पंचायतींचेर ‘प्रशासकराज’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

11 पंचायतींचेर 7 जुलय मेरेन प्रशासक


पणजी : पंचायतींचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान 175 पंचायतींचेर सरकारान प्रशासकांची नेमणूक केल्या. हे प्रशासक सप्तकांतल्यान तीन दीस पंचायतींक भेट दितले. ताका लागून नागरिकांची अाडखळ जातली, अशें मत आदल्या सरपंचांनी उक्तायला. 11 पंचायतींची मुजत 7 जुलयाक सोंपत आशिल्ल्यान ह्या पंचायतींचेर 7 जुलय मेरेन प्रशासकाची नेमणूक जातली. अजून 11 पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक जावपाची आसा.
175 पंचायतींची मुजत 19 जुनाक सोंपली. मुजत सोंपचे पयलीं सरकारान प्रशासकांची नेमणूक केल्या. हाका लागून 175 पंचायतींचेर ‘प्रशासकराज’ सुरू जालां. हे प्रशासक मंगळार, बिरेस्तार आनी शेनवार अशें तीन दीस पंचायतींनी कामकाज पळयतलें. सरपंच तशेंच हेर पंच सदांच पंचायतींनी तशेंच गांवांत उपलब्ध आसताले. प्रशासक सप्तकांतल्यान तिनूच दीस पंचायतींनी हजर रावतले. हाका लागून नागरिकांची आडखळ जातली, अशें आदल्या सरपंचांचें मत आसा.
हे विशीं पोरणें गोंय पंचायतीचे आदले सरपंच विशाल वळवयकार म्हणटात, सरपंच दर दिसा पंचायतींनी वतात. सरपंच कार्यालयांत गेले ना, तरी ते गांवांत उपलब्ध आसतात. प्रशासका विशीं अशें जावचे ना. अधिसुचोवणेंत तिनूच दीस पंचायतींनी हाजीर रावपाचो आदेश तांकां दिला. हेर दिसांनी ते आपापल्या खात्यांनी आसतले. पंचायतींचें कामकाज तशेंच लोकांचे प्रस्न समजून घेवपाक प्रशासकांक मात्सो वेळ लागतलो. हाका लागून वेंचणूक जाय मेरेन तरी लोकांची आडखळ जातली, अशें विशाल वळवयकार हांणी सांगलें.
सुर्लाचे आदले सरपंच सुभाष फोंडेकार हांणी लेगीत सुरवातीक नागरिकांची आडखळ जातली, अशें मत मांडलें. सरपंच, पंच लोकांक सदांच जाय आसतात. दाखल्या खातीर तशेंच हेर कामां खातीर नागरिकांक पंचायतींनी धांव घेवपाची संवय जाल्या. हे संवयेक लागून सुरवातीक तांची आडखळ जातली. थारिल्ल्या दिसांनी मात प्रशासक पंचायतींनी येवप गरजेचें. प्रशासक रजेर आसल्यार परतून आडखळ जातली, अशें सुभाष फोंडेकार हांणी म्हणलें.

5 पंचायतींचेर प्रशासकांची गरज ना
हणजूण – कायसूव, बस्तोडें, पेन्ह द फ्रान्स, हळर्ण, कासारवर्णें, हंसापूर, बेतकी – खांडोळें, ताळगांव, कुडका – बांबोळी, मेरशी, सांकवाळ, हरवळें, अडवलपाल, बेतालभाटी, चांदोर, नुवें ह्या 16 पंचायतींचेर प्रशासकाची नेमणूक जावंक ना. हातूंतल्या 11 पंचायतींचेर 7 जुलय मेरेन प्रशासकांची नेमणूक जातली. तशेंच हेर 5 पंचायतींचो कार्यकाळ पुराय जावंक नाशिल्ल्यान त्या पंचायतींचेर प्रशासकाची नेमणूक करपाची गरज ना.