पंचायत वेंचणूक 11 जूनाक ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तारीख निश्चिते खातीर फाल्यां बसका

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : पंचायत वेंचणूक 11 जूनाक घेवन 13 जूनाक मतमेजणी घेवपाचो विचार आसा. सरकाराच्या मान्यताये उपरांत तारीख निश्चीत जातली. मजगतीं, वेंचणुकेचे तयारी सयत तारीख निश्चीत करपा खातीर फाल्यां बिरेस्तारा बसका जावपाची आसा. राज्य वेंचणूक आयोगाच्या गोपां कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळी.
पंचायत वेंचणूक 4 जूनाक घेवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. प्रभाग आरक्षणाच्या कामाक कळाव जाल्ल्यान वेंचणूक लांबणेर पडली. आरक्षणाचें काम पुराय जातलें, म्हूण हे तारखेचो प्रस्ताव आशिल्लो.
दरेकी पंचायतींची लोकसंख्या वेगळीवेगळी आसा. हाका लागून प्रभागांचो आंकडो वेगळो आसता. पंचायत प्रभागांचें आरक्षण थारावपी निकश तयार करून ती प्रक्रिया पुराय करची पडटा. आरक्षणाचें काम लेगीत पुराय जालां.
गोंय पंचायतराज कायदो 1994च्या कलम 7 मदीं दुरुस्ती करून सरकारान प्रभाग फेररचणुकेचें अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगाक दिल्यात.
प्रभाग फेररचणुकेचो मसुदो वेंचणूक आयोगान 24 फेब्रुवारीक उक्तो केलो.
मसुदो मामलेदार कार्यालयांत सुचोवण्यो तशेंच हरकतीं खातीर 4 मार्च मेरेन उक्तो आशिल्लो. प्रभाग फेररचणुकेची अधिसुचोवणी संकेतथळाचेर उपलब्ध जाल्या.