निमणो दीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

..आनी आयज म्हजो निमणो दीस. निमणो दीस कारण आज हांव म्हज्या न्हयकारात्मक विचारांचो अंत करतलें. मोटो, बारीक, गोरो, सांवळो कोणूय जांव, अखेरेक तो मनीसूच.

हीं सगलीं दुख्खां, दीसपट्टो संघर्श आनी कांय अश्यो गजाली आसतात, ताका लागून आपलें जिवीत हें निश्फळ अशें खूब जाणांक दिसता वा जण एकलो म्हणटा की आपूण ह्या  संवसारांत जल्माक येवन एक चूक केली. अशें दिसता की हें सगलें जिवीत आतांच सोंपोवं कशे. संघर्श जण एकल्याक आसता, पूण मानसीक संघर्श आसता तो जाल्यार भिरांकूळ. मनांतलीं चितनां तुका खातात, तुज्या दिसपट्ट्या कामां आड येतात. तूं जें कितें करपाक सोदता तें तूं करपाक फाटीं सरता आनी तो मनीस पिसो जाल्ले वरीं वागता. मनांत‌लो संघर्श आसता ताका सगले जाणां जावन आसतात, पूण सगलें कळून लेगीत तो आमच्या मनात वायट विचार हाडटा. संघर्श इतलो वायट आनी भयंकर आसता की तो एका सामान्य, आनंदान रावपी मनशाक लेगीत तिडक हाडटा वा ताका काम करपाक फाटीं काडटा.

हांव एक चली आनी ह्या सोबीत राज्यांत रावता. आमचो गांव सुंदर आसा, लोक बरे. पूण संकुचीत मनाचे कांय लोक आमकां हांगा पळोवंक मेळटात. तशे ते सगल्याकूच आसतात. मनशाचो सभाव तो. 

ल्हान पिराये सावन म्हाका शिकपाची आवड. तशेंच बुद्दीबळ, चित्रकला हे म्हजे आवडीचे विशय. म्हाका वेगवेगळे नाट्यप्रकार आपणावपाक आवडटा. कथक खूब आवडटा. चार वरां जाल्लीं. हांव कथक क्लासीक वचपाक भायर सरिल्लें.

शेजान्न काकी- ‘खंय गो बाय वता? बरें नटलां शें?’

हांव – काकी हांव कथक क्लासीक वता..

काकी- कपडे दिसता गो बरे, पूण पोट मातशे भितर घालपाचो यत्न कर आनी पाचवो वा तांबडो रंग सोडून आनीक कसलोय रंग आपणाय, मात्शें उठून दिसतलें. वायट धरिनाका आं… पूण सांवळ्या मनशांक कसलोय रंग सोबना नू गो…

हांवे आं म्हणलें आनी मान सकयल करुन गेलें. तिचीं उतरां म्हाका खुब खावपाक लागलीं. अशें दिसलें की हांव कांयच करपाक शकचेना, पूण हांव ते घेवन बसलें जाल्यार खंयच पांवचेंना अशें येवजून हांव कथक क्लासीक गेलें.

आमका आयज नवी टिचर आयल्या. नांव सीमा. हांव नाचता- नाचता टिचरीन म्हाका कडेक आपयलें आनी म्हाका म्हणपाक लागली, ‘बाय, तुजें वजन मात्शे देवय.’ एक तर ती म्हज्या बऱ्याक सांगता आसतली अशें येवजून हांव मान सकयल घालून रावलें. फुडें ती म्हणपाक लागली. ‘तु कमी खा, घरा वच (हांव बायक हाडटालें.) नाजाल्यार जुंबा क्लासीक वचपाक सुरु कर’.

हें सगलें आयकून मन म्हजें खूबच अस्वस्थ जालें. हांव धर्तरेचेर एक वजें अशें म्हाका दिसलें.

सांजचीं स वरां जाल्लीं. हांव घरां परतलें. बसलां थंयच आसा दाराची बेल वाजली. पळयल्यार मामा (पांच वर्सानी लंडनच्यान गोंया आयला) मामान म्हाका कितें-कितें हाडिल्लें. तांतूत म्हजी आवडटी जिन्स पँट आशिल्ली. हांव ती ट्राय करपाक कुडीन गेलें. पळयत जाल्यार जिन्स म्हाका जायना. मम्माचे तोंड सामकें वाकडें जालें. तोंड काळे  करून ती म्हाका पळयत उरली. हांवे मामाक कांयच दाखोवन दिवंकना. मामा आपल्या घरा परतलो आनी मम्माचे थोमणे सुरु जाले. शेजारच्या भुरग्यां वांगडा म्हजी तुळा करपाक लागली. हांव चड भायलें खाण खाता, दीसभर घरा पडून आसता अशें कितें- कितें म्हणपाक लागली. 

दिसान दीस ही उतरां, थोमणे वाडत गेले. हांव जें कितें काम करपाक वतालें तें करपाक म्हज्यान जायना जालें. हांव कथक क्लासीक वचपाचें ल्हव ल्हव कमी जायत गेले. घरांतले भायर सरपाक म्हाका आतां लज दिसपाक लागली. म्हजी ही स्थिती पळोवन मम्मा म्हजेर बेजारपाक लागली. एक दीस आपूणच येवन म्हऱ्यांत येवन बसली आनी विचारपाक लागली. हांवें रडकुरें जावन मम्माक सगलें सांगलें. तिका आपली चुक कळ्ळी आनी तेच बरोबर वायटूय दिसलें. मम्मान म्हाका खूब समजायलें. तिणें म्हाका प्रेरीत केलें. मन मात्शे ल्हव दिसलें तरी हे न्हयकारात्मक विचार म्हज्या मनाक खाताले. 

दोन-तीन सप्तकां जालीं, खावपाचे हांवें कमी केल्ले आनी जुंबा क्लासिक वचपाक सुरु केलें, तरी वजन तशेंच. त्या भायर हळद, कांटेकुंवर, म्होंव, दूद हांचें मिश्रण (युट्युबार पळोवन) करुन तोंडाक लायलें… ‘कर्माचो भोग’, आनीक मुमरां आयलीं, पूण रंग मातूय बदलूंक ना.

एक दीस असोच मोबायल वापरतना दोळ्यां कडेन एक सोबीत चित्र आयले. ताचेर कांय वळी आशिल्ल्यो आनी त्यो पळोवन म्हजे मन सकारात्मक जालें. त्यो वळी अश्यो-

Don’t compare your life with others, Roses are beautiful, so are sunflowers but they are beautiful in their own way.

वळी कमी आशिल्ल्यो खऱ्यो, पुण सारख्यो जिवीत बदलपी. …आनी आयज म्हजो निमणो दीस. निमणो दीस कारण आज हांव म्हज्या न्हयकारात्मक विचारांचो अंत करतलें. मोटो, बारीक, गोरो, सांवळो कोणूय जांव, अखेरेक तो मनीसूच. मनशान जो कोण आपूण आसा तेंच मान्य करप आनी लोकांचे विचार आपल्या मनान घेवन रावप ना, ही गजाल हांव याद दवरतलें.

हांव आयच्यान सकारात्मक भलायकेन रावतलें आनी न्हयकारात्मक थोमणें, टिप्पणींनी म्हज्या जिवीताचेर आडखळ हाडची न्हय हाचो यत्न करतलें.

गायत्री नायक

7378519904