नुवेंचें टायब्रेकरांत जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोवा टायगर करंड 2022चे अखील गोंय आंतरगांव फुटबॉल सर्तींत काल पॅरीश यूथ नुवें क्लबान फातोड्डेंच्या डॉन बॉस्को ऑरेटरीक टायब्रेकरांत 9-8 अशा गोल फरकांनी हारयलो. गोवा युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले सर्तींतली ही मॅच नावेलीच्या रोझरी मैदानाचेर जाली.

निर्धारीत वेळाच्या खेळांत दोनूय क्लब 3-3 अशे बरोबरींत आशिल्ले. फ्रान्सीस, सेनफर्ड आनी निकलाव हाणें नुवें वतीन गोल केले. डॉन बॉस्को ऑरेटरी वतीन क्लेन्सियोन दोन जाल्यार फ्रान्सीस आंद्रादान एक गोल केलो.

दोनूय क्लब बरोबरींत उरिल्ल्यान निकाल लावपाक टायब्रेकराचो आदार घेवचो पडलो. हातूंत नुवेंन जैत जोडलें. ताचे वतीन निकलॉव, अॅलोससियस, सेनफर्ड, जोनास, फ्रान्सीस कुलासो आनी मायरन हाणें जाल्यार डॉन बॉस्को ऑरेटरी वतीन फ्रान्सीस आंद्राद, क्लेन्सियो, क्लायव्ह, हॅमलस्लॅम आनी मॅन्युएल हांणी गोल केले. रिचीक गोल करपाक अपेस आयलें. डॉन बॉस्को ऑरेटरीच्या फ्रान्सीस आंद्रादाची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.

गोवा वेल्हान नेरुलाक हारयलो

गोवा वेल्हा स्पोर्ट्स क्लबान कळंगूटच्या पोरीयट मैदानाचेर जाल्ले मॅचींत युनायटेड क्लब नेरुलाक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारयलो. गोवा वेल्हाच्या भावेश गांवसान मॅचीच्या पांचव्या मिनटाक गोल केलो. अर्द वरा उपरांत फ्रॅंकी काब्रालान गोल करून गोवा वेल्हाची आघाडी 2-0 अशी वाडयली. गोवा वेल्हाच्या विक्रांत मंगेशकाराची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.

बार्देस वॅटरन्स जिखलो

कांदोळीच्या गुस्तांव मोंतेरो मैदानाचेर जाल्ले मॅचींत बार्देस वॅटरन्सान मोरजी वॅटरन्साक 2-0 असो हारयलो. जैतिवंत क्लबा वतीन बॅनडिक्ट फर्नांडीसान 34व्या मिनटाक पॅनल्टीचेर गोल केलो. जाल्यार दुसरो गोल गॅवीन आरावजोन केलो. मोरजीच्या चंद्रशेखर शिरोडकाराक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो.