पंचायत प्रभाग आरक्षणा वयल्यान हरमल पंचायत वाठारांत नाराजी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
हरमलः गोंय सरकारान न्यायालयीन आदेशा प्रमाण पंचायत वेंचणुको घेवपाचें थारावन ओबीसीक सोडून जाहीर केल्ल्या प्रभाग आरक्षणाक लागून वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आशिल्ल्यां मदी नाराजी पातळल्या. प्रभाग आरक्षणांतलो घोळ निस्तरना जाल्यार न्यायालयांत दाद मागतले अशें हरमल पंचायतीचो आदलो पंच प्रवीण वायंगणकार हांणी सांगलां.
9 प्रभांगाचे हरमल पंचायतीत फाटले वेंचणुके वेळार 3, 5 आनी 7 प्रभाग बायलां खातीर आरक्षीत आशिल्ले. अदूं 1, 2, आनी 9 हे तांचे खातीर आरक्षीत केल्यात. ते खातीर लोक नाराज जाल्यात. फाटल्या तीन वेंचणुकांत हे प्रभाग आलटून पालटून बायलांक आरक्षीत केल्यात. प्रभाग 6त मात कसलोच बदल केल्लो ना. फाटल्या दोन वेंचणुकांत हो प्रभाग दादल्यां खातीर उक्तो आशिल्लो.
हरमल पंचायतींत बायलां खातीरच्या प्रभाग आरक्षणात राजकी कारस्थान केलां असो लोकांचो आरोप आसा. पंचायत प्रभाग आरक्षण समप्रमाणांत जावपाची गरज आसा. आरक्षीत प्रभाग हे खेपे कित्याक बदल्यात हाची कारणां लोकांक कळपाक जाय. मात जे तरेन हे प्रभाग आरक्षीत केल्यात तांतूंत कट कारस्थान आसा हें सिद्ध जाता अशें वायंगणकारान सांगलें. आपूण आनी गांवांतले हेर इत्सूक न्यायालयांत दाद मागतले अशें तांणे सांगलें.