पणजे फुड पार्क वा खाऊ गल्ली जावची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इमेजिन पणजी

सुहासिनी प्रभुगांवकार

———-

नवें फुड पार्क सकाळीं बेगीन सुरू जावन रातीं उसरा मेरेन सुरू उरचेंच, पूण तातूंत वेगळेपण आसचें.  अर्थकारण होलमल्ल्यान मडगाव, वास्कोच न्हय तर दिल्ली ते गल्ली मेरेनचे वेवसाय करपी पणजे पावल्यात. 

भाजीपाव, डोसा, मको, मॅगी, चाट संस्कृतायेंत घरच्या खाणा-जेवणाची परंपरा आयजय पणजेंत तिगून आसा. केन्नाय हाॅटेलांत खावप -जेवप जाताच. नवनिर्मणेत पणजी भाजीपाव, मसाला डोसांतल्यान मॅगी, चाट हीं खाणां जेवणाचे संस्कृतायेंत पावल्यांत.

सुटके झुजावेळारच न्हय जाल्यार गोंय मुक्ती उपरांतय तिमाप्पा, माधवाश्रम खानावळी पणजेंत येतल्यांची, रावतल्यांची खाणा जेवणाची, विसव घेवपाची थळां.  एका तेंपार गुजरात, रामेश्वराच्या शेव पापडी फरसाणांत भरसल्ली पणजी काळा प्रमाण कुरपणें घालप म्हण्टात, तशी बदल्ली. 

नवनिर्मणेंतल्यान पुरोहीत, बीग मिश्रा मेरेन धांवली. तांचे वांगडा धांवतना गुजरात लाॅजाचे नवे पिळगेन खावपाचे संस्कृतायेंत हाडिल्ले बदल अजापाचेच.  घराव्या खाणा मेरेन पणजेकारांक, पणजेत येतल्यांक घेवन वतना साबुदाण्याची खिचडी, मिरची, कांद्याचे फोव, कचोरी, ढोकळा, छोले पुरी, गाजराचो हालवो आदीं खाणां -जेवणांत गिरायकांक गुजरात घुस्पावन दवरता. त्या भायर सामोसा, बटाटवडे (चटणी, पाव), इडली, चाट आसाच. आळूवडी गुजराताचें खाशेलपण, सदां नासत पूण श्रावणात आसताच. एका तेंपार लस्सी खातीर गुजराता कडेन वचपी गिरायक आयज दनपारांय ज्युस, आयस्क्रिम खातना दिश्टी पडटा. गुजरातची पासय सदां गिरायकांक आपोवन व्हरपी, नितळसाणच न्हय जाल्यार प्लास्टिका पासून पयस रावपी, च्याकसुद्धां कागदाचे कप वा स्टिलाचे पेले वापरपी, शारांतल्या बाकीच्या हाॅटेलांनीय प्लास्टिक पयसावपाक आदार दिला तरी खंय तरी ते आसाच, ताचो सोद म्हापालिकेन घेवचो. 

गुजराताच्या लागसार सरस्वती मंदिराचे बिल्डिंगेत आशिल्लें ‘चाय पानी’ सकाळ सावन सान मेरेन गिरायकांची गरज पुराय करपी. पयलीं फक्त वडापाव, कांदा, मिरची, ढबू मिरचीचीं खास भजीं, समोसा, च्या, काॅफी दिवपी ‘चाय पानी’ उडदा दाळीचे वाटकुळे वडा, इडली, वडा सांबार, भक्कम पेडे, धंय वडे, पुलाव, गोबी मंचुरियन आनी हेर खाणां जेवणांखातीर नामना जोडटा. 

मसाला डोसा, सेट डोसा, उताप्पा ही उडपी खाणांची संस्कृताय पणजे अजूनय तिगून आसाच. कामत, विहार, सरोवर, नवतारा, संयोग, शीतलांत बदल जाल्यात. उडप्याच्या हाॅटेलांत दक्षीणी थाळी, कुर्मा भाजी, भाजी पाव, मसाला डोसा, वडासांबार आशिल्ले तातूंत पाव भाजी, पराठा, छोले भटुरे, बन्स, कापां (बटाटाची भजीं) अळंसादे, अळम्यांचे तोणाकय आयलें.

