न्यायालयीन स्थगिती काडचे पयलीं बोन्ड व्हांळाचें कांय करपाक शकना सुभाष शिरोडकारः तळयेची केली पळोवणी 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः बोन्डव्हाळ तळयेचें उदरगतीचें काम करपाक एक कुळान हरकत घेवन न्यायालया कडल्यान स्थगिती मेळयल्या. न्यायालयान ती काडमेरेन खातें कांयच करपाक शकना अशें उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान स्पश्ट केलां. तळयेची पळोवणी करपाक आयिल्ले कडेन ते पत्रकारां कडेन उलयताले. तळयेचो प्रश्न सान्ताक्रुजाचो आमदार रुदाल्फ फर्नांडीस हांणी विधासभेंत उपस्थीत केल्लो.
प्रत्यत्र पळोवणी करून म्हायती घेवपाक आपूण आयलां. बोन्डव्हाळ प्रश्नाचेर सरकार उपाय येवजण काडटलेंच. न्यायालयीन स्थिगिती काडल्यार सगळें फटाफट जाग्यार पडपाक शकतलें अशें तांणी सांगलें. हे तळयेचें संवर्धन करपा खातीर सरकार कितेंय करपाक तयार आसा. तळचेचो प्रश्न सध्या न्यायालयांत आशिल्ल्यान काम फुडें व्हरपाक  मेळना अशें तांणी सांगलें.
तळयेचे उदरगती खातीर 2010 वर्सा तयार केल्ल्या अदमासा प्रमाण 4 कोटी रुपये खर्च येवपाचो आशिल्लो. आतां तो 7 तें 8 कोटी रुपयांचेर पावपाक शकता. आमी खर्चाचो अदमास तयार करून न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयतले. आतां सगळें कितें न्यायालयाचेर निंबून आसा अशें तांणी सांगलें.
तळयेच्या उदकाक गळटी लागता हे संबंदी उदकास्रोत खात्यान 2009 वर्सा अहवाल तयार केल्लो. आतां हें प्रमाण वाडल्ल्यान ताकतिकेन उपाय येवजण करपाची गरज आसा अशें आमदार रुदाल्फ फर्नांडीस हांणी शिरोडकाराचे नदरेक हाडून दिलें. पावसाच्या दिसांनी तळयेंतलें उदकांत वाड जावन दुर्घटना जावपाची शक्यताय आसा अशें तांणी सांगलें.
मजगतीं, कालापूर कोमुनिदादचो विशेश अॅटर्नी पीटर गोन्साल्वीस हांणी 2017 वर्सा कोमुनिदादीन उच्च न्यायालयांत वचून सकयल्या न्यायालयान दिल्ली स्थिगिती काडल्ली अशें शिरोडकार हांका सांगून सध्या आशिल्ली स्थगिती काडची म्हणून सरकारान न्यायालयांत याचिका सरची  अशी सूचोवणी केली. तळयेची पळोवणी करतना उदकास्रोत खात्याचो मुखेल अभियंतो बदामी, नाझारेथ वाझ, आदलो आमदार व्हिक्टर गोन्साल्वीस, सान्ताक्रुज कूळ असोसिएशनाचो अध्यक्ष रोमेतो डायस हाजीर आशिल्ले.