न्युझिलॅण्डाक 4 विकेटींनी जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्युझिलॅण्डान बांगलादेशा आड चालू आशिल्ले दोन टॅस्टींचे माळेंतली दुसरे मॅच 4 विकेटींनी जिखली. ह्या जैता सयत माळ 1-1 अशी बादाबाद उरली. पयली मॅच बांगलादेशान 150 धांवड्यांनी जिखिल्ली. बांगलादेशाच्या टॅस्ट इतिहासांत घरच्या मैदानाचेर खेळटना न्युझिलॅण्डा आड पयलें जैत आशिल्लें.

मॅचीच्या चवथ्या दिसा बांगलादेशान 2 बाद 38 धांवड्यां वयल्यान मुखार खेळपाक सुरवात केली आनी ताचो डाव 144चेर सोंपलो अशे तरेन न्युझिलॅण्डाक 137 धांवड्यांची मोख मेळ्ळी. ल्हानशे मोखीचो फाटलाव करतना न्युझिलॅण्डाक नाकापुरो जालें. अखेरेक स विकेटी वगडावन मोख मेळयली. प्लेयर ऑफ द मॅच पुरस्कार ग्लॅन फिलिप्साक आनी प्लेयर ऑफ द सिरिजाचो पुरस्कार ताइजूल इस्लामाक फावो जालो.

हे मॅचींत बांगलादेशान टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेतिल्लो. पूण, ताचो पयलो डाव फकत 172 धांवड्यांचेर सोंपलो. ते उपरांत न्युझिलॅण्डाक लेगीत बॅटिंगेंक व्हड स्कोर उबारपाक जमलो ना. ताचो डाव 180चेर सोंपलो. अशे तरेन ताका फकत आठ धांवड्यांची आघाडी मेळ्ळी. बांगलादेशाचो दुसरो डाव 144चेर सोंपलो. न्युझिलॅण्डाक 137 धांवड्यांची मोख मेळ्ळी.

मोखीचो फाटलाव करपी न्युझिलॅण्डाची सुरवात बरी जाली ना. जेवणाच्या विसवा उपरांत न्युझिलॅण्डान पांच धांवड्यांचेर आपली पयली विकेटी वगडायली. एका वेळार न्युझिलॅण्डाचो स्कोर 6 बाद 69 असो आशिल्लो. हांगाच्यान फिलिप्सान पंगडाक संकश्टांतल्यान भायर काडटना सातवे विकेटी खातीर मिचेल सॅण्टनरा वांगडा नाबाद 77 धांवड्यांची भागिदारी केली. फिलिप्सान 48 बॉलांनी नाबाद 40 धांवड्यो केल्यो. पयल्या डावांत ताणें 87 धांवड्यांची खेळी केल्ली. सॅण्टनरान नाबाद 35 धांवड्यो केल्यो.

एजाज पटेलान बांगलादेशाच्या दुसऱ्या डावांत स विकेटी घेतल्यो. सॅण्टनराक तीन विकेटी फावो जाल्यो. टिम सावथीक एक विकेट मेळ्ळी. बांगलादेशा वतीन दुसऱ्या डावांत जाकिर हसनान सगल्यांत चड 59 धांवड्यो केल्यो. नजमूल हुसैन शांतोन 15, ताइजूल इस्लामान 14 आनी मोमिनूल हकान 10 धांवड्यो केल्यो. हांकां सोडले जाल्यार बांगलादेशाच्या एकाय बॅट्समनाक दोट्टी आंकडो हुपपाक जमलो ना.