पंचायत वेंचणुकांचो शिगमो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय सरकार आनी वेंचणूक आयोग पंचायत वेंचणुकांचेर बरोच शिगमो खेळटात, अशेंच म्हणचें पडटलें. आता तांकां
पावसा उपरांत सप्टेंबर- आॅक्टोबरांत वेंचणुको घेवपाचो म्हूर्त मेळ्ळा. घडये ते खंयच्या तरी जोतिष्या कडेन गेल्या आसतले. केन्ना वेंचणूक घेतल्यार आमचें लोक वेंचून येतले या संबंधात प्रसाद पाकळी घेतल्या आसतली. मुळांत हांकां पंचायत वेंचणुकांचो इतलो भय कित्याक? भियेता ताच्या फाटसून ब्रह्मराक्षस अशें म्हणटात. जनतेक उठसूठ भियोवपाची गरज ना, सांगपीच कित्याक भियेतात? भिवपा खातीर कितलीं तरी कारणां आसातूच. कारण ते वेंचून आयल्यात ते सामक्या कमी मतांनी. थोडेंशें गौडबंगाल केलां अशें म्हणल्यारुय कोणे वायट धरचें न्हय. अशे परिस्थितीन भाजपा समर्थक पंचायत वेंचणुकांनी भोवमतांनी वेंचून येतले हाची गॅरंटी कोण दिवं शकता? साक्षात ब्रह्मदेवान पसून सांगल्यार भाजपा समर्थकांक मतां पडपाची शक्यता खूब उणी.
ताका कारणांय खूब आसात. रस्ते बरे चकचकीत करतात. ते एक पावस तग धरीत म्हणून सांगपाक येना. पावसाचें सोडूनूच दियात. ताचे पयलीं दुसरे खातें येता आनी रस्ते खणूक लागता. काल काळो कुळकुळीत दिसपी रस्तो एका दिसान तांबडोगुंज जाता. कंत्राटदार रस्तो खणटा. ताचें काम जाले उपरांत, तो तो रस्तो सारको करता काय ना तें कोण पळयना. वचत थंय फोंड आनी मातयेच्यो राशी. ही माती आनी फातर व्हांवून रस्तार येता. अपघात जावपाची शक्यता खूब. ताचें कोणाक पडलेलें नासता. कारण कामाची चिरीमिरी सकयल पासून वयर मेरेन जिस्ताक जिस्त पावलेली आसता. ध्रुतराष्टा सारके ते मोहमायेन कुड्डे जाल्ले आसतात. जनतेचें कोणाक पडलेलें ना. आयज सत्ता आसा, खुर्ची आसा, तेन्ना कितें तें सादोवन घेवया. फाल्याचें कोणें पळयलां?
रस्त्याच्या दोनूय कडांनी रांगोळी घाल्ले सारको कोयर दिश्टी पडटा. नाक धांपून चलचें पडटा. सरकार कोयराचेर घे म्हणून पयसो मोडटा. तरीय आसताना कोयराच्यो राशी तयार जातात. या कोयरान घडये तांकां भांगर होलमलां आसतलें. ना जाल्यार या कोयराचो सारको विलो लावपाची येवजण ते कित्याक चालीक लायनात? उदकाचे बाबतीत तर उलोवपाची गरजूच ना. “अन्नासाठी दाहीदिशा” हे धर्तेर उदकां खातीर धा दिशा आमकां सरकार भोंवडयता, अशी परिस्थिती. जें सरकार वेळचे वेळार उदक, बरे रस्ते दिवक शकनात ते पंचायत वेंचणूक कशें जिखतलें? हांच्या मनशांक लोक कित्याक म्हणून मत दितले? ना म्हणल्यार तांचे कडेन बरोच मोठो पोटलो आसा. तातूतलींच कांय नाणी ते विकावू मतदारांच्या हातार उडोवपाक शकतात. अशें आसलें तरी ग्यारंटी ना. प्रामाणिक मतदारांत तांकां घडये ब्रह्मराक्षस दिसता आसतलो. म्हणुनूच पंचायती वेंचणुकांक ते नकलामी करतात.
गांवभर हेडगीं गोरवां दिश्टी पडटात. मदीं हांणी कोर्टाच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर कोंडवाडे बांदले. थंय कितलीं गोरवां बांदली, ते कोंडवाडे आयज खंय गेले? कोण मायेचो पूत हाची जाप दित. गोरवां उपरांत नंबर लागता तो सुण्यांचो. गांवभर कितलीं तरी सुणीं. तांची संख्या आळाबंदाक हाडप हांकां कित्याक जमना? वयल्यान येवपी पयसो नेमको खंय वता, तें तपासल्यार ही समस्या आजून कित्याक आसा, तें कळटलें.
गांवांगावांनी दीसरात चोरयां रेंव काडपाचो धंदो नेटान चलता. रेंव माफियांनी न्हंयो दोन- दोन माड खोल घाल्यात. तांचेर कोणाचो अंकुश ना. शेतां-भाटांचे बांद कोसळपाक लागल्यात. जमीन व्हांवून वचपाक लागल्या. दर्या खोल गेल्ल्या कारणान बरें सावें उदक दर्याक चल्लें. कुळागरां, भाटां सुकुंक लागल्यांत. ताचें कोणाक पडूंक ना. आमी खातात तुमीय बी खायात, हे धोरण.
पाच वर्सा जांणी फक्त न्हिदो काडल्यो, तांकांच खंय सरकार आता पंचायतीचे प्रशासक म्हणून नेमतलो. अशे कसले दिवे तांणी लायल्यात म्हणून तांकां प्रशासक म्हणून नेमप. धा बोटांनी बारा मुदयो घालपी, हातांत पेजाद माश्कोद घालपी आनी गळ्यांत राजवा सारकी भांगराची सरपळी घालपा सारकी खंयची भांगराची खण हांकां होलमल्या तें न कळपा सारकी जनता पिशी ना. तांकांच प्रशासक म्हणुन नेमप हो जनतेचेर व्हडलो अन्याय जातलो. प्रशासनात झेम काडपी खाबू अधिकारी आसात, तशेच कांय बरे, निसुवार्थी जनतेचे चितपी अधिकारीय आसात. म्हणून हो प्रशासनाचो गाडो चलता. अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांक प्रशासक म्हणून नेमात. ना जाल्यार गांवांगांवांनी लोकांचे प्रश्न पोटतिडकीन ग्रामसभेंत वा सरकारा मुखार मांडपी समाजसेवक आसात. पर्यावरणाचेर प्रामाणिकपणान काम करपी लोक आसात. कांय धडाकेबाज महिला पंच आसात. तांचो विचार प्रशासक म्हणून कित्याक जावचो न्हय?
ओबीसी संबंधात सारकी माहीती ना, पावस ही निमतां. कांय राज्यांनी सुप्रीम कोर्टाची मान्यताय घेवन वेंचणुको घेवपाचें थारायलां. तुमचेंच घोडें कित्याक अडटा? पादऱ्याक खंय वरणाचें निमित. तसलीच सरकाराची गत आनी दुसरें किते?