पंचायत वेंचणूक फेरमतदान प्रकरण राहुल देसायाचेर शेकतलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आरोपपत्र दाखल करपाची दक्षता संचालनालयाची शिफारस

पणजी : जमीन हडप प्रकरणांत अटक जाल्ले बार्देसाचे आदले मामलेदार राहुल देसाय हांचेर पंचायत वेंचणूक फेरमतदान प्रकरण शेकपाची चिन्नां आसात. कळंगूट पंचायतीच्या एका प्रभागांत जाल्ल्या फेरमतदान प्रकरणांत तेन्नाचे मामलेदार दोशी आसात. तांचेर आरोपपत्र दाखल करपाची शिफारस दक्षता संचालनालयान केल्या.

जमीन हडप प्रकरणांत खासा तपास पंगडान (एसआयटी) फाटल्या सप्तकांत राहुल देसाय हांकां अटक केल्ली. जमीन हडप प्रकरणांत अटक जाल्ले ते पयले राजपत्रीत अधिकारी आसात.

गोंयांत ऑगस्टांत पंचायत वेंचणूक जाली. मतदान पत्रिकेचेर उमेदवारांच्या चिन्नांचो घोळ जाल्ल्यान कळंगूटे एका प्रभागांत फेरमतदान जालें. राज्य वेंचणूक आयोगान गंभीर दखल घेत कागाळ नोंद केल्ली. जिल्होधिकाऱ्यांनी चवकशी करून दक्षता संचालनालयाक अहवाल सादर केला. चिन्नाच्या घोळाक तेन्नाचे मामलेदार जापसालदार आसात. तांचेर आरोपपत्र दाखल जावचे, अशी दक्षता संचालनालयाची शिफारस आसा. हाका लागून राहुल देसाय हांचे आड आडखळ वाडल्या.

बनावट कागदपत्रां तयार करून जमीन हडप करपाच्या तपासा खातीर सरकारान खासा तपास पंगड स्थापन केला. ह्या पंगडान कागाळीचेर आधारीत गुन्याव नोंद केला. हणजूण्यां बनावट कागदपत्रांच्या आदारान विक्रीपत्र तयार करून जमीन नांवार करपाची कागाळ मुंबयच्या धनयान दाखल केले उपरांत गुन्याव नोंद जाल्लो. ह्या प्रकरणांत मामलेदार राहुल देसाय हांचो हात आशिल्याचें स्पश्ट जाल्लें. गुन्यांव नोंद जाले उपरांत राहुल देसाय हांचेर कारवाय जाल्ली. आतां दुसऱ्या एका प्रकरणाक लागून तांचे मुखा वेली आडखळ वाडपाची शक्यताय आसा.