पंचायत वेंचणुके खातीर 18 जूनाचो नवो प्रस्ताव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : पंचायत वेंचणुको घेवपाक राज्य वेंचणूक आयोग आग्रही आसा. आयोगान सरकाराक 18 जून ही नवी तारीख सुचयल्या. ते दीस वेंचणूक जावची अशें आयोगाक दिसता. आयोगान वेंचणुके संबंदी म्हत्वाची घोशणा करपाक सोमारा पत्रकार परिशद आपयिल्ली. पूण उपरांत ती रद्द केली.

मजगतीं, वेंचणूक आयोगान वेंचणूक घेवपाक जो नव्यान प्रस्ताव धाडला, ताचेर अजून राज्य सरकारान आपलें मत कळोवंक ना. ताका लागून सोमाराची पत्रकार परिशद रद्द केल्ल्याची म्हायती सुत्रांनी दिली. 18 वेर क्रांतीदीस आसता.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्या वयल्यान फाटले कांय दीस घोळ सुरू आशिल्ल्यान सुरवेक 4 जून ही निश्चीत केल्ली तारीखूय उपरांत बदल्ली. फाटले कांय दीस ओबीसी आरक्षणा वयल्यान सरकार वेंचणूक मुखार धुकलपा खातीर यत्न करता. पूण दोन दिसां पयलींच ओबीसी आयोगान आपले कडल्या आदल्या अहवालाच्या आदारान वेंचणूक घेवप शक्य आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. ताका लागून वेंचणूक आयोगान 18 जूनाक वेंचणूक घेवची, असो प्रस्ताव तयार केला. पूण ताचेरूय अजून राज्य सरकारान आपलें मत कळोवंक ना.

ओबीसी लोकसंख्ये विशीं हाचे पयलीं एकदां अहवाल तयार केला. तशेंच गोंयांत ओबीसी आयोगूय आसा. ताका लागून सर्वोच्च न्यायालयान ओबीसी आयोग स्थापन करून ओबीसी लोकसंख्येच्या निकशांचेर आरक्षण दियात, अशी सुचोवणी केल्या ती गोंयांक लागू जायना. गोंयांत लोकसंख्येची आंकडेवारी आसा. ताच्या आदारार फाटली वेंचणूक जाल्ली. आनी राज्यांत ओबीसी आयोगूय पयलींच आसा. आयोगाचे अध्यक्ष अॅड. मनोहर आडपयकार हांणी ओबीसी आयोगा कडल्या अहवाला प्रमाण वेंचणूक घेवप शक्य आसा, अशें स्पश्ट केलां. ताका लागून वेंचणूक आोयोग 20 जूना पयलीं वेंचणूक प्रक्रिया सोंपोवपाच्या यत्नांत आसा. ताका लागूनच आयोगान हो नवो प्रस्ताव धाडला.

मजगतीं, पंचायत वेंचणुके खातीर लागपी पुराय तयारी आयोगान केल्या. प्रभाग फेरचणूक प्रक्रिया पूर्ण जाल्या. आरक्षणाचो निमणो मसुदो तयार आसा. वेंचणुकेक लागपी यंत्रणा सज्ज केल्या. अशा वेळार राज्य सरकार मात वेंचणूक घेवपा विशीं स्वारस्य दाखय ना.