निवळसाणीचे बारा बिरेस्तार तेरा शुक्रार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांवचा राजाच्या वांगड्यांची टिकाः पालिका मुख्याधिकाऱ्याक भेटयलें निवेदन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः हेडलॅण्ड सडा मुरगांवच्या मुरगांवचा राजाच्या वांगड्यांनी मुरगांवच्या णवूय प्रभागांनी निवळसाण मोहिमेचे बारा बिरेस्तार तेरा शुक्रार जाल्ल्याटी टिका केली. मतदारसंघांतले वाडटे कोयराचे समस्येची दखल घेवन पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी हांकां हे संबंदांत निवेदन भेटयलें. ह्या वेळार मुरगांवचा राजाच्या वांगड्यांनी मुध्याधिकाऱ्याक धारेर धरलो. हे संबंदांत आपूण सगळ्या नगरसेवकांची तशेंच संबंदीत अधिकाऱ्यांची जोडबसका घेवन ताचेर उपाय येवजण आंखता, अशें उतर दिलें.

स्वच्छ भारत मोहिमे खाला सरकार कोट्यांनी रुपया खर्च करून कोयराचे समस्ये विशीं जनजागृती कार्यावळ हातांत घेता. पूण मुरगांव मतदारसंघांत मात कोयराची समस्या दिसान दीस. पूण मुरगांव मतदारसंघांत मात कोयराची समस्या दिसान दीस गंभीर जायत आसा. जळींमळीं कोयराच्यो राशी जाल्ल्यो दिश्टी पडटात. कोयर प्रकल्पांतलो कोयर रस्त्यार पावला. सुवात नाशिल्ल्यान पालिकेचो कोयर एकादे दाट लोकवसती लागसार आशिल्ले मेकळे सुवातेंत उडयतात. तशेंच मुख्य रस्त्या कुशीच्या गटारांनी तशेंच हेर सुवातांचेर कोयर शेकान शेक पातळ्ळा. ताका लागून सगळे कडेन घाणूच घाण मारता. पावसाळ्यांत जाल्यार साबार तरांचीं दुयेंसां पातळपाची भिरांत थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या.

मजगतीं, हैडलॅण्ड सड्या वयले समाज वावुरपी शंकर पोळजी तशेंच मुरगांवचा राजाच्या वांगड्यांनी वाडट्या कोयराचे समस्येचेर नाराजी उक्तायल्या. तशेंच मुरगांव पालिका मुध्याधिकारी जयंत तारी हांकां निवेदन भेटयलां. कोयराचो प्रस्न साणीर आयिल्ल्यान मुरगांवच्या नगरसेवकांनी, आमी मुरगांवचे नागरीक आशिल्ल्यान आमकां जाब दिवची. कोयर कायदो 1996 खाला कलम 269 आनी 282 खाला कोयर बेकायदो तरेन डंपिंग जाता. ताचेर लक्ष दिवन लोकां मदीं जागृती करपाची तकालस नगरसेवकांनी घेवची. जर एकादो मनीस भौशीक सुवातेचेर कोयर उडयतना दिसलो जाल्यार ताका एक म्हणल्यार स म्हयने बंदखण वा 10 हजार रुपया दंड दिवचो. ही कोयराची समस्या आनीक गंभीर जावचे आदींच हाची दखल घेवन खर कारवाय करची, अशी मागणी मुरगांवचा राजाच्या वांगड्यांनी निवेदनांत केल्या.

————————–

मुख्याधिकाऱ्याक उजरायलो

मुरगांवचा राजाच्या वांगड्यांनी हाडिल्लें निवदेन घेवपाक मुरगांव पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी सुरवातीक तयार जालो ना. तेन्ना निवेदन घेवन आयिल्ल्या वांगड्यांनी तांकां बरोच धारेर धरलो आनी कोयराच्या विशयाचेर उजरावन काडलो. पालिकेचे संबंदीत अधिकारी म्हूण आमी तुमचे कडेन आयल्यात. तुमी ती आपली जापसालदारकी न्हय, अशें म्हणपाकूच शकनात, अशें सांगून मुख्याधिकाऱ्याक तें निवेदन घेवपाक लायलें. ते उपरांत मुख्याधिकाऱ्यान कोयराची निर्माण जाल्ले गंभीर समस्ये विशीं आपल्याक म्हायती आसा. हो प्रस्न न्यायालयांत आसा. हे संबंदांत आपूण उपाय येवजण आंखतां, अशें उतर मुख्याधिकाऱ्यान निवेदन घेवन आयिल्ल्या वांगड्यांक दिलें.