नव्या शिक्षणीक धोरणाची कार्यवाही फुडल्या वर्सा सावन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यान घेतली शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका


पणजी : वेवसायीक तशेंच उच्च शिक्षणांत नव्या शिक्षण धोरणाची कार्यवाही फुडल्या वर्सा सावन जातली. शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतले उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली.
केंद्र सरकारान नवे शिक्षणीक धोरण 2020 वर्सा घोशीत केलें. गोंय सरकारान ह्या धोरणाची अजून मेरेन कार्यवाही करूंक ना. धोरणाच्या कार्यवाही खातीर सोमारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतली. हे बसके उपरांत तांणी ही घोशणा केली.
आंगणवाडी पांवड्यार (फावंडेशन अभ्यासक्रम) अंदूं सावन नव्या धोरणाची कार्यवाही करपाची घोशणा हाचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान केल्ली. पूण अजून मेरेन कार्यवाही सुरू जावंक ना.
शिक्षण धोरणाच्या कार्यवाहे खातीर गोंय सरकारान दोन समित्यो स्थापन केल्ल्यो. पयली ते बारावी मेरेनचे कार्यवाही खातीर सुभाष शिरोडकार हांचे अध्यक्षते खाला समिती स्थापन जाल्ली. उच्च शिक्षणांत नव्या धोरणाचे कार्यवाही खातीर आदले मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांचे अध्यक्षते खाला समिती स्थापन जाल्ली. पयली ते बारावी मेरेनच्या शिक्षणीक धोरण कार्यवाही खातीरच्या समितीन मुळावो अहवाल सादर केला. लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांचे समितीन लेगीत अहवाल तयार केला.
समितीन अहवाल तयार करून उच्च शिक्षण संचालनालायाच्या संचालका कडेन सादर केला. ते ह्या समितीचे वांगडी सचीव आशिल्ले.
अहवालाची कार्यवाही करपा खातीर सरकाराक कांय वेळ लागतलो. विद्यार्थ्यांचो आंकडो तशेंच मुळाव्या सुविधांची म्हायती घेवची पडटली. हाका लागून उच्च शिक्षणांत अंदूं सावन नव्या शिक्षण धोरणाची कार्यवाही करप अशक्य आसा.