नेत्रावळी : सैमाचो सुंदर आविश्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घसघशां बरोबरच  शेतां, भाटां, कुळागरां, दोंगर, झाडां पेडां, झरे, न्हंयो हांची गिरेस्तकाय  लाबिल्ल्या नेत्रावळींत गेल्यार मन धादोस जाता. गोंय राज्या भितरही सैम सासाय, सैम दौलत फकत नेत्रावळीकच दिल्या, अशें म्हणल्यार अतिताय  जावचीना.  धन्य धन्य ती  नेत्रावळी. सैमा तुका नमन.      

नेत्रावळीचे घसघशे पळोवन मन प्रसन्न जायना, असो सैममोगी आसचो ना. नेत्रावळी गांवांत सैमान भरभरुन दान दिलां. एका परस एक सरस अशे  फेसाळते घसघशे,  कुळागरां, वेर्ले-  सालजिणी गांवांत वतना दोळे दिपकावपी, मन ताजें करपी वातावरण, मुख्य  रस्त्याच्या कुशीक व्हावपी घसघशे, अभयारण्य आशिल्ल्यान रानटी जनावरांचे लागींच्यान  दर्शन घेवंक मेळटा. वयले दोनूय दोंगराळ वाठार पावसा दिसांनी कुलू मनाली वा उटीचो आभास निर्माण  करतात.  नेत्रावळी गांवाचो चड परिचय करुन दिला तो घसघशांनी. सांवरी घसघसो, मैनापी घसघसो, पाली घसघसो, उदेंगी घसघसो ह्या चार  मुख्य घसघशांचें खाशेलेंपण वेगवेगळें. सावरी घसघसो हो सगळ्यांत चड परिचयाचो. तरनाटे चडशे  ह्याच घसघशा कडेन आकर्शित  जातात. पावसांत ओले चिप्प भिजून आनंद लुटप, मजा करप हाकाच प्राधान्य दितात. 

नेत्रावळीचेर सैमान भरभरुन प्रेम केलां. हांगां  फामाद  सावरी घसघशा सयत तुडवचो मैनापी घसघसो, उदेंगीचो, पालीचो घसघसो  हांचे पावसांत सालजिणी रस्त्या कडेन कोसळपी साबार घसघशे पळोवपाक शेंकड्यांनी लोक येतात.  नेत्रावळी माटोनी हांगासल्ल्यान रान खात्याचें  प्रवेशदार ते सावरी घसघसो हे अंतर साडेतीन  किलोमीटर इतलें आसा. थंय चलत वचपा खातीर रानखात्यान 250 सोंपणा बांदल्यत. हांगां एकाच बरोबर वीस जाणांक न्हांवंक मेळटा. घसघशांनी फेसाळपी उदकाचो प्रवाह पर्यटकांक पिशें लायता.  परदेशी पर्यटका  बरोबर देशी पर्यटकांचो वावर ह्या जाग्यार  चड आसता. सावरी घसघशाच्या वयर श्री नासादेवाचें  देवूळ आसा. तो देव घसघशातल्यान देवपी उदकाचें रक्षण करता, असो गांवकारांचो विस्वास. 

सावरी घसघशा सयत मैनापी आनी उदेंगी घसघशे बाराय म्हयने व्हावतात. मैनापी हो तुडव रानांत आसा. नेत्रावळीच्यान सुमार 14 किलोमीटर पदभ्रमण करीत थंय पावतात. शेंकड्यांनी फुट उंचाये वेल्यान सकयल कोसळपी घसघशा कडेन चड प्रमाणात  परदेशी पर्यटक आकर्षित  जातात. हे घसघशे  सैममोग्यांक आनी पर्यटकांक साद  घालतात. उदेंगी घसघसो जाण्टे तशेंच  भुरग्यां खातीर योग्य आसा. गांवा मेरेन  वाहन घेवन गेले उपरांत अवघेच अंतर  चलून  वतना  उदेंगी  घसघशाचो आस्वाद घेवंक मेळटा, जाल्यार वर्गणवाडो- नेत्रावळी हांगासल्लो  पाली‌ घसघसो हो ट्रेकिंगा खातीर फामाद आसा. चडान चड परदेशी पर्यटक, महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचो गट हांगा ट्रेकिंगा खातीर येतात.  घसघशां बरोबरच  शेतां, भाटां, कुळागरां, दोंगर, झाडां पेडां, झरे, न्हंयो हांची गिरेस्तकाय  लाबिल्ल्या नेत्रावळींत गेल्यार मन धादोस जाता. गोंय राज्या भितरही सैम सासाय, सैम दौलत फकत नेत्रावळीकच दिल्या, अशें म्हणल्यार अतिताय  जावचीना.  धन्य धन्य ती  नेत्रावळी. सैमा तुका नमन.      

– संदीप पुंडलिक मापारी