पंचायत वेंचणुको 4 जूनाक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारा कडल्यान वेंचणूक आयोगाक प्रस्ताव


पणजी : पंचायत वेंचणूक पक्षीय पांवड्यार घेवपाचो सरकाराचो कसलोच विचार ना. वेंचणूक 4 जूनाक घेवपाचो प्रस्ताव राज्य वेंचणूक आयोगाक सरकारान सादर केला. पंचायत वेंचणूक 4 जूनाक जावन 6 जूनाक मतमेजणी करपाचो प्रस्ताव आसा. 186 पंचायती आनी हेर 3 पंचायतींच्या 17 प्रभागां खातीर वेंचणुको जावपाच्यो आसा. प्रभाग फेररचणुकेची प्रक्रिया सुरू आसा. प्रभागांची फेररचणूक जाले उपरांत राखीव प्रभाग निश्चीत जातले. राखिवतेचे पयलीं जे प्रमाण आशिल्लें, तितलेच प्रमाण हे वेंचणुकेंत आसतलें. हें प्रमाण वाडचें ना, अशी म्हायती पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी दिली.
लोकां खातीर जे बरो वावर करतात, ते लोक वेंचून येवचे. पंचायत वेंचणूक पक्षीय पांवड्यार जावची न्हय, ह्या विचाराचेर सरकार ठाम आसा. पंचायतींक चड निधी दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा. फुडल्या वर्सा सावन जिल्हो पंचायतींक चड अधिकार दितले. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या उक्त्या सुवातांचे वेवस्थापन सध्या पंचायती करतात. हे अधिकार जिल्हो पंचायतींक दिवपाचो विचार आसा, अशें मंत्री गुदिन्हो हांणी सांगलें.
पयलीं प्रभाग फेररचणुकेचें काम पंचायत संचालनालय करतालें. सरकारान कायद्यांत दुरूस्ती करून हे अधिकार वेंचणूक आयोगा कडेन दिल्यात. राज्य वेंचणूक आयोगान प्रभाग फेररचणुकेचो मसुदो तयार करून तो लोकां खातीर उक्तो केल्लो. हाचेर लोकांनी सुचोवण्यो सादर केल्यात. ह्या सुचोवण्यांचो विचार करून फेररचणूक जातली. फेररचणुके उपरांत आरक्षण निश्चीत जातलें. मे च्या पयल्या सप्तकांत अधिसुचोवणी जारी जावपाची शक्यताय आसा

जूनाच्या दुसऱ्या सप्तकांत सोंपतलो
186 पंचायतींचो कार्यकाळ

गोंयांतल्या 191 ग्राम पंचायतींतल्यान 186 ग्रामपंचायतींच्यो वेंचणुको 4 जूनाक जावपाच्यो आसात. हे विशींचो प्रस्ताव राज्य सरकारान वेंचणूक आयोगाक सादर केला. हो प्रस्ताव वेंचणूक आयोगान स्विकारल्यार वेंचणुको 4 जूनाक जातल्यो. हेर पंचांयतींच्या वेंचणुकांचो कार्यकाळ अजून सोंपूंक ना. 186 पंचायतींचो कार्यकाळ जूनाच्या दुसऱ्या सप्तकांत सोंपता. 186 पंचायतींच्या सुमार 1,450 प्रभागां खातीर वेंचणुको जातल्यो. हाचे पयलीं 2017त 11 जूनाक पंचायतींच्यो वेंचणुको जाल्ल्यो.