न्युझिलॅण्डाची पाकाक खडेगांठ जाप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पाकिस्ताना आडचे कराची टॅस्टीच्या तिसऱ्या दिसा न्युझिलॅण्डान दोन धांवड्यांची आघाडी घेतली. आदलो मुखेली केन विलियम्सनान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींत 724 दिसांनी शेंकडो मारलो.

विलियम्सना खेरीत टॉम लॅथम (113) आनी डॅव्हॉन कॉन्वे (92) हांणी पयले विकेटी खातीर 183 धांवड्यांची भागिदारी केली. पाकिस्ताना वतीन अबरार अहमदान तीन आनी नौमान अलीन दोन विकेटी घेतल्यो.

तिसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो त्या वेळार न्युझिलॅण्डान 6 विकेटी वगडावन 440 धांवड्यो केल्ल्यो. विलियम्सन 105 आनी ईश सोधी एक धांवडी करून खेळपट्टीचेर आशिल्लो.

ते पयलीं न्युझिलॅण्डान तिसऱ्या दिसाची सुरवात बिनबाद 165 धांवड्यां वयल्यान केली. कॉन्वे 92 धांवड्यो करून बाद जालो. दुसरे सुवातेर बॅटिंगेक आयिल्ल्या विलियम्सनान टॅस्ट कारकिर्दींतलो 25वो शेंकडो पुर्ण केलो. लॅथम 113 धांवड्यो करून दुसरे विकेटीच्या रुपान बाद जालो. हॅन्री निकोल्सान 22, डॅरील मिचेलान 42, टॉल ब्लंडेलान 47 आनी मायकल ब्रेसवेलान 5 धांवड्यो केल्यो.

मजगतीं, तिसऱ्या दिसा पाकिस्तानाचो 12वो खेळगडो मोहम्मद रिजवानान फिल्डींग सेट केल्ल्यान बोवाळ जालो.सदचो मुखेली बाबर आजमाक जोर आयिल्ल्यान तो फिल्डींग करपाक येवंक ना. ताचे सुवातेर रिजवानान फिल्डींग केली. ताणें पंगडा खातीर फिल्डी सेट केली. तशेंच कॉन्वेच्या एलबीडब्ल्यू विकेटी खातीर डीआरएस घेवपाकूय मजत केली.

आयसीसीच्या नेमा प्रमाण, 12वो खेळगडो फिल्डिंगे वेळार पंगडाचे फुडारपण करपाक शकना. तशेंच ताका डीआरएस वा पंगडाचे हेर निर्णय घेवपाक लेगीत परवानगी ना. पूण, तिसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो त्या वेळार पाकिस्तानाच्या पंगड वेवस्थापनान स्पश्ट केलें की बाबराजे सुवातेर सरफराज अहमदान पंगडाचें फुडारपण केल्लें.

मजगतीं, विलियम्सनान 23 म्हयने आनी 25 दिसां उपरांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींत शेंकडो मारलो. ताणें निमाणो शेंकडो 3 जानेवारी 2021त पाकिस्ताना आड क्रायस्टचर्च टॅस्टींत मारिल्लो. ताणें 238 धांवड्यांची खेळी केल्ली. तेन्ना सावन आतां मेरेन क्रिकेटीच्या तिनूय प्रकारांनी मेळून वट्ट 41 मॅची खेळ्ळ्यो. पूण, एकूय शेंकडो मारपाक जमूंक नाशिल्लो.