नोटबंदी वैध.. तातूंत घटनाबाह्य कांय ना : सर्वोच्च न्यायालय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

८ नोव्हेंबर २०१६ चे रातीं ८ वरांचेर केंद्र सरकारान घेतिल्लो नोटबंदीचो निर्णय मात्तूय घटनाबाह्य ना. हो निर्णय घेतना जीं प्रक्रिया चालीक लायली, तिच्या आदाराचेर हो निर्णय अवैध म्हणपाक मेळना. आरबीआय कायद्यांतलें हें विशीचें कलमूय असंवैधानिक महणपाक मेळना, अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां. तांणी आयज सोमारा नोटबंदी आडच्यो सगल्यो ५८ याचिका भायर मारल्यो.
नोटबंदी आनी ताचे फाटलो हेतू (काळो पयसो काबार करप, आकांतवाद्यांक ते वरवीं मेळपी निधी आनी हेर…) हांचो संबंद आसा. पूण तो साध्य जालो वा ना हो वेगळो मुद्दो. नोटी बदलपाक ५२ सप्तकांचो वेळ दिल्लो, तो अवास्तव म्हणपाक मेळचो ना. कायद्या प्रमाण केंद्र सरकाराक खंयच्याय मुल्यांच्यो नोटी रद्द करपाचो अधिकार आसा, अशेंय न्यायालयान म्हणलां.