नेम मोडपी चालक रडाराचेर

वाहन चालकांचेर कारवाय करतना पुलीस अधिक्षक निधीन वाल्सन. कुशीक उपअधिक्षक सिद्धांत शिरोडकार आनी निरिक्षक निखील पालयेंकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येरादारी नेम मोडप्यां आड पुलिसां कडल्यान कारवायेची मोहीम

पणजी : वाडट्या अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलिसांनी येरादारी नेमांची कारवाय खरपणान करपाचो निर्णय घेतला. येरादारी नेम मोडपी चालकांचेर कारवाय करपाची मोहीम येरादारी पुलिसांनी सुरू केल्या. हॅल्मेट घालिनासताना गाडी चलोवप, सोरो पियेवन गाडी चलोवप, चड गतीन गाडी चलोवप हाचेर कारवाय करपाचे आदेश पुलीस अधिकाऱ्यांक दिल्ल्याची म्हायती पुलीस म्हासंचालक जसपाल सिंग हांणी दिली.

जानेवारी म्हयन्यांत गोंयांत 23 अपघात जाले. फेब्रुवारी म्हयन्यांत लेगीत अपघातांचो आंकडो चडूच आशिल्लो. वाडट्या अपघातांची दखल घेवन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दोन दिसां पयलीं सगल्या खात्यांच्या मुखेल्यांची बसका घेतली. हे बसकेंत कांय उपाय येवजण्यांचो निर्णय जालो. उपाय येवजण्यांची कारवाय आतां सुरू जाल्या.

पेडणें, म्हापशें, वास्को ह्या शारांनी पुलिसांनी नेम मोडपी वाहन चालकांक तालांव दिवपाची मोहीम सुरू केल्या. शुक्रारा पणजे पुलिसांनी नेम मोडपी चालकांक तालांव दिलो. अपघातांचें प्रमाण बरेच वाडलां. अपघात वाडपाक चार मुखेल कारणां आसात. सोरो पियेवन गाडी चलोवप, स्पिडीन गाडी चलोवप, गाडी चलयतना सीट बेल्ट घालप ना आनी हॅल्मेट घालिनासताना दुचाकी चलोवप ही अपघातांचीं मुखेल कारणां आसात. हॅल्मेट घातलें ना वा सीट बेल्ट घातलो ना जाल्यार 1 हजार रुपया तालांव फारीक करचो पडटा. पणजेंत शेंकड्यांनी दुचाकी चालकांक तालांव दिला अशें पुलीस उपअधिक्षक सिद्धांत शिरोडकार हांणी सांगलें.

जागृताय मोहिमेचेर दितले भर

येरादारीचे नेम तशेंच अपघातां विशीं जागृताय करपाची गरज आसा. पुलीस तशेंच येरादारी खात्यान जागृताय मोहीम सुरू केल्या. म्हाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन सुरू आसा. येरादारी नेम तशेच हॅल्मेटाचे म्हत्व पटोवन दिवपाची मोहीम सुरू आसा. जांची पिराय 18 वर्सां परस उणी आसा, तांणी वाहन चलोवप ना. तांकां वाहन चलोपाक मान्यताय ना, अशें पुलिसांनी सांगलें.

दिसाक 500 लोकांक तालांव

पुलिसांनी अपघातांचो खोलायेन अभ्यास केला. नेमांचें उल्लंघन आनी वाहन चलयतना जतनायेचो उणाव ही अपघात जावपा फाटलीं मुखेल कारणा आसात. फाटल्या वर्साचे तुळेंत अपघातांचे प्रमाण अंदूं 20 टक्के चड आसा, अशें पुलीस अधिक्षक निधीन वाल्सन हांणी सांगलें. हॅल्मेट, सोरो पियेवन गाडी चलोवप, सीट बेल्ट हाची तपासणी पुलीस करतात. दिसाक सरासरी 500 जाणांक तालांव दितात अशें निधीन वाल्सन हांणी सांगलें.

शिमेचेर कॅमेरे बसोपाचो प्रस्ताव

शिमेचेर अद्ययावत कॅमेरे बसोवपाचो प्रस्ताव आसा. गाडयेची नंबर प्लेट बोगस आसा काय खरी आसा, ते वळखुपी कॅमेरे शिमेचेर बसयतले. तशेंच नेम मोडले जाल्यार कॅमेऱ्यांत अॅटोमेटीक कैद करपी कॅमेरे बसयतले अशें निधीन वाल्सन हांणी सांगलें.

येरादारी खात्यान रस्तो सुरक्षेचेर भर दिवपाचो निर्णय घेतला. हाचे खातीर अल्कोमिटरा सयत स्पीड गन आशिल्ल्या इंटरसेप्टर गाडयांची खरेदी करपाचो प्रस्ताव आसा.

येरादारीचेर ड्रोना वरवीं नदर

गोंयांतल्या येरादारी नियोजनाचेर फुडल्या म्हयन्यां सावन ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान नदर दवरतले. ते खातीर ड्रोन ​विकते घेवपाची प्रक्रियाय सुरू केल्या. ड्रोनाक लागून पुलिसांक अपघातांची म्हायती रोखडीच मेळून मजती खातीर दखल लेगीत बेगीन घेवंक मेळटली अशें पुलीस अधिक्षक निधीन वाल्सन हांणी सांगलें.