नाका ही फुकटगिरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निकतीच गोंय विधानसभेची वेंचणूक जाली. हे वेंचणुकेंत जायत्या पक्षांनी जनतेक अमकें फुकट दितले, तमकें फुकट दितले म्हणून सांगून भुलोवपाचो यत्न केलो. आम आदमी पक्ष सध्या दिल्लीक आनी पंजाबाक लायट आनी उदक फुकट दिता म्हणपाचें आयकूंक येता. आमच्या लोकांक कितें, फुकट मेळ्ळ्यार जायच. दर एकाक दिसता आमकां सरकारान सगलेंच फुकट दिवचें. आनी तातूंत जेन्ना खंयचोय पक्ष फुकट दिवपाचें उतर दिता तेन्ना लोक सामको भुल्लुसता. पूण सरकार हें फुकट खंयच्यान आनी कशें दितलें हाचो विचार कोण करिनात.

जेन्ना वेंचणूक लागीं पावली आनी सगल्या पक्षांनी फुकटगिरीचीं आस्वासनां दिवंक सुरवात केली तेन्ना सत्तेर आशिल्ल्या सरकाराकूय लोकांक उदक फुकट दीन दिसलें. जालें, म्हयन्याक सोळा हजार लिटर उदक फुकट मेळटलें म्हणपाची घोशणाय जाली. आतां हें उदक कोणाक फुकट मेळपाचें? जाची ऐपत ना ताका जालेंच, पूण जो  व्हडल्या बंगल्यांनी रावता, व्हडल्या गाडयांनी भोंवता ताकाय बी. तशे आमचे लोक फुकटचें रेशन घेवपाक व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन सोसायटींच्या दारांत लायनींत राविल्ले आमी पळयतात. म्हणटकूच उदक फुकट मेळ्ळ्यार कोण सोडटलो. पूण हातूंत आमची कितली बचत जाता?  उदकाचो दर पयल्या पंदरा युनिटांक साडेतीन रुपया आनी उपरांत णव रुपया. म्हणजेच सरकार दर एकल्याक म्हयन्याक  एकसस्ट रुपयांची मजत करता.

गोंयच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाचो जर विचार केलो तर दर एका कुटुंबाक दिसाक उणेंच तें पाचशें रुपयांचें नुस्तें लागता. म्हयन्याक एक गॅस सिलींडर, जाचो आयचो दर एक हजार रुपया. दिसाक दोन नाल्लांचे साठ रुपया, दूद साठ रुपया. तांदुळ, दाळ, कड्डण, मीठ, मिरसांग धरलें जाल्यार उणेच ते दिसाक बाराशें रुपया खर्च आसा. ते भायर गाडयेक – स्कुटरीक पॅत्राॅल. जो मनीस म्हयन्याक साठ हजार रुपया मोडटा ताका सरकार साठ रुपयांचें उदक फुकट दिता आनी आमी तें घेताय बी. जांकां गरीब म्हणूं येता तांचो खर्च म्हणून उणो आसना. गरीब मनीस दिसाक शंबर रुपया मटक्याचेरूच मोडटा. अश्या वेळार म्हयन्याक ही साठ रुपयांची भीक सरकार कित्याक दिवंक सोदता काय?

बरें, सरकार दिवंक सोदता खरो पूण थंय काम करप्यांचें कितें? ते वेगळेच तरेन वागतात. एक तर तांकां खात्याक लुकसाणेंत घालपाचें आसना वा सरकाराक बदनाम करपाचें आसता. कारण चूक कोणेय करूं आमी दोश सरकाराच्या माथ्यार मारूंक मेकळे. म्हणटकूच उदका खातें जेन्ना लोकांक चुकीचीं बिलां धाडटा तेन्ना लोक सरकाराच्या नांवान वा संबंदीत मंत्र्याच्या नांवान करंदाय करूंक मेकळे.

