पंचायत वेंचणुको 19 जून पयलीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रभाग आरक्षण निश्चीत जाले उपरांत थारतली तारीख


पणजी : पंचायतींचे प्रभाग आरक्षण निश्चीत जाले उपरांत पंचायत वेंचणुकेची तारीख थारतली. पूण 19 जून पयलीं वेंचणूक जातली. सरकार राज्य वेंचणूक आयोगा कडल्यान आरक्षण मसुद्याची वाट पळयता. पंचायतींचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपता. हाचे पयलीं पंचायत वेंचणूक जातली, अशें पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांंणी सांगलें.
प्रभागाची फेररचणूक पुराय जाल्या. प्रभाग आरक्षण अजून तयार जावंक ना. आरक्षण निश्चीत जाले उपरातं राज्य वेंचणूक आयोग सरकाराक मसुदो सादर करतले. सरकारान मान्यताय दिले उपरांत राज्य वेंचणूक आयोग तारीख जाहीर करतले, अशें गुदिन्हो हांणी सांगलें.
पंचायत वेंचणूक 4 जूनाक घेवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. आरक्षण तशेंच प्रभाग फेररचणुकेचें काम मे पयलीं पुराय जातलें, हे गृहीत धरून हे तारखेचो प्रस्ताव आशिल्लो. पूण हें काम पुराय जावपाक कळाव जाता. प्रभाग फेररचणुकेचें काम पुराय जालां, आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय जावंक ना, अशी म्हायती गोपांनी दिली.
दरेकी पंचायतींची लोकसंख्या वेगळीवेगळी आसा. हाका लागून प्रभागांचो आंकडो वेगळो आसता. पंचायत प्रभागांचें आरक्षण थारावपी निकश तयार करून ती प्रक्रिया पुराय जावपाची आसा. हाका वेळ लागतलो. वेंचणूक आनीक 8 दीस फुडें वतलीं.
गोंय पंचायतराज कायदो 1994च्या कलम 7 मदीं दुरुस्ती करून सरकारान प्रभाग फेररचणुकेचें अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगाक दिल्यात. हाचे आदीं पंचायत संचालनालय प्रभाग फेररचणूक तशेंच आरक्षणाचें काम करताले. ते प्रमाण प्रभाग फेररचणुकेचो मसुदो वेंचणूक आयोगान 24 फेब्रुवारीक उक्तो केलो. मामलेदार/जोड मामलेदार हांची मतदार नोंदणी अधिकारी म्हूण नेमणूक केल्ली. हो मसुदो मामलेदार कार्यालयांत सुचोवण्यो तशेंच हरकतीं खातीर 4 मार्च मेरेन उक्तो आशिल्लो. विधानसभेचे मतदार वळेरेप्रमाण मसुदो तयार केल्लो. दक्षीण गोंयांतल्यान 263 जाल्यार उत्तर गोंयांतल्यान 650 हरकती आयिल्लो.

अंदूंची वेंचणूक पावसाळ्यांत जावपाची शक्यताय
4 जूना उपरांत पावस सुरू जाता. पावसाळ्यांत वेंचणूक घेवपाची वा उपरांत घेवपाची हाचो विचार करून तारीख जाहीर जातली. हाका लागून हे खेपे पावसाळ्यांत वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा. फाटलीं पंचायत वेंचणूक 11 जून 2017 दिसा जाल्ली. 13 जूनाक निकाल जाहीर जावन पंचायत मंडळ स्थापन जाल्लें. हाका लागून वेंचणूक प्रक्रिया 19 जून मेरेन पुराय जावप गरजेचें. पांच वर्सांचो कार्यकाळ सोंपलो जाल्यार पंचायतींचेर प्रशासकाची नेमणूक करची पडटली. हाचे आदीं प्रशासकाची नेमणूक करपाचो एकदां वेळ आयलां.