नुस्त्या बगर गोंयकार तळमळचो न्हय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एकमेकांच्या हद्दींत घुसपा वयल्यान हाचे पयलीं नुस्तेमारा मदीं वाद जाल्यात. ताण- तणावाचे प्रसंगूय निर्माण जाल्यात. ट्राॅलर्स संघटनेन तर अंदूं कायदो हातांत घेतलें, अशें म्हणलां.

गोंयकारांचो खाणां- जेवणाचे बाबतींत सगल्यांत आवडीचो विशय म्हणल्यार नुस्तें. दनपरां कितें खालें, हो प्रस्न विचारपी गोंयकार अजून आसात. नुस्त्याचें मोल बरेंच वाडलां, तरीय निजाचो गोंयकार सप्तकांतल्यान चार ते पांच दीस नुस्तें खाले बगर रावना. 1 जूनाच्यान गोंय सरकारान नुस्तेमारी बंदी घाल्या. दोन म्हयन्यां उपरांत बद्द 1 आॅगस्टाक ती काडटले. तरीय गोंयकारांक दर्यांतलें नुस्तें खावपाक मेळटलें. कारण तें सांठोवन दवरिल्लें आसता आनी बंदी आसली तरी कांय टाॅलर लिपचोरयां दर्यांत नुस्तेमारी करतात. पोरुं ताचे व्हिडियोय व्हायरल जाल्ले. बंदी आसतना दर्या देगेरुच नुस्तेमारी करपी ट्राॅलर पळोवन बोवाळ जालो, मात कांय कारवाय जाली ना. आदलोच धडो फुडल्या पानाचेर चालू जाता, तशें निदान हे फावटी तरी जावचें न्हय. अंदूंच्या नुस्तें बंदी मोसमांत नीळकंठ हळर्णकार हे नवे नुस्तेमारी मंत्री आसात. तांणी बंदी दोन म्हयने उरतली, सगले नेम पाळटले, हाची खबरदारी घेवची. कारण ह्या वेवसायांत लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता. देखून तो बंदी बगर वर्साच्या बाराय म्हयने चालू उरचो, अशें नुस्ते वेवसायिकांक दिसता.
गोंय ट्राॅलर्स संघटनेचे अध्यक्ष जुझे फिलीप डिसोझा हांच्या मतान, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतले 200 वयर ट्राॅलर नुस्तेमारी बंदी आसतना हांगा येतात आनी आमच्या नाका मुखार मेळटा तशी नुस्तेमारी करतात. पोरूं आमी सोंसलें आनी हे खेपे ओगी रावचे नात, अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. म्हणजे जुझे फिलीप हांच्या मतान, गोंयचो एकूय ट्राॅलर दर्यांत वचना, जे दिसतात ते सगले भायले. तेय अयोग्य पद्दतीन नुस्तेमारी करतात. देकून पारंपरिक रांपणकार आनी हेर नुस्तेमारांक नुस्तें मेळना. तशें आसा जाल्यार गोंय सरकारान अंदूं कडक कारवाय करची पडटली. खरें म्हणल्यार पुराय देशांत एकाच वेळार नुस्तेमारी बंदी जाहीर करपाक जाय. अर्थांत मिर्गाचो पावस पावपाचो वेळ दरेका राज्यांत वेगवेगळो आसता. तरीय एक देश, एक नुस्तेमारी बंदी जावंक हरकत ना. कारण गोंयांत बंदी आसता तेन्ना हेर राज्यांतले ट्राॅलर खरेंच गोंयचे हद्दींत येतात आनी थळाव्यांक तांच्या तोंडा कडेन पळयत बसचें पडटा. एकमेकांच्या हद्दींत घुसपा वयल्यान हाचे पयलीं नुस्तेमारां मदीं वाद जाल्यात. ताण- तणावाचे प्रसंगूय आयल्यात. ट्राॅलर्स संघटनेन तर अंदूं कायदो हातांत घेतलें, अशें म्हणलां.
नुस्तेमारी खात्यान कालूच एक ट्राॅलर जप्त केला. तो नुस्तेमारी करपाक गेल्लो, असो तांकां दुबाव. जाल्यार यांत्रिक बिघाडाक लागून तो दर्यांत उरिल्लो, अशें ताच्या धनयाचें मत. अंदूं सरकारान बंदी काळांत नुस्तेमारी जावची न्हय म्हूण कडक पावलां उबारपाचें थारयलां. मंत्री नीळकंठ हळर्णकार म्हणटात, पुलिसांचे पंगड तयार केल्यात. मात ते जाग्रुत रावले बगर कांयच हाताक लागचें ना. सगल्या जेटींचेर सीसीटीव्ही कॅमेरेय बसयल्यात. ते 24 वरांय सारके चल्ले जाल्यारूच खंयचो ट्राॅलर दर्यांत वता, तें कळटलें. पारंपरिक नुस्तेमारांच्या मतान, गोंयचे बरेच ट्राॅलर एलईडी लायट उदकांत सोडून नुस्तेमारी करतात. उजवाड पळोवन नुस्तें दिपकावता आनी जाळांत फारावता. दोन ट्राॅलरां मदीं जाळें बांदून नुस्तेमारी करतात. हें सगलें खोल दर्यांत न्हय तर दर्यादेगांचेर चलता, अशें तांचें म्हणणें. ट्राॅलरांक लागून मागीर आमकां नुस्तें मेळना, असोय तांचो दावो. खरें तें. पावसाच्या दिसांनी नुस्तें तांतयां घालपाक दर्या देगांचेर उथळ उदकांत येता. तांकां धरलीं जाल्यार खंयचीं तांतयां आनी खंयचीं पिलां. सगल्यांच्या हांवरेपणाक लागून आमी नुस्त्याच्यो कितल्योशोच जाती काबार केल्यात. 40 वर्सां वयल्या खांप्या नुस्तें खावपी गोंयकाराक हें वेगळें सांगपाक नाका. ताचेरुय सरकारान उपाय करचो. गोंयांत आतां खावपी तोंडां वाडल्यांत. ताका लागून नुस्तें पावन पावना. हाॅटेलांचो आंकडो वाडलाच, आतां नुस्तें हेर देशांनी निर्गत जावपाक लागलां. गांवठी नुस्त्याचें प्रमाण वाडटलें, हे खातीर यत्न करूं येतात. पूण, ताचें मोलूय सामान्य गोंयकाराक परवडपाक जाय. हालींच्या वर्सांनी 500 रुपया मोडले जाल्यारूच नुस्तें दाढेक लागता आनी हें सगल्यांकूच शक्य नासता. गोंयकार अंदूं नुस्त्या बगर तळमळचो ना, निदान इतलें तरी सरकारान पळोवचें.