नुडल्स खायात, पूण…..

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जीब सारकीच हुळहुळटा जाल्यार बटाट फोव, उपमा, थालीपीठ, बटर चिज विथ ब्रावन ब्रेड खावप बरें. पोटाकूय थाकाय मेळटली. अभ्यासाचेर लक्ष लागतलें.

जा यत्यो नोकरधारी बायलो चड करून आपल्या भुरग्यांक शाळेच्या टिफीनांत नुडल्स करून दितात. हो एक झटपट तयार जावपी जीनस. बाजारांतल्यान हाडले आनी हुनहुनीत उदकांत ओतले वयर मसालो वा शिजयिल्ले चणे, कोबी, गाजर घाले काय जाले तयार नुडल्स.
हे नुडल्स सोंपे पद्दतीन तयार जातात. मैदो, स्टार्च, उदक, मीठ ह्या घटका पसून तयार जावपी हे नुडल्स. तातूंत मसाल्याचें पाकिटूय आसता. तरेकवार भाजयो घाल्ल्यान ते आनीक रुचीक लागतात. ह्या नुडल्सां पसून साबार तरांचे जीनस करपाक मेळटात.
आयच्या बायलांक नोकरेक लागून वेळ मेळना. तीं उठ सूठ सदांच भुरग्यांक नुडल्स करून दितात. ते शिजोवन तयार करपाक थोडो वेळ लागता. चड मेहनत घेवची पडना. रुचीकूय बरे लागतात. पूण तातूंत भूक भागताच अशें ना. तातूंत फायबर नासता. सदांच खाल्यार कुडींत इन्सुलिनाचें प्रमाण वाडटा. यकृताचीं दुयेसां, गोडेंमूत जाता. पोटाचीं दुयेंसां वाडटात. नुडल्सांची रुच वाडोवपाक वापरिल्ल्या रसायनांचो कुडीचेर परिणाम जावं येता. खावप्याची चरबी वाडटा. चडूच खाल्यार मेंदवाचें कार्य खंडीत जावपाची भिरांत आसता. तो सारको चलना. अभ्यासाचेर मन लागना. सदांच नुडल्स खाल्यार भुरगीं दुयेंत पडू येतात.
नुडल्स म्हणटात ते म्हयन्यांतल्यान दोन फावटी खावपाक हरकत ना. जीब सारकीच हुळहुळटा जाल्यार बटाट फोव, उपमा, थालीपीठ, बटर चिज विथ ब्रावन ब्रेड खावप बरें. पोटाकूय थाकाय मेळटली. अभ्यासाचेर लक्ष लागतलें. दुयेंसांय जावचीं नात. आदल्या तेंपार घरांत शिरवळ्यो करताले. त्यो करून भुरग्यांक खावंक घालच्यो. बायलांनी आदलीं गोंयचीं खाणां शिकून घेवपाक जाय. ज्या जाण्ट्या बायलांक तीं येतात, तांणी सुनांक, नातरांक शिकोवपाक जाय. तशें केल्यार आमची गोंयची खाद्य संस्कृताय तिगतली आनी भायलीं खाणां खावपाचें प्रमाणूय देंवतलें. म्हणटात न्हय, केल्यार जाता, पयलीं करपाकूच जाय.

सिद्धी तिळवे
9158200956