नितळसाण, येरादारी विशीं जागृताय जाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भौशीक सुवातींनी कोयरा इतलोच धुल्लय जाता, स्मार्ट सिटींत येवप्यांक येरादारीचे कोंयडें बाराबरीन धुल्लाचोय त्रास जाता, भलायकी इबाडटा.

वातावरणांत अकस्मात बदल जावंक लागल्यात. फकत देसात आनी गोंयांतच न्हय संवसारांतय. विज्ञान, तंत्रज्ञानाचे क्रांती खातीर व्हडा प्रमाणात प्रकल्प, प्रयोग, परिक्षणां जातात. तातूंतल्यान अचूक आनी उत्कृश्ट तें मेळ्ळां? तापमानात जावपी बदलां विशीं बेगीन म्हायती मेळटा, पूण ती समेस्तां मेरेन बेगीन पावोवपाची वेवस्था, यंत्रणा, साधनसुविधा, मनीसबळ सारकें आसा? प्रशासन वेंचणुकांच्या वावरांत आसता तेन्ना दिसपट्टे, वर्सुकी वावरा कडेन आडनदर जाल्ली दिश्टी पडटा. एक राश्ट्र, एक वेंचणूक समिती वेंचणुके पासत वेगळ्या प्रशासकी वेवस्थेच्या तजविजेची सुचोवणी करुं येता. राज्य सरकाराक ते खातीर नवे प्रशासकी बांदावळी खातीर सुरवात करची पडटली. वेंचणुकां खातीर वेगळे कर्मचारी आसल्यार दिसपट्ट्या, वर्सुकी वावराचेर परिणाम जावचे ना.
पावसा पयलीं चार- पाच म्हयने वेंचणुको जावप म्हत्वाच्यो. पावसा पयलींच्या वावराक नगरपालिका, म्हापालिकेन सुरवात केल्या. अरिश्ट वा आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा, दळां जिल्लो पावंड्यार बांदल्यात. नगरपालिका, म्हापालिकेत कर्मचारी भरपाक हालीं जायराती येवंक लागल्यात. त्यो पळेल्यार पालिका प्रशासन वेवस्थापन आनीक
बळिश्ट जावपाची गरज उपरासता. नगरपालिका, म्हापालिकेंत विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या बदलांतल्यान फावो ते बदल जातात. नगरपालिका, म्हापालिका आदलेवरीच वावर करतात, पूण प्रशिक्षणांतल्यान तातूंत सुदारप करचें. प्रत्येक गजाल मुख्यमंत्री बसका घेवन जाग्यार घालपाक अधिकारी रावतात? मंत्री बरोच वेळ आपल्याच मतदारसंघां खातीर दितात तें वायट न्हय. तातूंतल्यान मतदारसंघ सुदारतले, उदरगतय जातली, ती तिगून उरतली, उत्कृश्टताय तातूंतल्यान दिसतली हाचेर लोकप्रतिनिधींनी नदर दवरपाक जाय. चाळीस मतदारसंघांतल्यो गरजो कितें हें पंचायत, पालिका मंत्र्यांक कळपाक जाय. महसूल, भौशीक बांदकाम, येरादारी, पंचायत, पालिका मंत्र्यांच्या खात्या खातीर राज्यमंत्री आसल्यार तांचेकडेन जापसालदारकी दिवन आपत्ती वेवस्थापन तशेंच पालिका, पंचायत वाठारांतलीं भौशीक नितळसाण पावसा पयलीं करुन घेतल्यार अरिश्टां उणी जातलीं. वातावरण बदलां खातीर सरभोंवतणय जापसालदार आसता. भोंवतणी कोयराच्यो राशी (सुको, ओलो, काँक्रीट, प्लास्टिक, लाकूड) दिसानदीस पडून उरप भलायकेकय त्रासाचें.
कांय प्रश्न सत्ताधारी, विरोधांत आशिल्ले आमदार नदरेक हाडून दितात, आवाज उठयतात. प्रत्येक प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री जाप दिवचेना, मंत्रीय ती दिवंक शकतात, पूण अभ्यास करुनच. खात्यांच्या मुखेलांकय जापो दिवपाचे अधिकार आसतात, माहिती दिवपीय हालीं कमीच. एकादरो मंत्री सरकारा आड परतून, परतून उलयता तें कित्याक? लोकांची मनां दुखोवप, खुबळावप त्या उलोवपांतल्यान जाता तेन्ना ताचेर कारवाय कित्याक जायना? मंत्र्यांनी आपल्या सगल्या खात्यां कडेन वेवस्थितपणान पळयल्यार खात्यांतलीं आडमेळीं पयस जातलीं. स्मार्ट सिटीच्या वावराचेर उत्पल पर्रीकार बोवाळ घालनाशिल्ले जाल्यार वावरा विशीं बसका जावच्यो नाशिल्ल्यो. स्मार्ट सिटीच्या कामा विशीं आतां मुखेल सचिव, स्मार्ट सिटीचे सीईओ उलोवपाक लागल्यात. शारांतल्या मुखेल वाठारांत झुजा पावंड्यार कामकाज चल्लां तें बेगीन सोंपोवपाक जाय.
नितळसाण, आरोग्य, येरादारी आनी भौशीक सुविधां विशीं यंत्रणा पावसा पयलीं जाग्यार घालपाक मुखेल सचिव, हेर सचीव, खात्यांचे मुखेली मतदारसंघांनी भोंवतात?
