निदान मनीसपणाक तरी मोल आसचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय सद्यां पर्पल फेस्त मनयता. साबार दिव्यांग भाव- भयणीं तातूंत वांटेकार जाल्यांत. मात, हांवें फोंडें बसस्टॅण्डाचेर
अशी एक घडणूक पळयली, जी पळोवन दिव्यांग व्यक्तीचेर सरकारी यंत्रणांच अन्याय करता, अशें जाणवलें बगर रावलें ना.
एक मनीस रस्त्यार बशिल्लो. कदंब बशीची वाट पळयतालो. ‘सरकार की गाडी के लिए रुका हूँ’, अशें तो उलयतना कानार पडलें. कारण, ताका खबर आशिल्लें की खंयचीच खाजगी बस ताका मडगांव पावोवपाक तयार जावची ना…. आनी कदंबांत आमी शारिरीक नदरेन दिव्यांग व्यक्ती खातीर तीन शिटां राखून दवरल्यांत !! त्या दिव्यांगा वांगडा ताची जाण्टी आवय, बायल आनी दोन ल्हान भुरगीं आशिल्लीं.
एक कदंब बस दिवचलच्यान मडगांव वचपाक माशेल मार्गान फोंड्यां आयली. सकाळचीं 8. 25 जाल्लीं. तो पांय हवेंत दवरून दोनूय हातांनी चलत बशीच्या दारा मेरेन गेलो. पूण, हे सरकारी बशींत ताका चडपाक दिवंक ना. ताणें कंडक्टराक समजावपाचो यत्न केलो. मात, कंडक्टरान ड्रायव्हराक बस सोडपाक सांगली आनी तो हांसत आपल्या सिटार बसलो. त्या दिव्यांगाचे आवयन शिर्डी साईबाबाचें नांव लावपी एके खाजगी बशीच्या कंडक्टराक सांगलें. पूण ताणेंय ना म्हूण सांगलें.
आमचें राज्य दिव्यांगा खातीर फेस्त मनयता. पूण दुसरे वटेन वस्तुस्थिती न्हयकारता. सरकारी अधिकारी, सुखवस्तू दिव्यांग व्हडल्या गाडयांनी येतले, मात ह्या ल्हान मनशांक भोग भोगपाक आमी तशेच सोडटले. हांगां त्या दिव्यांगाक आनी ताच्या कुटुंबाक सहज मजत करूं येताली. तो आपूण जावन भितर चडपाचो. मडगांव येतकच मजती बगर आपूणच देंवपाचो.
हें सगलें पळयतना म्हाका हांवूच ताच्या जाग्यार दिसलों आनी नकळटां दोळ्यांतल्यान घळ्ळ करून दुकां रकलीं. खिणभर दिसलें बशींतल्यान सकयल देंवचें आनी कदंब गाडये मुखार आडवो उबो रावन ती आडावची. त्या दिव्यांगाक भितर घेवपाक कंडक्टराक फोर्सार करचें. पूण म्हजे कडेन ती शक्त आसा कांय ना तें चितूंक उरलो आनी थंयच फटवलों. म्हाका दिसलें, ती म्हजी व्हडली चूक. ते खातीर हांव भोगसणी मागतां.
हांव फोटो काडटना तो दिव्यांग मनीस म्हाका पळयतालो. ताच्या मुखामळाचेर कसल्योच भावना नाशिल्ल्यो. ताका दिसलें आसतलें, हो मनीस मोबायल फोनान आनीक कितें करतलो? त्या दिव्यांगा सवे कितें तरी बरें जातलें, अशी म्हाका आशा. नाजाल्यार तो खंयतरी दुसऱ्या जाग्याचेर आसतलो आनी तीच अवहेलना, मनस्ताप भोगीत रावतलो. कोण जाणा, घडये सांसणाचो. विज्ञान, ते विशींच्या बातम्यांक, लेखांक गोंयांत व्हडलीशी किंमत ना, पूण म्हाका दिसता, निदान मनीसपणाक तरी चिमटीभर मोल आसचें.

गौतम जल्मी
9764364269