नाजाल्यार हो उजो एक दीस….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत 10 एप्रीलाक जें कितें घडलें तें शांतीप्रिय गोंयची शांतीकाय भंग करपी. रामनमीची मिरवणूक इस्लामपूर- वास्को हांगाच्यान वताली. अचकीत खबर पातळ्ळी, ‘कोण तरी गुंडे मारल्यात (दगडफेक).’ मिरवणूक मोडून थंय आशिल्ले मशिदी कडेन वळ्ळी. भावीक इफ्तार म्हणल्यार रोजा सोडपाचे तयारेंत आसले. थंय मारपेटाची घडणूक घडली.

हे घडणुके वयल्यान खूब कितें विचार करपा सारकें आसा. खरेंच दगडफेक जाल्ली? काय ती फक्त एक वावडी? मशिद रस्त्या वयल्यान 100 ते 200 मिटर अंतराचेर भितर आसा, थंयच्यान येवन लोक मिरवणुकीचे दगडफेक करप शक्य आशिल्लें? मिरवणुकेंत वांटेकार जाल्ल्या भाविकांनी सरळ मशिदींत वचून वाद घालप कितपत योग्य? हें पुलिसांक कित्याक कळोवंक ना?

ह्या सगल्या प्रस्नांच्यो जापो सोदल्यार उत्सवाचो आदार घेवन शांतीकाये खातीर प्रसिद्ध आशिल्ल्या गोंयची शांती भंग करपाचो हो प्रस्न आसलो, असो दुबाव मारता. सध्या देशांत असले बरेच प्रसंग घडल्यात. हेच दीस देशभरांत हाचे परस चड भिरांकूळ घडणुको घडल्यात. किमान पांच ते स तरी आसतल्यो. तांच्यो बातम्यो टीव्हीचेर दाखयल्यात. मशिदीच्या मिनाराचेर भगवे बावटे कांय जाण लायताले, कांय जाण गुंडे मारताले, तलवारी घेवन भोंवताले… मागीर गरिबांच्या घरांचेर बुलडोझर घालून तीं मोडटनाय पळोवंक मेळ्ळें. हे करून कितें सिद्ध करपाचें आसता काय? फक्त मुस्लिमांचेरुच न्हय, तर हेर अल्पसंख्याकाचेरुय अत्याचार जाल्यात. दुख्खाची गजाल म्हणल्यार कोणूच ह्या अत्याचारांचो निशेध करीना. सत्य समजून घेवचे पयलींच एका समुदाया विरुद्ध मत तयार करून दवरतात आनी जें कितें सांगलां ते करतात. सत्याच्यो दोनूय बाजू जाणून घेवप लोकांची जापसालदारकी न्हय?

बऱ्याच वेळार खबरो अर्दसत्य आसतात. होळयेच्या दिसा उत्तर प्रदेशां दोन गटां मदीं चकमक जाली. हिंदू आनी मुस्लिम हांचे मदीं हिंसाचार जालो, अशी बातमी आयली. मागीर पुलिस तपासा उपरांत कळ्ळें की दोनूय गट एकाच धर्माचेर आसले आनी तांच्या केस्तांवाचो विशयूय भलतोच आसलो. धार्मिक न्हय. आमचे सारक्या सुशिक्षीतांक अशे अज्ञानी वेव्हार सोबतात व्हय? हाचे वयल्यान स्पश्ट दिसता की, लोकां मदीं एकमेकां विशीं दुस्वास, तिरस्कार वाडचो आनी ते आपापसांत झगडून देशाच्या हिताचे जे मुख्य मुद्दे आसात ते तांणी विसरून वच्चे हे खातीर हें जाता. बेकारी, म्हारगाय, गरिबी आनी हेर मुद्दे. अशें करतकच लोकांचेर राज्य करप सोंपें जाता. लोक एकामेकां वांगडा झगडटात, आपलें लुकसाण करून घेतात, देशाकूय त्रासांत घालतात. फायदो फक्त फुडाऱ्यांचो जाता, जे तांकां फटीचीं आस्वासनां दितात आनी धर्माच्या नांवाचेर तांकां मोनेळ घालतात.

श्रीलंकेकूय अशेंच जाल्लें. लोकांक धर्माच्या जाळ्यांत घुस्पावन दवरले. साबार सवलती दिल्यो. चुकीचीं धोरणां चालीक लायलीं… आनी म्हारगाय इतली वाडली की सरकाराक आणीबाणी लावची पडली. आतां देश अर्थिक संकश्टांत पडला. एका समुदाया पसून दुसऱ्या समुदायाक धोको आसा अशें दाखोवन तांचे भितर तयार केल्लो दुबाव होच हाका जापसालदार आसा. लोकांकूय आतां कोणाचेर अत्याचार जाल्यार काकुळट दिसना जाल्या.