केंद्रीय येवजणींतल्यान फावो तो निधी हाडपाक फाटल्यान लागपी भलायकी प्रशासन ना? एआय तंत्रज्ञानान जोडिल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरा लायिल्ल्यान चोर, खून, अत्याचार करतल्यांक धरपाचो वावर पुलीस करुंक शकतात. पुलिसांचो येरादारी विभाग, येरादारी खातें घटमूट आशिल्लें जाल्यार आत्र्या पयऱ्यांन अपघात कित्याक जावपाचे? येरादारी खात्यान पुलीस येरादारी विभागा वांगडा बसका येवन अपघाता विशीं लोकांक जागे करपाक जाय. फावो ते तकटे लावप, येरादारी सप्तकांत कोनशा कोनशांनी रावन जागृताय करपी यंत्रणा दीस रात वावुरतना दिसली ना.
आताचें युग जायरातींचे, जायरातींतल्यान जागृताय व्हडा प्रमाणात जावंक शकता, पूण जायरातय उत्कृश्ट आसची पडटली. ल्हानशी देख स्मार्ट सिटीचीच घेवया. स्मार्ट सिटीचीं साबार कामां एकाच वेळार सुरु जातात, तकटेय भौशीक सुवातीनीं इंग्लेजीन लागल्यात, पूण दिसाळ्यांतल्यान ते विशीं एकवटीत जायरात कित्याक ना?
येरादारी सप्तक, स्मार्ट सिटीच्या कामाचेच न्हय हेर बोर्डय सोंप्या उतरांनी राजभासेंतल्यान लावपाक जाय. ते खातीर खासा भौशीक सुवाती राखून दवरच्यो पडटल्यो.
सरकार लोकांच्या दारांत व्हरपाचो वावर वर्साक तीनदां जावचो. मेकळ्या सुवातींत, सभाघरांनी जावपी बसकांनी लोकांक आपोवन, लोकांची गाराणी आयकून घेवन प्रस्न सुटावे जावचे हे खातीर येत्न जातात, पूण जैत कितलें मेळटा? नियाळय आपले परीन घेवपाची तांक मंत्र्यां मदीं आसपाक जाय. तीनदां मंत्र्यांक वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी, वाॅर्डांनी धाडपाक जाय, मंत्री एकलेच वचून पळोवणी करुंक शकतात.
भौशीक सुवातींनी कोयरा इतलोच धुल्लय जाता, स्मार्ट सिटींत येवप्यांक येरादारीचे कोंयडें बाराबरीन धुल्लाचोय त्रास जाता, भलायकी इबाडटा. नितळसाण, येरादारी, भलायके विशीं लोकांक जागे करतना बदलपी तापमानाचो अदमास घेवचो पडटलो. फाटल्या वर्साचें, आदल्या तेंपाचें गोंय आनी पणजी आयज ना. वेंचणुकांच्या प्रचाराच्या रंगांनी बुडटना गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांची नितळसाण, येरादारी, भलायकी कशी आसा ती राजकारण्यांक दोळ्यांनी पळोवची. पावसा पयलींच्या वावराक वेंचणूक आयोगाची आचारसंहिता लागची ना पूण अधिकारी वेंचणुकेच्या वावरांत उरल्यार फायली पडून उरतल्यो.
रस्ते, उदक, बिजली ह्यो भौशीक सुविधा नितळसाणी इतल्योच म्हत्वाच्यो. रस्ते बेगीन जावचे म्हणून नागरिकांनी फाटल्यान लागल्यार, देखरेख दवरल्यार ते वेळार जातले. श्रमदानांतल्यान रस्ते, न्हंयो, बांयो, तळीं, झरे नितळ दवरपाचो वावर कित्याक जावचो न्ही? कोविडा सारक्या अरिश्टा वेळार भलायकी खात्याचे यंत्रणेन गोंयांतच न्हय, देसांतय जागृतायेचीं नवीं ल्हारां आयलीं. कोविडाचे नवे व्हेरियंट येतात ताची जागृताय जावची. वेंचणुके वेळार मतदान यंत्रां विशीं म्हायती दितना अधिकाऱ्यांकय गांवांतले चित्र दिसतलें. ते सरकारा मेरेन पावल्यार पावसा पयलीं अडचणी पयस जातल्यो.
भलायकी तशेंच हेर भौशीक सुविधांचें विकेंद्रीकरण करप येरादारीची कोयंडी सोडोवपाक उपेगाचें. भलायकी खात्याच्या साधनसुविधांनी आधुनिकीकरण येता, पूण मनीसबळय जाय. नवी दुयेंसा, नवीं संकश्टां येतात तेन्ना नव्या साधनसुविधांची बांदावळ करची पडटा. गोंयांत तो वावर जाता, पूण अकस्मात साधनसुविधा मोडटात त्यो रातयां उबारपाची तांक आशिल्ली, देखरेख दवरपी यंत्रणा जाय.
गोंय ल्हान राज्य, साधनसुविधा केंद्रीय निधींतल्यान उबारल्यात, पूण भलायकी खात्या वरी सुविधांचो लाव गोंयच्या शेजारच्या राज्यांतले घेतात. साधनसुविधांची नवी बांदावळ फुडारांतय तेच नदरेंतल्यान जावची. फाटीं मात्शें पळोवन. उत्कृश्टताय शिक्षणातय हाडची, वाडची बदलांतल्यान.

सुहासिनी प्रभुगांवकार
9881099260