नुस्तेमार वेवसायिकांची पांरपारीक पांयवाट मेकळी करात नाजाल्यार करतले कारवाय

तेम्बवाडो-मोरजेच्या नुस्तेमार वेवसायिकांचे पारंपारीक पांयवाटेची पळोवणी करतना आमदार जीत आरोलकार. कुशीक पेडणें उपजिल्हाधिकारी रोहन कासकार, मामलेदार अनंत मळीक आनी हेर मानेस्त. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जीत आरोलकार ः तेंबवाडो-शापोरा न्हंयेचे देगे वयल्या वाठाराची पळोवणी

पेडणें ः तेम्बवाडो-मोरजेंच्या पारंपारीक नुस्तेमार वेवसायिकांची पारंपारीक पांयवाट बेगोबेग उक्ती करात नाजाल्यार फुडली कारवाय करची पडटली अशी शिटकावणी आमदार जीत आरोलकार हांणी दिल्या.
मोरजी पंचायत वाठारांतल्या तेम्बवाडो शापोरा न्हंयेचे देगे वयल्या वाठारांत फाटल्या कितल्याश्याच वर्सां सावन थळाव्या नुस्तेमार वेवसायिकांची पारंपारीक पांयवाट आसली. ती पांयवाट एका जमीनदारान आडावपाचो यत्न केला. ही जमीन बिगर गोंयकारान विकती घेतल्या. सुरवातीक दोन मिटर सोडपाची तयारी दाखयिल्ली. मात अचकीत पुरायपणान पांयवाट बंद करून नुस्तेमार वेवसायिकांक अडचणी निर्माण केल्यात. ते भायर ते जंय व्हडीं पार्क करून दवरताले ते सुवातेर ताका तशें करूंक मनाय केल्या. आमदार जीत आरोलकार हांणी थळाव्या पत्रकारां कडेन उलयतना नुस्तेमार वेवसायिकांची पारंपारीक पांयवाट मेकळी केली ना जाल्यार कारवाय करपाचें उतर दिलें.
पारंपारीक पांयवाटेचो प्रस्न सोडोवपा खातीर ह्या वाठाराचे थळावे आमदार जीत आरोलकार, पेडणें उपजिल्हाधिकारी रोहन कासकार, मामलेदार अनंत मळीक, पंचायत सचीव, पंचायत तलाठी आनी अधिकाऱ्यांनी ह्या वाठाराची पळोवणी केली. ह्या वेळार नुस्तेकार कृष्णा पेडणेकार, पवन मोरजे, राजन हळदणकार आदीनी आमदार जीत आरोलकार हांचे मुखार समस्या मांडल्यो.
विठ्ठलदासवाडो आनी तेम्बवाडो ह्या सुवातांनी थळावे नुस्तेकार वेवसायीक दर्यादेगांचेर ल्हान खोंपीं बांदून तातूंत नुस्तेमारीचें सामान आनी व्हडीं दवरताले,. मात पावसाळ्यांत अंदूंय व्हडा प्रमाणांत झीज जाल्ल्यान तांच्या व्हड्यांक आनी खोंपींक धोको निर्माण जाला. मोरजी दर्यादेग वाठारांत नुस्तेमार वेवसायीक पारंपारीक पद्दतीन काटाळी, पाग्यार, रांपण, वेणी वरवीं नुस्तेमारी वेवसाय करून आपलें पोट भरताले. खारवी समाजा कडलो हो वेवसाय आतां हेर समाजाच्या ताब्यांत गेला. सर्त वाडल्या. तातूंतच तांकां कितल्योश्योच अडचणी निर्माण जाल्यात. ह्यो अडचणी आमदारान पयस करच्यो अशी तांची मागणी आसा.