पंढरपूर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

टाळ मृदंग आनी वीणा घेवन वाजत गाजत आपले वाटेन उमेदीन चलत आसतात. ह्या वेळार सगळीं एकठांय रांदतात आनी जेवतात. पंढरीची वारी म्हणल्यार सुखाची वारी कशी.

महाराष्ट्राक संताची भूंय अशेंय म्हणटात. पंढरपूर ही महाराष्ट्रांतल्या धर्मीक सुवाती मदली एक मुखेल अशें श्रद्धेचें केंद्र आसा. पंढरपूरांत विठ्ठल रुक्मिणीचें देवूळ आसा. थंय सावन चंद्रभागा न्हंय व्हांवता. पंढरपूराक जे लोक नेमान पंगड करून वतात तांकां ‘वारकरी’ अशें म्हणटात. वारकरी चलत-चलत विठ्ठल दर्शनाक वतात. वारीचें दायज खूब प्राचीन आसा. संतांनी हें वारीचें दायज सुरू केल्लें. तातूंत संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम हें नामनेचे संत आस्पावतात.
वर्सांत चार मुखेल वारी आसतात. आषाढी, कार्तिक, माघ आनी चैत्र ह्या चार वारींक खूब लोक पंढरपूरांत जात्रेक वतात. चंद्रभागा न्हयेंत न्हातात. न्हाल्या उपरांत संत चोखोबा महाराजांचे समाधीचें दर्शन घेतात. मागीर संत नामदेवाच्या पांयां कडेन वतात आनी दर्शन घेतात आनी निमणे कडेन विठ्ठल आनी पांडुरंगाचें दर्शन घेतात.
वारीत चलत आसतना लोक अभंग म्हणटात. भजन करतात. चंद्रभागा वाळवंटांत भजन म्हणत नाचतात. किर्तन करतात.
टाळ मृदंग आनी वीणा घेवन वाजत गाजत आपले वाटेन उमेदीन चलत आसतात. ह्या वेळार सगळीं एकठांय रांदतात आनी जेवतात. पंढरीची वारी म्हणल्यार सुखाची वारी कशी. ह्या संदर्भांत संत सेना महाराजांचो अभंग आसा ते म्हणटात,
”जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा | आनंदे केशवा भेटताचि||”
हांचो अर्थ वारकरी पंढरीक वतात तेन्ना तांकां खूब खोशी जाता. सगळी भक्तीनामांत न्हावन वतात. अशे तरेन भक्तीचें वातावरण पंढरपूरांत निर्माण जाता. आनी भक्तगणांक खोस भोगतात.
अशें म्हणटात भक्त पुंडलिकान ताच्या आवय बापायची सेवा केली म्हूण ताका विठ्ठल प्रसन्न जालो आनी पंढरपूरांत आयलो.
पंढरपूर ही एक पवित्र धर्मीक सुवात आसा. महाराष्ट्रांत कितल्योश्योच धर्मीक सुवाती आसा. पूण पंढरपूरचें महात्म्य वेगळेंच आसा. सगळ्या संतांनी मेळून हांगा भक्तीचो मळो फुलयला.

अमोगसिद्ध चेंडके
9763448562