पडीक जमनी सरकार ताब्यांत घेवचे नात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कृशी मंत्रीः शेतकारांक शेती करपाक दितले प्रोत्साहन

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : कोणाचीच जमीन सरकार ताब्यांत घेवचे नात. पडीक जमिनींत परतून लागवड करपाक सरकार शेतकारांक प्रोत्साहन दितले, अशें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी बुधवारा पत्रकारां कडेन उलयतना स्पश्ट केले.
राज्यांतल्या विवीध वाठारांनी शेतकार कृशी लागवडीक प्रोत्साहन दितात, जाल्यार कांय वाठारांनी शेती कडेन आडनदर केल्या. ज्यो जमनी लागवडी खातीर पोशक आसतनाय शेतकार शेती करपा कडेन आडनदर करतात. अशा शेतकारांक शेती करपाक सरकार सगल्या तरांचे सहकार्य करतले आनी जमनी लागवडी खाला हाडपाचे यत्न करतले, अशें मंत्री रवी नायक हांणी
म्हणलें.
राज्यांतली युवा पिळगी परंपरीक शेती करपाक आडनदर करतात. तरणाट्यांनी शिक्षणा इतलेच शेतीक म्हत्व दिवपाक जाय. आधुनीक पद्दतीन शेती करपी शेतकारांक राज्य सरकार विवीध येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान मजत करता. तांकां चडांत चड सबसिडी, मशिनरी उपलब्ध करून दितां. ते खातीर तरणाट्यांनी शेती वेवसायांत लक्ष घातल्यार सरकार तांकां गरजेचें सगले सहकार्य करतले, अशी हमी तांणी दिली.

व्हड प्रकल्प तशेच इमारतींक लागून शेत जमीन नश्ट जायत आसा. शेत जमनी सुरक्षीत दवरपाक हाचे मुखार कृशी खातें अशा प्रकारच्या प्रकल्पांक हरकत ना दाखले (एनओसी) दितना सरकार पुराय विचार करूनच निर्णय घेतले, अशें मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें.