नोकरे खातीर अर्ज केल्ल्या हजारांनी अर्जदारांक थाकाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वेंचणूक आचारसंहिते पयलींचीं पदां भरपाक मान्यताय


पणजी : विधानसभा वेंचणूक आचारसंहिता जारी जावचे पयली नोकरे विशीं ज्यो जायराती प्रसिद्ध जाल्ल्याे ती पदां एक वर्सा मेरेन भरपाची मेकळीक सरकाराक मेळटली. ही पदां भरपाची तजवीज करपी दुरुस्ती अध्यादेश राज्यपालांनी जारी केला. हो अध्यादेश 11 मे 2022 दिसा जारी जाला. हाका लागून 11 मे 2023 मेरेन ही पदां भरपाची प्रक्रिया पुराय करची पडटली. ह्या अध्यादेशाक लागून नोकरे खातीर अर्ज केल्ल्या हजारांनी अर्जदारांक थाकाय मेळ्ळ्या.
पुलीस उपनिरिक्षक, पुलीस शिपाय, लायन हॅल्पर तशेंच भलायकी खात्यातल्या पदांच्यो जायराती जारी जाल्ल्यो. ह्यो जायराती आयले उपरांत हजारांनी तरणाट्यांनी नोकरे खातीर अर्ज केल्ले. लायन हॅल्पराच्या 255 पदां खातीर परिक्षा जाल्ली. लायन हॅल्परां खातीर 2,678 जाणांनी अर्ज केल्ले. लेखी परिक्षेचो निकाल लेगीत जाहीर जाल्लो. पूण वेंचणूक आचारसंहिता जारी जाल्ल्यान ह्या पदांची भरती जाली ना.
पुलीस खात्यांत पीएसआय, पीसी आनी हेर पदां मेळून 2,005 पदां भरपा खातीरची प्रक्रिया सुरू जाल्ली. पुलीस उपनिरिक्षक आनी पुलीस शिपाया खातीर लेखी परिक्षा जाल्ली. हजारांनी तरणाट्यांनी ह्या पदां खातीर अर्ज केल्ले. ते भायर भलायकी खातें, महसूल खातें , भौशीक बांदकाम खातें आनी हेर खात्यांच्या काय पदां खातीर जायराती जारी जाल्ल्यो.
वेंचणूक आचारसंहितेक लागून ही पदां भरपाची प्रक्रिया सरकाराक बंद करची पडली. 8 जानेवारी 2022 दिसा विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जाली. गोंयांत 14 फेब्रुवारीक मतदान जावन 10 मार्चाक मतमेजणी जाली. वेंचणुके उपरांत भारतीय जनता पक्षाचेच सरकार सत्तेर आयलें आनी डॉ. प्रमोद सावंत हेच मुख्यमंत्री जाले.
नोकरभरतीची प्रक्रिया आचारसंहितेक लागून बंद पडिल्ल्यान हजारांनी अर्जदारांचो भ्रमनिरास जालो. आतां नोकरी मेळप अशक्य, परतून जायरात आयले उपरांत अर्ज करचे पडटले आनी सगले सोपस्कार परतून करचे पडटले, अशें तांकां दिसताले. ह्या सगल्या अर्जदारांक ह्या अध्यादेशाक लागून थाकाय मेळ्ळ्या.

खात्यांनी 11 मे 2023 पयलीं नोकरभरती करची
खात्यांनी 11 मे 2023 पयली परिक्षा वा मुलाखती घेवन नोकरभरतीची प्रक्रिया पुराय करपाक हरकत ना, अशें ह्या अध्यादेशांत म्हणलां. गोंय नोकरभरती आयोग कायदो 2019 कलम 7 मदीं दुरुस्ती करपी हो अध्यादेश आसा. 8 जानेवारी 2022 पयली नोकरेच्यो जो जायराती प्रसिद्ध जाल्यात तांचे खातीर परिक्षा घेवन त्यो एका वर्सां मेरेन भरपाक हरकत ना. ह्या कलमाचो आस्पाव करपी हो अध्यादेश आसा. विधानसभेचें अधिवेशन सुरू नाशिल्ल्यान हो अध्यादेश जारी जाला.