सरकारान उदक फुकट दिवपाचें केलां खरें, पूण ताका बंदन दवरलां. जो कोण सोळा हजार लिटर उदक वापरता ताका उदक फुकट. पूण हातूंत एक लिटर लेगीत वाडलें जाल्यार पुराय उदकाचें बील फारीक करपाचें. म्हणटकूच खात्यांतले लोक करतात कितें? ते बील कशें वाडोवंक मेळटलें तें पळयतात. मागीर म्हयन्या जाग्यार चाळीस, शेचाळीस अश्या दिसांचें बील करतात. लोक फकत बील पळयतात. तें कितल्या दिसांचें ताचेर कोणाचें लक्ष आसना. जाचें सोळा हजार लिटरांनीच काम जाता ताच्या नांवान एकवीस ते पंचवीस हजार लिटरांचें बील येता. खरें म्हणल्यार बील दर म्हयन्याक येवंक जाय. तें तीस वा एकतीस दिसांचेंच आसूंक जाय. पूण तशें केल्यार बील वाडोवंक कशें मेळटलें? पंदरा युनीट जाले म्हणजे बिलाचो दर तिपेटीन वाडटा. दीस वाडले म्हणजे युनीट वाडटात आनी बील वाडटा. बील अशे तरेन वाडोवंक मेळचें म्हणुनूय काय हीं खातीं दर म्हयन्याचें बील दिनात? म्हाका तरी आयजवेर एकुणसत्तर, पंच्यायशीं, एकशें तेरा, एकसश्ट, एकशें ब्यात्तर, शेचाळीस अश्याच दिसांचीं बिलां आयल्यांत.

आतां उदक वा हेर खंयचीच वस्त फुकट जाय अशें हांव केन्नाच म्हणचों ना. हांवूच कित्याक गोंयांत अशे जायते लोक आसतले जांकां फुकट कांयच नाका आसतलें. कारण तांकां सरकार कितेंय फुकट दिता तर तें कशें हें खबर आसतलें आनी तांच्याच बोल्सांतल्यान तें वता हेंवूय तांकां बेस बरें खबर आसतलें. पूण हे लोक तोंड उगडनात. सरकारा कडेन वायटपण कित्याक घेवचें म्हणून ते वोगी रावतात. पूण सरकाराक हाची जाणीव करून दिवपाची गरज आसा काय दिसता. सरकाराक सांगूंक जाय आमकां फुकट कांयच नाका, पूण बिलां वेळचे वेळार दियात. ओगीच दीस वाडोवन दर वाडोवं नाकात.

सरकारी खात्यांनी लोकांचो उणाव आसल्यार तो भरून काडचो वा जे बेकार बसतात तांकां कामाक लावचे. कांय लोकांचेर जापसालदारकी दिवपाची गरज आसा. चूक जाल्यार तांकां ख्यास्त जातली हाची जाणीव येवंक जाय. तेन्नाच काम सारकें आनी वेळार जातलें. जेन्ना कोणाचेरूय कारवाय जाल्ली लोकांक दिसतली तेन्नाच लोक सरकाराक  दोश दिवपाचो बंद करतले. आतां कितें जाता, कोण तरी चुको करता आनी दोश सरकाराचेर वता. सरकार सांगता बील चुकलां, अर्ज कर फुडले फावट सारकें करून येतलें. पूण खात्याचे लोक सांगतात, अर्ज कर, पूण पयलीं बील फारीक कर. बील चुकलां काय ना तें मागीर पळोवपाचें आनी एकदां बील भरलें की जालें. आतां ह्या ल्हान सान बिलाक लागून सरकारी खात्यांनी वचूंक आदेस वगडावचे परस बील भरिल्लें कितें वायट? आदेस गेलो तर त्या आदेसाची जोड गेली. सरकारान फुकट उदकाची घोशणा केली तेन्नाच्यान ह्यो चुको जावंक लागल्यात. सरकारान ह्या फुकटगिरीचेर परत विचार केल्लो बरो काय दिसता.