नवो जुवारी पूल सप्टेंबरांत येरादारीक उक्तो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काब्रालः काम बेगीन पुराय करपाचे अधिकाऱ्यांक आदेश

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः नव्या जुवारी पुलाची एक चार पदरी लेन फुडल्या सप्टेंबर म्हयन्यांत येरादारी खातीर उक्ती करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.
पुलाची ही लेन 15 ऑगस्ट 2022 मेरेन पुराय जातली. काब्राल हांणी काल (साेमारा) नव्या जुवारी
पुलाच्या बांदकामाची पळोवणी केली आनी सप्टेंबरांत उकती
करपाच्या लेनीचें काम बेगीन पुराय करपाक संबंदीत अधिकाऱ्यांक आदेश दिले.
पुलाच्या दुसऱ्या चार पदरी लेनीचें बांदकाम मे 2023 मेरेन पुराय जातलें अशें काब्राल हांणी सांगलें. मुंबयच्या आयआयटी वतीन पुलाच्या बांदकामाचेर देखरेख दवरतात आनी पुला खातीर लागपी सगलें सामान आदींच गोंयांत पावलां अशीय म्हायती तांणी दिली.
राष्ट्रीय म्हामार्ग आनी पूल बांदकाम विभागाचे मुखेल अभियंते दिनेश गुप्ता, भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रधान मुखेल अभियंते उत्तम पार्सेकार, मे. दिलीप बिल्डकॉनचे उपाध्यक्ष अतूल जोशी आनी हेर अभियंते आनी अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. अधिकाऱ्यांनी भौशीक बांदकाम मंत्र्याक पुलाच्या बांदकामाची म्हायती दिली.

दुसऱ्या लेनीचें काम मे 2023 मेरेन जातलें पुराय
केंद्रीय भौशीक बांदकाम विभागान ह्या पुला खातीर नेमिल्लो चीनाचो कन्सल्टंट बदलून भारतीय कन्सल्टंट नेमला. पुलाच्या पयलीच्या आराखड्यांत कसलोच बदल करूंक ना. पुलाचेर पोलीमर प्रकाराचो डांबर घालतले. 36 मिटरांची कमान आनी 8 लेनींची रुंदाय आशिल्लो हो देशांतलो पयलो पूल आसा. पुलाच्या कमानींची वट्ट लांबाय 360 मिटर आसा.पुलाच्या दुसऱ्या चार पदरी लेनीचें बांदकाम मे 2023 मेरेन पुराय जातलें अशें काब्राल हांणी सांगलें.