अळसांद्याचें तोणाक, पुरी भाजी, अळम्यांचें तोणाक, बियांभाजी, पातळ भाजी- पाव, बन्स चपाती खावपाक कॅफे भोसले, तातो, कॅफे आराम, पाट्यावेलें रुची, प्रासावेलें विहार वाट पळयतात. कॅफे रियाल मात्शें राॅयल संस्कृतींतलें, पूण तेंय आयज सगळ्यांचे जालां. तातो, भोसलेंतच न्हय जाल्यार आरामांतय बदल जाल्यात, रुची, तातो हाॅटेलांनी उडप्याची संस्कृताय कांय प्रमाणात आपणायल्या.  छोले, मंचुरीयना खातीर भोसले कडेन गिरायक आसता. कॅफे प्रकाश, कॅफे रियालाचें वेगळेपण सांगपाची गरज ना पूण पणजेचे नवनिर्मणेत तांकां गिरायक सोडना.  माधवाश्रमांतल्यान मनोशांती मेरेन उडकी मारत धोंड हांच्या घराब्यान पर्यटन वेवसायांत आपलें नाव तिगोवन दवल्लांच, नवी पिळगी नवे वाटेन वता. 

नवनिर्मणेतल्यान पणजे फुड पार्क वा खाऊ गल्ली जावची, विरोधय व्हडलोसो जावचो ना. फुड पार्कांत शारांतले हाॅटेलवालेय सामील जायत व्हय? तांकांय विश्वासांत घेवनच आमदार, महापौरांनी फुडें पावलां घाल्यार बरीं.

नवनिर्मणेत पणजेतलें अर्थकारण दुसऱ्या शारां खातीर दुस्वासाचें जावचें न्हय. पणजेचें एक बरें, पणजेन विश्वासाक आपले वांगडा घेतना पंचवीस वर्सा आदीं पणजेत आयिल्ल्या गाड्या वेल्यान दुकाना मेरेन पाविल्ले भय्याचे पावभाजेक धांवडायलेंना. भोसले, तातोच्या भाजीपावा बराबरीन सांतीनेजचे कॅफे आश्विनींतली उसळ पाव लोकांक भाविल्ल्यान करंझाळ्यां मेरेन पावल्या. 

भय्याची पावभाजी मध्यानराती मेरेन काल मेळटाली तशीच पणजे वडापाव, मिरची पाव, तांती पाव, आॅम्लेट पाव पोट भरपाक आसलीच. 

नवें फुड पार्क सकाळीं बेगीन सुरू जावन रातीं उसरा मेरेन सुरू उरचेंच, पूण तातूंत वेगळेपण आसचें.  अर्थकारण होलमल्ल्यान मडगाव, वास्कोच न्हय तर दिल्ली ते गल्ली मेरेनचे वेवसाय करपी पणजे पावल्यात. बीग मिश्रा हे वटेतल्यान तेवटेन पावल्यात, रिटझय पणजे जिमखाना मेरेन पावतना दनपारां, रातच्या जेवणांत घुस्पून उरल्यात.     

वास्को ते दिल्ली सावन आयिल्ले चाट संस्कृतायेंत व्हरतात. धा – बारा गाडेय आसात, फुड ट्रकय येतात. भाजिल्लो मको, शाॅर्मा, चायनिज, काॅन्टीनेटल, नु़डल्सय रस्त्या वेल्या गाड्यांनी मेळटा. घराव्या जेवणाचो डबोय दिवपी आसात, तोय खासा गोंयच्या शिवराक, नुस्त्याच्या जेवणाचो. जेवणा खाणाचे पार्सल संस्कृतायेक तर दिसानदीस नवें रुप येता, त्या रुपाचेर म्हापालिका, फुड अँड ड्रग्ज प्रशासनाची नदर आसचीच. 

 (लेखिका ज्येश्ठ पत्रकार आसात.)