पंचमहाभूत महोत्सव: स्वयंपूर्ण मित्रां सयत 724 जाण दितले भेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कणेरी मठांतल्या महोत्सवाचो स्वयंपूर्ण गोंया खातीर फायदो करून घेवपाचो निश्चेव

पणजी: कणेरी मठ-कोल्हापूरा सुरू आशिल्ल्या पंचमहाभूत महोत्सवाक गोंयच्या स्वयंपूर्ण मित्र, नॉडल अधिकारी, पंचायत पांवड्या वयले लोकप्रतिनिधी मेळून सुमार 724 जाण येता त्या आयतारा हाजेरी लायतले. स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक चडांत चड घटाय दिवपाचे फांटभुंयेर राज्य सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्याची म्हायती नियोजन, सांख्यिकी आनी मुल्यमापन खात्याचे संचालक विजय बी. सक्सेना हांणी दिली.

कणेरी मठ-कोल्हापूरा 20 फेब्रुवारी सावन पंचमहाभूत महोत्सव सुरू जाला. गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेंत केंद्रस्थानार दवरिल्ल्या विवीध उपक्रमांची प्रदर्शनां ह्या महोत्सवांत आसात. ह्या प्रदर्शनांचो लाव घेवन ताचो गोंयाक फायदो करून घेवपा खातीरूच सुमार 724 जाणांनी आयतारा कणेरी मठांत व्हरपाचें नियोजन सरकारान केलां. हातूंत गोंयांतल्या 237 स्वयंपूर्ण मित्र, 25 नॉडल अधिकारी, पंचायत पांवड्या वयले 381 लोकप्रतिनिधी आनी सचीव तशेंच पुलीस खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांचोय आस्पाव आसतलो अशें सक्सेना हांणी सांगलें.

सेंद्रीय शेती विशीं विवीध प्रकल्प आनी नव्यो नव्यो संकल्पना राबोवपाक कणेरी मठ सदांच मुखार आसा. तशेंच पंचमहाभूत महोत्सवांत कृशी मळार चडांत चड लक्ष केंद्रीय केलां. गोंयांतल्या स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेतूय कृशी क्षेत्र केंद्रस्थानार आशिल्ल्यान प्राकृतीक शेती संदर्भांतली परिपूर्ण म्हायती मेळोवपा खातीर कृशी खात्याचे संचालक नेव्हील आल्फोन्सो तशेंच फलोत्पादन म्हामंडळाचे वेवस्थापकी संचालक चंद्रहास देसाय महोत्सवाच्या सुरवाती सावनूच थंय तळ ठोकून आसात. गोंयांतल्या स्वयंपूर्ण मित्र नॉडल अधिकारी तशेंच पंचायतींच्या लोकप्रतिनिधींक महोत्सवांत व्हरून तांकां शेतांच्या विकासा विशीं चडांत चड म्हायती दिवप आनी गोंयांतल्या कृशी उत्पन्नांत वाड करप ह्या हेतानूच सरकारान हे भोंवडेंचें आयोजन केल्ल्याचें सक्सेना हांणी म्हणलें.

मजगतीं, कणेरी मठाचे भोंवडे खातीर आयतारा सकाळीं 5 वरांचेर नियोजीत थळा वयल्यान बशी सुट्टल्यो आनी सांजवेळा गोंयांत परततल्यो. ह्या महोत्सवाचो लाव घेवन स्वयंपूर्ण मित्र, नॉडल अधिकारी तशेंच लोकप्रतिनिधींनी आपआपल्या विभागांतल्या शेतकारांक स्वयंपूर्ण जावपा खातीर प्रोत्साहन दिवचें ह्या हेतानूच हे भोंवडेचें आयोजन केलां.

डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली महोत्सवाक भेट

महाराष्ट्राचे भोंवडेर आशिल्ले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत बिरेस्तारा कणेरी मठांतल्या पंचमहाभूत महोत्सवाक भेट दिली. महोत्सवांतलीं विवीध प्रदर्शनां आपणें गोंयांत सुरू केल्ल्या स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक मुखार व्हरपा खातीर अदीक म्हत्वपूर्ण थारतलीं. ताका लागून आपूण हे मोहिमेंतल्या स्वयंपूर्ण मित्र, नॉडल अधिकाऱ्यांक ह्या महोत्सवाचो लाव करून दितां अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें.