नाचत खेळत जायात धावी पास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अंतर्गत मुल्यांकन कार्यावळी वरवीं कृती युक्त शिक्षणाचेर भर

विद्यार्थ्यांक वेगवेगळे खेळ, पथनाट्य, लोकनाच, नाटकांतले सहभागाचेर गूण

धर्मीक, संस्कृतीक, सप्तकी बाजार, फेस्त,जात्रेचे व्हिडियो करपाचेय शिक्षण

पणजीः अंदूं धावेच्या सगल्या विशयांत अंतर्गत मुल्यांकन कार्यावळी वरवीं कृती युक्त पद्दतीन शिकयतले. हातूंत विद्यार्थ्यांक बरोवपा बरोबरच संशोधन करप, सादरीकरण करप (पीपीटी), श्रव्य-दृश्य माध्यमांचो वापर करप, सुत्रसंचालन करप, मुलाखती घेवप, पथनाट्य सादर करप, ध्वनी चित्रपट, वेगवेगळे व्हिडियो तयार करप अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली करपाक मेळटल्यो. विद्यार्थ्यांक अभ्यासा बरोबरच ह्यो गजालीय शिकून कुशळटाय वाडोवपाक मेळटली.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, मराठी, कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेच्या विशयां खातीर विद्यार्थ्यांचें वाचन, बरोवपाची कुशळटाय, संवाद कला, सादरीकरण कला आनी आयकुपाची कुशळटाय हांच्या आदाराचेर अंतर्गत गूण दितले. हाका लागून विद्यार्थ्याक विशय कितलो बरो समजला? आनी ताका विशयांत आवड आसा काय ना? हें समजूंक सोंपें जातलें. कृती युक्त शिक्षण पद्दतीतल्यान विद्यार्थ्यांक फक्त शाळेंत न्हय तर शाळे भायर कार्यावळी करपाची संद मेळटली.

कोंकणी विशयांत अंतर्गत मुल्यांकना खातीर वट्ट चार गटांनी उपक्रम दिल्ले आसात. दर एका गटा कडल्यान एक उपक्रम करप गरजेचें आसा. ह्या डिजिटल गटांत 5 ते 7 मिणटांचो ऑडियो व्हिडियो तयार करचो पडटलो. हातूंत गोंयांतल्या धर्मीक, संस्कृतीक, इतिहासीक थळांची म्हायती दिवची पडटली. सप्तकी बाजार, फेस्त, जात्रा आनी हेर गजालीं विशीं म्हायती व्हिडियो रुपान सादर करची पडटली. सादरीकरण गटांत कविता रचप आनी सादर करप, वक्तृत्व, कथा सांगप अशें उपक्रम आसात.

जाल्यार संघटण पंगडांत नाटक सादरीकरण, पारंपरीक खेळ, लोकनाच, पथनाट्य, वादविवाद अशें उपक्रम आसात. मराठी विशयांतल्यान अंतर्गत मुल्यांकना खातीर धा उपक्रम दिल्यात. हातूंतले एक वा ताचे परस चड उपक्रम चालीक लावचे पडटले. तातूंत वाचन, बरोवप, कविता गावप अशें उपक्रम आसाच. ते भायर साहित्यीक, शिक्षक वा लोक कलाकार हांची मुलाखत घेवप, शाळेच्या कार्यावळींत सुत्रसंचालन करप, भाशण दिवप, उपकार मानप, मानेस्तांची वळख करून दिवप, पथनाट्य, एकांकी सादर करप, कविता वा मजकुराचेर आदारीत ऑडियो वा पीपीटी तयार करप अश्या गजालींचोय आस्पाव आसा.

विद्यार्थ्यां बरोबरच शिक्षकांकूय शिक्षण

गोंय शालांत शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेट्ये हांणी सांगलें, ह्या वर्साचें अंतर्गत मुल्यमापन कृती आदारीत शिक्षणाचे पद्दती प्रमाण तयार केलां. ह्या शिक्षण पद्दती प्रमाण भुरग्यांक वेगवेगळ्यो गजाली शिकपाची संद मेळटली. शिक्षकांकूय खुपश्यो गजाली शिकपाक मेळट्यो. विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांचोय कस लागतलो.

विद्यार्थ्यांक विशया प्रमाण उपक्रम अशें…

इंग्लीश

– बातम्यो, कथा, कविता वाचन

– निबंध, अहवाल, लेख, दिसाळ्यांच्या संपादकांक पत्र बरोवप

– मुलाखत घेवप, एकपात्री अभिनय करप, भाशण, कथा कथन

– कथा आयकून प्रस्नांच्यो जापो दिवप, कथा आयकून चित्रां काडप

समाजीक शास्त्र 1

– सुटके झुजारी, इतिहास अभ्यासक, पुरातत्व शास्त्रज्ञ, लोकप्रिनिधींक मेळून तांचे कडेन चर्चा करप, मुलाखती घेवप

– ह्या चर्चेंतल्यान मुखार आयिल्लीं म्हायती पीपीटी, व्हिडियो, स्वरुपांत सादर करप.

– लोकनृत्य, लोक संगीत, तियात्र कलाकारांची मुलाखत घेवप

– इतिहासीक थळांक भेट दिवन तें विशीं सादरीकरण करप

समाजीक शास्त्र – 2

– शेतांक, थळावे कृशी बाजार, कृशी संशोधन संस्था, थळावे उद्देग, धरण, उदका प्रकल्पांक भेट दिवप.

– गिरायक हक्क कायद्याच्यो दोन प्रकरणां अभ्यासप

– चालू घडामोडींच्या खंयच्याय विशयाचेर संशोधन प्रकल्प बरोवप