पंचायतींचेर प्रशासक म्हूण सरकारी कर्मचाऱ्यांची जातली नेमणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संबंदीत कर्मचाऱ्यांची वळेरी सरकाराक सादर

म्हापशें: गोंयांतल्या विद्यमान पंचायत मंडळाचो कार्यकाळ येता त्या 18 जून दिसा सोंपतलो. ह्या पंचायतीचेर सरकारा कडल्यान प्रशासक म्हूण सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतले. कनिश्ठ कारकून ते राजपत्रीत अधिकारी मजगतच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची 186 पंचायतीच्या प्रशासकपदार नेमणूक जातली.

ओबीसी राखीवतेचो अहवाल पुराय जावंक नाशिल्ल्यान सरकारान पंचायत वेंचणुको मुखार धुकलपाची सुचोवणी वेंचणूक आयोगाक केल्ली. ताका लागून ही वेंचणूक तीन ते चार म्हयने लांबणेर पडल्या. आतां पावसा उपरांत ती जावपाची शक्यताय आसा.

2017 वर्सा जाल्ले वेंचणुकेंत वेंचून आयिल्ल्या पंचायत मंडळाचो पांच वर्सांचो कार्यकाळ येता त्या शेनवारा 18वेर सोंपतलो. सरपंच, उपसरपंच ह्या पदां सयत पंच वांगडीपद अस्तित्वांत उरचें ना. सोमारा 20 जून सावन पंचायतीचो कारभार सांबाळपा खातीर सरकाराक ह्या सगल्या पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक करची पडटली.

पयलीं सरकारान पंचायतींचेर प्रशासक म्हूण सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करचे परस विद्यमान सरपंचांचेरच ही जापसालदारकी सोंपोवपा विशीं विचार चलयिल्लो. पूण सरकारान आतां प्रशासक म्हूण सरकारी कर्मचाऱ्यांचीच पंचायतीचेर नेमणूक करपाचो निर्णय घेतला.

ह्या निर्णया प्रमाण गोंयांतल्या 12य गटविकास अधिकाऱ्यांक तांच्या कार्यक्षेत्रांतल्या पंचायती प्रमाण त्या त्या म्हालांतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची वळेरी सादर करपाचो आदेश दिल्लो. ते प्रमाण सगल्या म्हाल गटविकास अधिकाऱ्यांनी पंचायती संचालकांक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नांवाची वळेरी सादर केल्या.

सरकारान पंचायतींचेर राजपत्रीत अधिकाऱ्यांच्या सकयल्या आनी कनिश्ठ कारकुना वयल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हूण नेमणूक करपाचें थारायलां. ह्या कर्मचाऱ्यांची वळेरी गटविकास अधिकाऱ्यांनी सरकाराक सादर केल्या.