नुस्तेमार भावांची डिझॅल व्हॅटाची दोन वर्सांची अनुदान रक्कम ताकतिकेन दिवची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जुझे फिलीप डिसोझा: खारीवाडो जेटी दुरुस्त करपाची मागणी

वास्को: नुस्तेमार भावांची डिझॅल व्हॅटा वयली अनुदानाची रक्कम फाटल्या दोन वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्ल्यान नुस्तेमार आनी बोट धनयांक त्रास सोंसचो पडटा. ती रक्कम तत्काळ दिवपा खातीर सरकारान लक्ष घालपाची गरज अखील गोंय नुस्तेमार बोट धनी संघटणेचे अध्यक्ष आनी आदले मंत्री जुझे फिलीप डिसोझा हांणी उक्तायल्या. नुस्तेमार भावांक वेवसायांत तिगून उरपाक मजत जावची हे खातीर वेळार अनुदानाची परतफेड करची अशी मागणी तांणी केली.

अखील गोंय नुस्तेमार बोट धनी संघटणेच्या अध्यक्षपदार जुझे फिलीप डिसोझा हांची तिसरे फावटी निवड केली. कार्यकारी समितीचे बसके उपरांत ते उलयताले. तांणी खारीवाडो नुस्तेमार जेटीची समस्या मुखार दवरली. ही जेटी पोरणी जाल्ल्यान तिची दुरुस्ती करप गरजेची आसा. ती जेटी नुस्तेमार बोटींक आतां उणी पडत आशिल्ल्यान तांची लांबी वाडोवपाची गरज आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें.

जेटीचो विस्तार करचो हे खातीर आमी विनंती केल्ली. ते संबंदी सरकारान एक प्रस्ताव तयार करून तो नुस्ते उद्देग विभागा कडेन धाडिल्ल्याचें तांणी सांगलें. सरकारान नुस्तेमार भावांक डिझॅला वयल्या व्हॅटाचेर अनुदान जाहीर केलां. पूण फाटल्या दोन वर्सां सावन ह्या अनुदानाची रक्कम मेळिल्ली ना. दरेक बोटी फाटल्यान आमकां व्हॅटाची पुराय रक्कम दिवची असो प्रस्ताव आमी दवरिल्लो. बोट धनी दर्यांत बोट व्हरचे पयलीं सुमार पांच हजार लिटर इंधन घेवन वाचपाचो धको पत्करता. जर जाळांत नुस्तें सांपडलें ना जाल्यार ताका व्हड लुकसाण जाता. व्हॅटाची परतफेड 20 रुपयांच्या हिश्यांत करची, पूण सगल्यांत उण्या हिश्यांत ती करतात अशें डिसोझा हांणी म्हणलें. तांणी नुस्तेमार भावांच्यो हेर समस्याय ह्या वेळार सांगल्यो.