नव्या झुवारी पुलाचेर  गाडो घातिल्ल्या आड पुलीस कागाळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः नव्या झुवारी पुलार बेकायदेशीर गाडो घालून विजेची चोरी करपी राजू मौर्या आनी हेर इकरा जाणा आड सान्तआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणे आगशी पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्या. व्हो गाडो बंद करपाक लायिल्ल्यान  जे इकरा जाण आपल्याक मारपेट करपाक आयिल्ले तांचेर कारवाय करपाची मागणी तांणी कागाळेंत केल्या.
मौर्या हाणे गाडो घातलो आनी कॉफी मशीन आनी रेफ्रिजरेटर चलोवपा खातीर विजेची चोरी केली. दिलीप बिल्डराचो प्रकल्प मुखेली आनी सांन्तआंद्रेच्या आदल्या आमदारान आपल्याक गाडो घालपाक  लायलो असो ताचो दावो आसा. ह्या दोगांकूय असो गाडो घालपाक दिवपाक परवानीग दिवपाचो कसलोच अधिकार ना. आपणे गाडो काडपाक लागलो म्हणून लवकुश मौर्या आनी हेर 10 जाण आपल्याक मारपेट करपाक आयिल्ले अशें  बोरकार हांणे कागाळेंत म्हणला. ही कागाळ ताणे आगशीचो पुलीस निरीक्षक अक्षय पार्सेकार हांका सादर करून कारवाय करपाची मागणी केल्या.