पंंचायत वेंचणूक, अधिवेशनाचेर चर्चा करपा खातीर काँग्रेसीची आयज बसका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : पंंचायत वेंचणुकीचें आरक्षण तशेंच येता त्या अधिवेशनाचेर चर्चा करून व्युहरचना थारावपा खातीर काँग्रेस विधीमंंडळ पंंगडाची आयज बसका जातली. विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी ही म्हायती दिली.

पंंचायत वेंचणुकेंत ओबीसींंक आरक्षण मेळपाकूच जाय. मागासवर्गी आयोगान जनगणना अहवाल सादर करूंक ना. हाका लागून हेर मागासवर्गियांं खातीरचें आरक्षण जाहीर जावंंक ना. पंंचायतीची मुजत 19 जूनाक सोंपली. हाचे पयलींच मागासवर्गीय आयोगान जनगणाना करून अहवाल सादर करपाची गरज आसली. सर्वोच्च न्यायालयान मार्चांत निवाडो दिल्लो. सरकार तशेंच आयोगा कडेन जनगणने खातीर वेळ आशिल्लो. हाचेर बसकेंत चर्चा जातली, अशें मायकल लोबो हांंणी सांंगलें. विधानसभा अधिवेशनांत कायदो सुवेवस्थे सयत कोळशाचें प्रदुशण तशेंच तमनार, रेल्वे दोट्टीकरण प्रस्नाचेर चर्चा जातली. राज्यांतली कायदो सुवेवस्था इबाडल्या. घुंंवळे वखदांंचो वापर वाडला. हाचेर बसकेंत चर्चा जातली.

झुआरी कंंपनीन केल्ली जाग्याची विक्री ही व्हड भानगड आसा. कोमुनिदादीन 50 लाख चौखण मिटर जागो उद्देगा खातीर कंंपनीक दिल्लो. कंंपनीन ह्या जाग्याची परस्पर विक्री केल्या. हो जागो उद्देगीक वापरा खातीर कंंपनीक दिल्लो. ह्या जाग्याची विक्री ही व्हड भानगड आसा. हाची चवकशी जावपाक जाय. आयचे बसकेंत चर्चा जातली. ते भायर ओडीपी तशेंच जमीन गैरवेव्हार चवकशे खातीर स्थापन जाल्ल्या एसआयटीचो विशय गाजपाची शक्यता आसा.

पंंचायत वेंचणुकेचें कारण मुखार करून अधिवेशनाचो कालावधी उणो करपाचो सरकाराचो विचार आसा, अशें आमदार संंकल्प आमोणकार हांंणी सांंगलें. सगल्या विशयांंचेर चर्चा करपाक वेळ मेळपाक जाय. अधिवेशन पुराय दिसांंचे जावपाक जाय, अशी तांंची मागणी आसा.