाराक आनी गोंयकारांक वता थंय सैमीक शेती पळोवपाक मेळटली.
गोंयच्या कांय तालुक्यांनी अजुनूय कितल्याशाच शेतकारांक तांच्या स्वताच्या जमनींचो मालकी हक्क मेळूंक ना. आनी आयज मेरेन खंयच्याच सरकारान तांकां मनांतल्यान जमनींचो मालकी हक्क दिवपाचो यत्न केलो ना. जमनीचो मालकी हक्क दिता म्हूण सांगून फकत फटीचीं आस्वासनां दिलीं. वेंचून येता त्या सरकारा कडेन शेतकार भाव चुकनासतना ही मागणी करता. पूण, बरींच वर्सां जालीं खंयच्याच सरकार हें कानां- मनार घेतलें ना. शेतकारांनी आतां सैमीक शेती करपाक जाय म्हणून हेंच सरकार व्हडल्या- व्हडल्या सभांनी सांगता. शेतकारांक तांच्या जमनींचो मालकी हक्क दिवपाचो ह्या विशयाचेर मात सद्याचें सरकार एकूय उतर काडिना. कित्याक काय?
गोंय भाजपा सरकार शेती संदर्भांत आतांच खंय तरी जागें जाल्लें दिसता. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले आमचे शेतकार भाव, हे पयलीं सावन सैमीक शेती करीत आयल्यात. आयजूय कांय शेतकार ती करतात. तेन्ना सरकारान तांकां सैमीक शेती करपाक जाय म्हूण मुद्दाम सांगपाची गरजूच ना. आयज सरकारान तांच्यो जमनी तांच्या नांवार करपाची गरज आसा. मालकी हक्क दियात अशी मागणी करपी सुमार 7 हजार आल्वारा जमनींच्यो फायली भाजपा सरकारा कडेन (जिल्लोधिकारी कार्यालयांत) फाटलीं पांच वर्सां जालीं पडिल्ल्यो आसात.
गोंयचे शेतकार जमनीचो मालकी हक्क दियात म्हूण, सरकाराक पांच वर्सां जालीं पांयां पडटात. पूण अजुनूय सरकारान ह्या आल्वारा जमनींत शेतां कसपी शेतकारांक जमनींचो पुराय मालकी हक्क दिवंक ना. कित्याक काय? गोंयचे कांय मंत्री आनी आमदार जमनी विकत घेवन रातीं भितर आपल्या नांवार करतात आनी जमनीचो पुराय मालकी हक्क घेतात. मागीर पारंपारीक शेतकारांक तांच्या जमनींचो मालकी हक्क कित्याक मेळना? फुडाऱ्यांनी जमनी विकत घेवन मालकी हक्क घेवप आनी मागीर व्हडले बंगले आनी इमारती बांदप. तेय बीन शेत जमनींत. सत्तेर आशिल्ल्यांनी कितेंय केल्यार जाता आनी शेतकारांनी कांयच करप ना अशें दिसपाक लागलां. शेतकारांनी फकत घाम गळोवप आनी शेत पिकोवन दुसर्‍यांचीं पोटां भरप. तांचीं पोटां कोण भरतलो?
सत्तरीच्यान सुमार 2500 आल्वारा जमनीच्यो फायली पुराय मालकी हक्का खातीर सरकारा कडेन पावल्यात. तातूंतल्यो फकत 955 आल्वारा जमनीच्यो फायली कागदपत्रां नुसार सारक्यो आसात खंय. आनी उरिल्ल्यो सारक्यो नात. तांचीं कागदपत्रां जीं फायलीक लावन दिल्लीं, तीं सारकीं नात खंय. आतां ह्या कागदपत्रां सारकीं आशिल्ल्यां 955 आल्वारा जमनीच्या शेतकारांक सरकारान पत्रां काडल्यांत. त्या पत्रांनी आनीक अशें काय दस्तावेज मागल्यात जे शेतकारां कडेन नाच. हे मागिल्ले दस्तावेज सोदपाक गेल्यार खंयच मेळपा ना. आतां सांगपाचें म्हणल्यार आल्वारा जमनीचो पुराय मालकी हक्क गोंयच्या शेतकारांक केन्नाच मेळपाचो ना, अशेंच दिसता.
