पटेरी वाग हत्या प्रकरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सबळ पुरावे नाशिल्ल्यान
दुबावितांची निर्दोश सुटका


वाळपयः सत्तरी तालुक्यांतल्या केरी गांवांत 2009 वर्सा पटेरी वागाची हत्या करपाचो आरोप आशिल्ल्या पांच दुबावितांची न्यायालयान पुरावे नाशिल्ल्यान निर्दोश सुटका केल्या. हे वाग हत्या प्रकरण गोंयांत तशेंच देशांत गाजिल्लें.
2009 वर्सा पटेरी वागाची हत्या करपाचो प्रकार जाल्लो. ते संबंदीचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत ह्या प्रकरण उक्ताडार आयिल्ले. आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार लेगीत ह्या प्रकरणाची दखल घेतिल्ली. हत्या घडली त्या वेळार मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केरींतल्या कांय लोकांनी रानदुकरा खातीर सांपळो तयार केल्लो. तातूंत एक हरण फारावले. ताका मारपा खातीर आयिल्ले कडेन वाग तातूंत फारावलो. कांय दिसांनी कास करपी त्या वाठारांत गेल्ले तेन्ना तांकां पटेरी वाग मरून पडिल्ल्याचें दिसलें.
हे विशींचो व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत रानां खात्यान गुन्यांव नोंद करून चवकशे उपरांत केरी हांगाचे गणेश माजीक, नागेश माजीक, सुर्यकांत माजीक, अंकुश माजीक आनी भिवा माजीक ह्या पांच जाणांक अटक करून तांचेर वागाची हत्या केल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केल्लो. फाटल्या 13 वर्सां सावन हें प्रकरण न्यायालायांत आशिल्लें. सोमारा हत्या प्रकरणाची न्यायालयांत सुनावणी जाली. फिर्यादी पक्ष वागाची हत्या केल्या हे पुराव्यान सिद्ध करपाक शकले नात. ते खातीर न्यायालयान पांचूय दुबावितांक दुबावाचो फायदो दिवन तांची निर्दोश सुटका केली.
ह्या वाग हत्या प्रकरणांत मजगतीं राजकी मोडण मेळिल्ल्यान खवदळ जाल्लो. पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांकां ताचो बरोच त्रास सोंसचो पडिल्लो.