नानोड्यां रानदुकरां कडल्यान कुळागरांचें लुकसाण जोशी कुटुंबांच्या 200 सुपारी माडयेंची नासधूस

नानोडा हांगा रानदुकरांनी मोडून उडयल्ले सुपारीचे रोपे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरी तालुक्यांतल्या नानोडें, बाबर हांगा फाटल्या आठ दिसां सावन रानदुकरांनी कुळागरांचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण चलयलां. जोशी कुटुंबाच्या सुमार 200 माडयांची नासधूस केल्ल्याची खबर आसा. ह्या रानदुकरांचो जाता तितल्या बेगीन बंदोबस्त करपाची मागणी बागायतदारांनी केल्या. ना जाल्यार सुपारी आनी हेर फळझाडां ना नपयत जावपाची भिरांत तांणी उक्तायल्या.
नगरगांव पंचायत वाठारांतल्या बांबर हांगच्या चिदंबरम देवस्थाना लागी फाटल्या आठ दिसां सावन रानदुकरांनी अक्षरशहा सांवार केला. अवधूत जोशी हाच्या कुळगरांतली सुपारेच्यो ल्हान माडयो मोडून वडयल्यात. रानदुकरांचो एक कळप फाटल्या आठ दिसां सावन आसा. ताका आमडूवपाचो यत्न फळादीक जालो ना अशें जोशीन सांगले. रानदुकरांनी बागायतींतल्या केळी मोडून वडयल्यात.
फाटल्या कांय वर्सां सावन सत्तरी तालुक्यांतल्या चडशा रानां वाठारांत रानवटी जनावरांचो वावर वाडला. ताका लागून शेतकारां मदीं हुस्को पातळ्ळा. रानदुकरांक आनी खेत्यांक उपद्रवी म्हणून सरकारान घोशीत करून शेतकारांक तांका मारपाक मेकळीक दिवची अशी शेतकार आनी बागातदारांनी मागणी केल्ली. पूण सरकार कांय कानार-मनार घेना. जोशी हाणे सुपारी माडयांच्या रानदुकरांनी केल्ल्या लुकसाणेची कृशी खात्याक म्हायती दिवन लुकसाण भरपाचेयी मागणी केल्या.
अवधूत जोशी हाच्या कुळागराची रानदुकरांनी केल्ल्या लुकसाणे संबंदीची म्हायती समाज माध्यमार व्हायरल  जाल्या सावंन रानवटी जनावरांचो मुद्दो परत एक फावट चर्चेक आयला. तांचो बंदोबस्त करपाची मागणी करून लेगीत सरकार कांय करना. ताका लागून  प्रशासनाचेर टिका चलल्ली दिश्टी पडटा.