आल्वारा जमनी आशिल्ल्या शेतकारांक जर क्लास ‘बी’ कॅटेगेरींत मालकी हक्क जाय जाल्यार दर चौखण मिटराक पांच रुपया फारीक करचे पडटले. आनी जर क्लास ‘ए’ कॅटेगेरींत आल्वारा जमनीचो मालकी हक्क जाय जाल्यार सरकाराक शेतकारांनी मार्केट रेट दिवची पडटली. आतां शेतकारांक व्हडलो प्रस्न पडला. खंयच्यान ते आल्वारा जमनीचे दस्तावेज हाडप आनी खंयच्यान सरकाराक पयसो दिवप. शेतकारांक दिसता की आतां सरकारानूच सैमीक शेती करची आनी आपलेंच पोट भरचें. आनी सुमार 7 हजार आल्वारा जमनी आशिल्ल्या शेतकारांनी उपाशी पोटार हाल सोंसचे.
गोंया भायले लोक गोंयांत स्थायीक जाल्यात तांकां आमचें सरकार सगळ्यो मुळाव्यो साधनसुविधा फटाफट फुकट दिता…. आनी आमी नीज गोंयकार जे पिळग्यान पिळग्यो ह्यो आल्वारा जमनी कसयत आयल्यात आनी कसयतात आनी तेच जमनींत आमचे घराबे आसात तांकां मात तांचीच जमीन मेळना. ह्या आल्वारा जमनींचो पुराय मालकी हक्क कित्याक काय ह्या शेतकारांक मेळना वा दिना? कित्याक हें सरकार परतून परतून हे दस्तावेज दियात म्हूण सांगता? शेतकारां कडेन ते दस्तावेज ना जाल्यार तांणी ते खंयच्यान दिवपाचे. हाचेर मार्ग कितें?
गोंयच्या प्रत्येक गांवचो खरो अर्थीक कणो आमचीं शेतां- भाटां. एका तेंपार गोंयचे शेतकार सैमीक शेतीच करताले. पूण, मागीर जसो जसो काळ बदलत गेलो, गोंय सरकारानूच कृत्रीम सारें हो प्रकार हाडलो आनी सैमीक शेती करपी पारंपारीक शेतकारांक ह्या सार्‍याची संवय लागली आनी आमची सैमीक शेती खंय तरी मारून वडयली. आयज सारें घाल्ल्या शेतां-भाटांचो उपेग करून आमचीं शेतां- भाटां खंय तरी काबार जावपाचे वाटेर आसात. तशेंच पडींग जमनी परतून कसोवपाची गरज उप्रासल्या. तेय बीन सैमीक शेती करून, ना जाल्यार गोंयचें श्रीलंका जावपाक वेळ लागचो ना.
आयज सैमीक शेती ही मनशाचें जिवीत जगपाची एक वाट आसा. आमकां आमचें जिवीत आयज सैमीक शेती करून जगपाचें आसा. तेन्ना सरकारान आल्वारा जमनींचो पुराय मालकी हक्क शेतकारांक दिवपाचेर बेगीन उपाय काडचो आनी ती जमीन शेतकारांच्या नांवार करची. ह्या जमनींचो हक्क मेळटकच शेतकार त्यो विकतले अशें सरकारान चिंतचें न्हय. शेतकारांक आपल्यो जमनी विकून खावपाच्यो नात… आनी शेतकारांक फटींगपणां करपाचीय संवय ना. शेतीप्रधान देशांत, गोंयच्या शेतकारांक बेगीन न्याय मेळटलो अशी आस्त बाळगुया.

देवेंद्र गणेश गांवकार
7798106277