नाबार्डाच्या विंगडविंगड येवजणांचो लाव ग्रामीण वाठारांतल्या संस्थांनी घेवचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डाॅ. मिलिंद भिरूड : विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीच्या पतपुरवण विभागाचें उक्तावण

सावयवेरेंचे विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीचे वतीन नाबार्डाच्या अर्थीक पालवान संस्थेच्या पतपुरवण विभागाचें नूतनीकरण केलां. त्या विभागाचें उक्तावण नाबार्डचे गोंय फांट्याचे जनरल मॅनेजर डाॅ. मिलिंद भिरूड हांचे हस्तुकीं जालें.
ह्या उक्तावण सुवाळ्याक गोंय राज्य सहकारी बँकेचे चॅरमन उल्हास फळदेसाय अध्यक्ष आसले. ते भायर खाशेले सोयरे म्हणून सरपंच सत्यवान शिलकार आनी फोंडेंचे सहाय्यक रजिस्ट्रार फांट्याचे पंकज मराठे, सोसायटीचे अध्यक्ष डाॅ. दत्ताराम देसाय आनी उपाध्यक्ष बाबू गावडे हाजीर आसले.
पतपुरवण विभागाचें उक्तावण जाल्ल्याचें जाहीर करतकच डाॅ. मिलिंद भिरूड हांणी नाबार्डच्या विंगडविंगड येवजणांचो फायदो ग्रामीण वाठारांतल्या संस्थांनी घेवप म्हत्वाचें म्हणपाचें सांगलें.
सावयवेरें संस्थेच्या ह्या पतपुरवण विभागाचें नूतनीकरण करपा खातीर नाबार्डान जो अर्थीक आदार दिला ती गोंयांतली पयली सावयवेरें विसा सोसायटी ही संस्था आसा. हे संस्थेन हे फुडेंय बरे तरेन प्रगती करीत रावची. राष्ट्रीय कृषी ग्रामीण विकास बँक स्थापन जाल्या. महाराष्ट्रांत तिचो फांटो आसा. गोंयांत तिचें कार्यालय उगडलां. समाजीक आनी अर्थीक कृषी ग्रामीण वाठाराचो विकास जावचो हे खातीर राष्ट्रीय कृषी ग्रामीण विकास क्षेत्रा खातीर काम करप हें हे संस्थेचें काम. गोंयांत बारा म्हाल आसात. ह्या पुराय म्हालांनी ज्यो संस्था आसात त्या संस्थांनी नाबार्डचे सहकार्य घेवन समाजीक आनी अर्थीक उत्कर्श सादचो अशें आवाहन भिरूड हांणी केलें.  गांवांतल्या संस्थांचेर गांवच्या लोकांचो विस्वास आशिल्ल्यान अश्यो संस्था सगल्यांच्या सहकार्यान चलप म्हत्वाचें अशेंय तांणी म्हणलें.
नाबार्डा कडल्यान मेळपी येवजणांचो गोंयांतल्या संस्थांनी लाव करून घेवचो अशें आवाहन उल्हास फळदेसाय हांणी अध्यक्षस्थाना वयल्यान उलयतना केलें. सहकार मळार कार्य करतना एकामेकांचें सहकार्य खूब म्हत्वाचें आसता. संस्थांतल्या वांगड्यांनी नव्या येवजणांची माहिती मेळोवप गरजेचें आसता. भाऊसायब बांदोडकार हांणी ग्रामीण वाठारांतल्या समाजाचो पांवडो उंचावपा खातीर जश्यो शाळा सुरू केल्ल्यो त्याच प्रमाण विकास संस्थांची स्थापना करून आदीं रेशन दिवपाची येवजण तांणी आंखली. गोंयांतल्यो कांय संस्था बंद पडपाचे वाटेर आसल्यो तरी सातत्यान यत्न करून तांची स्थिती उंचावपाचें काम करचें अशें आवाहन फळदेसाय हांणी केलें.
ह्या वेळार सरपंच सत्यवान शिलकार आनी पंकज मराठे हांचींय उलोवपां जालीं.
प्रास्तावीक आनी सोयऱ्यांची वळख डाॅ. दत्ताराम देसाय हांणी केली आनी संस्थेचे विकास सोसायटीची माहिती दिली. नाबार्डाच्या सहकार्याक लागून पतपुरवण विभाग सुरू जाल्ल्यान ताचो फायदो ग्रामस्थांनी घेवचो अशें तांणी सुचयलें. तशेंच नाबार्डाच्यो ज्यो येवजणो आसात त्यो येवजणो मेळोवपा खातीर संस्थेचे वतीन यत्न करतले अशें तांणी सांगलें.
कार्यावळीचें सुत्रसंचालन सचीव सोमनाथ नायक हांणी केलें जाल्यार बाबू गावडे हांणी उपकार मानले.