500 वर्सां पयलींच्या अर्दसत्य, फट इतिहासीक घडणुकांचें उदाहरण दिवन लोकांक भ्रमांत दवरतात, की पयलीं घडलें तशें आतांय घडूंक शकतलें म्हणूनच तुमकां धोको आसा, अशें कोण सांगता? एक समुदाय आतंकवादी आसा अशें गृहीत धरून ते देशांत फुडाराक आतंकवाद करपाक शकतात, अशें पयलींच थारावन तुमी देश आनी लोकांक त्रासांत घालतले? हाचे पयलीं सगले एकमेकांच्या उत्सवांत वांटेकार जायनासले? एक दुसऱ्याचे मजतीक धावनासल्ले? सत्ते वयल्या मनशांक लागून हाचे आदींय देशांत दंगली जाल्यात. लोक सुखान, एकवटान रावपाक लागले जाल्यार राज्य करप कठीण जातालें, तांणीच लोकां मदीं दुबाव निर्माण केलो की वेगवेगळे समुदाय एका देशांत रावपाक शकनात.

जबरदस्तीन धर्मांतर जाता, अशें म्हणटात. फाटल्या 50 वर्सांच्या काळांत अशीं कितलीं धर्मांतरां जालीं हाचो ठोस पुरावो कोण दिवपाक शकता? लोकांनी धर्मांतरां केल्यांत तीं स्वताचे मर्जीन. तो तांचो खाजगी आनी संविधानान दिल्लो हक्क. श्रद्धा ही मनाचेर अवलंबून आसता. कृती वरवीं ती व्यक्त जाता. हें जबरदस्तीन जावपाक शकना. फक्त नांव बदलून धर्म बदलना. अशे कितलेशेच लोक आसात, जांचें नांव वेगळे, श्रद्धा वेगळी आनी कृत्य वेगळे.

दुसऱ्या समुदायाच्या लोकाक धरून आपले श्रद्धेचें ताचे कडल्यान गुणगान करपाक लावप. तो करीना जाल्यार ताका जिवेशीं मारप. अशीं कितलींशींच मोब लिंचिंग प्रकरणां आमच्या देशांत घडल्यांत. जे आरोप एक समुदाय दुसऱ्याचेर लायता, तेंच तो स्वता करतना सांपडला. हातूंत कसलें आसा देशहीत वा लोकहीत? हो एक प्रकारचो आतंकवाद थांबोवपाचो काय वाडोवपाचो? आमी भारतीयांनी हाचेर विचार करूंक जाय. कुराण म्हणटा, धर्मा विशी जबरदस्ती ना (कुराण 2: 256), सगले लोक एकाच जोडप्या पसून जल्माक आयल्यात. म्हूण ते नात्यान एकमेकांचे भाव- भयणी लागतात (कुराण 49 :13)

जिहाद (वायट गजालींचेर जैत जोडप) हो आतंकवादाचो नाश करपाक आनी शांती स्थापन करपाक करतात. वायट शक्तींचो प्रभाव लोकांचेर पडपाक जायना म्हूण जिहाद करतात. भारताचे शांतीप्रिय जनतेक मुस्लिम समुदाया पसून कसलो धोको आसा, असो दुबाव कोणाच्या मनांत येवपाक नाका, म्हूण कुराणातल्या आयातींचो अर्थ स्पश्ट केला. मुस्लिम समुदायान पसून हाची नोंद घेवन शांतीकायेन, सहनशिलतेन जिवीत मुखार व्हरपाक जाय.

लोकांनी आमच्या सगल्यांच्या देशांत शांती, सवस्तकाय कायम दवरपाक खंयचेय गजालींक बळी पडनासतना आपसात मोग, मनीसपणाच्या नात्यान बरे संबंद दवरचे आनी जो कोण शांतीचो भंग करपाचो यत्न करता, ताचे विरुद्ध एकजूट जावचें. नाजाल्यार हो उजो एक दीस सगल्यांकूच लासून काबार करतलो.

जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है

आपके पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है

उस के क़त्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नम्बर अब आया

मेरे क़त्ल पे आप भी चुप है, अगला नम्बर आपका है

– नझराना दरवेश

89750 74456