नाचण्याचें उत्पादन वाडीक संकरीत बियाण्यांचो प्रयोग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

‍गोंयांत नाचण्याचें उत्पादन वाडचें म्हूण शेती संशोधन मंडळाचे यत्न

पणजी : गोंयांत दिसान दीस नाचण्याचें उत्पादन उणें जायत आसा. नाचण्याचें उत्पादन वाडचें म्हूण भारतीय शेती संशोधन मंडळान (आयसीएआर) दोन संकरीत बियाणीं विकसीत केल्यांत. ह्या बियाण्यांचें प्रायोगीक तत्वाचेर 100 शेतकारांक वांटप जालां. हातूंतल्यान कितले उत्पादन वाडटा, हाचेर ह्या संकरीत बियाण्यांचें येस थारतलें.

भारतीय शेती संशोधन मंडळांतले वैज्ञानीक डॉ. परमेश हे नाचण्याच्या बियाण्यांचेर संशोधन करतात. नाचण्याच्या पिका खातीर उदकाचें प्रमाण उणें आसचें पडटा. दोंगराळ वाठारांत नाचण्याचें पीक येता. गोंयांत आतां पावसाचें प्रमाण वाडत आसा. तशेंच दोंगराळ वाठार उणें जायत आसात. तेच बरोबर दोंगराळ वाठारांनी हेर लागवडी जातात. हाका लागून नाचण्याचें पीक घेवपाचे प्रमाण उणें जायत आसा. गोंयांत नाचण्याचें उत्पादन वाडचें म्हूण शेती संशोधन मंडळाचे यत्न आसात.

भारतीय शेती संशोधन मंडळान इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट (हैदराबाद) हांणी तयार केल्ली नाचण्याचीं बियाणीं हाडल्यांत. ह्या बियांण्याचेर प्रयोग करून केएमआर 301 आनी जीपीयू 67 ह्या दोन जातींची बियाणी विकसीत केल्यांत. ह्या बियाण्यांच्या वापरान हॅक्टरा फाटल्यान 15 ते 17 क्विंटल नाचण्याचें उत्पादन जावप शक्य आसा. राज्यातले शेतकार सद्या परंपरीक बियाण्यांचाे वापर करतात. ह्या बियाण्यांच्या वापरान पीक उणें मेळटा. तशेंच चड पावसांत नाचण्याचे रोंप पेड्डेर जाता. केएमआर 301 आनी जीपीयू 67 बियाणीं पावसांत कांय प्रमाणांत तग धरूंक शकतात. म्हूण हीं बियाणीं गोंयांत पुरक थारतलीं अशें डॉ. परमेश हांणी सांगलें.

पेडणें, काणकोण, कुंकळ्ळी, मयें, बाळ्ळी, सांगें हांगासरल्या शेतकारांक बियाण्यांचें वांटप जालां. ह्याच वाठारांत नाचण्याचें पीक येता.

नाचण्याची मागणी वाडत आसा. गोंयांत फावो त्या प्रमाणांत नाचणो जायना, म्हूण वेपारी भायल्यान नाचणो हाडटात. धा वर्सां पयलीं गोंयांत 49 हॅक्टर जमनींत 51 टन नाचण्याचें पीक जातालें. वर्सागणीक हें प्रमाण देंवत आसा. 2014-15 वर्सा 15 हॅक्टर सुवातेंत 10 टन नाचण्याचें उत्पादन जाल्ल्याची नोंद आसा. पोरुंच्या वर्सा 5 ते 6 टन उत्पादन जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळया. शेती खात्या कडेन लेगीत नाचण्याच्या उत्पादनाची नोंद ना. हे फाटभुयेर संकरीत बियाण्यांच्या प्रयोगान उत्पादन वाडोवपाचे शेती संशोधन केंद्राचे यत्न आसात. नाचण्याचे भाकरेंत तशेंच नाचण्याच्या सत्वात पौश्टीक घटकांचे मुल्य खूब आसता.