नवें शिक्षणीक वर्स… नवीं आव्हानां…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोन वर्सां खातीरचो 22 मार्च 2020 क पडिल्लो लॉकडावन पड्डो एकदाचो उगडलो. सगळें परत सुरू जातलें म्हणपाच्या विस्वासाक आतां तिसबे येवपाक लागल्यात. देशभरांतल्या सगळ्या पूर्व मुळाव्या, मुळाव्या, माध्यमीक, उच्च माध्यमीक विद्यालयां, महाविद्यालयां आनी विद्यापिठांतल्या विद्याथ्यांचें शिक्षणीक वर्स 6 जूना पसून आतां सुरू जातलें काय ना हाचे विशीं चिंता उरूंक ना. दर वर्सा प्रमाण हेंवूय नवेंच शिक्षणीक वर्सच. पूण पुराय नवें. नवेंच, पूण सगळेंच नव्यान सुरू करपाचें. दोन वर्सां उपरांतचें नवें शिक्षणीक वर्स 2022- 2023.
ह्या नव्या शिक्षणीक वर्सा आमच्या मुखार नवीं आव्हानां आसात. नवे तरेन विद्यार्थ्यांक स्विकारपाचीं. नव्या आयामान विद्यार्थ्यां कडेन पळोवपाचीं. नवो दिश्टीकोन निर्माण करपाचीं. वर्गांतली वेवस्था परत नव्यान सुरू करपाची, जुने विद्यार्थी दोन वर्सां उपरांतच्या नव्या रुपांत आसतले. नवे विद्यार्थी नव्या तंत्राच्या फास्केंतल्यान तयार जावन आयिल्ले आसतले. ऑनलायनी वेल्यान नव्या शिक्षणीक वर्सा विद्यार्थ्यांक आतां ऑफलायनीर हाडपाचें व्हड आव्हान आसा. ऑनलायनय चालू आनी ऑफलायनय चालूच उरतली अशी सरये वयली कसरत ह्या नव्या शिक्षणीक वर्सा आमकां सगळ्यांकूच एकमेकांक बरोबर घेवन करपाक जाय हें मतींत दवरप सामकें म्हत्वाचें. अंदूंचें शिक्षणीक वर्स नवें पूण आव्हानात्मकच आसा आनी आसतलेंय.
वरांचीं वरां ऑनलायनीर रावन शिकपाचो विद्यार्थ्यांची बसकल आतां ऑफलायनीर वर्गांत सेट करची पडटली. आमकांय सगळ्यांक आनी तांकांय. ऑनलायनीर तो आयकता, ना आयकता, तो शिकता, ना शिकता, ताणें आयकलां, ना आयकलां, ताका समजलां वा ना समजलां ह्या गजालींची फाटपुरवण करपाक ऑनलायनीर खुब्ब कठीण वतालें. आतां ऑफलायनीर ताका कळटा, कळना, समजला, समजना हें आमकां फुड्यांतल्या फुड्यांत समजतलें. म्हण्टकूच दोन वर्सांचो विसव घेतिल्ल्या ह्या विद्यार्थ्याक आमकां ऑफलायनीच्या फास्केंत वेवस्थीत बसोवंचो पडटलो. हो मेळ बसोवपाक आतां कंबर बांदची पडटली.
ह्या शिक्षणीक वर्सा विद्यार्थ्यांक बरोवपा खातीर, वाचपा खातीर आनी उलोवपा खातीर सगळ्यांकच खासा वेळ दिवचो पडटलो. ऑनलायनी वेल्यान बरोवप, वाचप आनी उलोवप चडावत विद्यार्थ्यांचें कमी जालां. सगळ्यांकच म्हणचो ना. हाचे खातीर ह्या वर्सा सगळ्यांच विद्यालयांनी ह्या ‘वाचात, बरयात आनी उलयात’ हाचे खातीर खासा वेळ वा वेळापत्रक करचें पडटलें. विद्यार्थ्यांक मोबायलाचे फास्केंतल्यान वेगळे पद्धतीन घुंवडावन ह्या तीनय गजालीं खातीर केंद्रीत करचीं पडटलीं. ह्या दोन वर्सांत विद्यार्थ्यांचे तकलेंत परिक्षेंत पास जावपा विशीं वेगळोच विचार घुंवत आसा. हो पास – प्रमोशनाचो विचार तांचे तकलेंतल्यान ह्या वर्सा आमकां भायर काडटनाच आदर्श शिकपा विशींच्यो गजाली तकलेंत घालच्यो पडटल्यो. पास जावपा खातीर शिकप, शिकपा खातीर शिकप, आपल्या विकासा खातीर शिकप काय म्हाका कितें तरी समाजांत करपाक जाय म्हूण शिकप ह्या गजालींचेर ह्या वर्सा परतून वावर करचो पडटलो. भर घालचो पडटलो.
ह्या शिक्षणीक वर्सा परिक्षा पद्धत जी सुधारीत जाल्या त्या विशीं आतां सामकीच काळजी घेवची पडटली. ल्हान – ल्हान परिक्षा. पूण ह्यो ल्हान – ल्हान परिक्षा कश्यो आमचे जिणे शिक्षणांत व्हड बदल करतात तें आमकां विद्यार्थ्यां मदीं जागृत करचें पडटलें. जिणेंचे परिक्षेंत एकूय विद्यार्थी फेल जावपाक जायना हें खूब म्हत्वाचें आसा. हेंवूय एक आव्हान ह्या शिक्षणीक वर्सा आमकां पेलपाक जाय. ह्या वर्सा दर वर्गांतल्या दरेक विद्यार्थ्याक त्या – त्या वर्गांतली श्री गणेशा परतून सुरू करची पडटली. येरवीं आमी नव्या वर्गांत आयिल्लो विद्यार्थी नव्यान स्विकारतात. तो त्या वर्गांत बसपाचो सगळ्यो परी मान्य करून घेतात. ह्या वर्सा जो नवीन वर्गांत विद्यार्थी येतलो ताका त्या वर्गांत सहजतायेन बसपा खातीर आमकां ताचो खासा रियाज करून घेवचोच पडटलो. ताका त्या वर्गांत बसपा खातीर तयार करचोच पडटलो. त्या विद्यार्थ्यांचें मुळावण परतून घालचें पडटले. हें सगळ्याच शिक्षका मुखार आव्हान आसतले. कारण दोन वर्सां फाटीं ताचें कितें शिकप जालां हें तशें कळप कठीण आसा.
मोबायल केंद्रीत विद्यार्थ्यांक आतां मोबायलारच पूण अभ्यास केंद्रीत करपा खातीरचें आनीक एक आव्हान आमचे मुखार आसा. मोबायलाचेर दरेक विद्यार्थी हो कितें ना कितें तरी शिकताच. पूण ताचें शिकप शिक्षणा खातीर चड आसपाक जाय. कित्याचेर भर दिवपाक जाय हें ह्या वर्सा विद्यार्थांक पटोवन दिवंचेंच पडटलें. दोन वर्सांचें मोबायला वेलें लक्ष वेगळ्या मोडांत हाडपाची आमचेर व्हड जबाबदारी आसतली.
फाटल्या दोन वर्सांत आमी खुब्ब नवें शिकले. नव्यो गजाली समजून घेतल्यो. तंत्र, तंत्र गिन्यान शिकले. सगळेच जण. शिक्षणाचें फॉर्म बदल्लें. प्रमोशनाचें स्वरुप बदल्लें. क्वालीटी कितली बदल्ल्या… काय क्वांटीटीच बदल्ल्या हें ह्या वर्सा आमकां भुरग्यांचे पयलेच परिक्षेंत दिसतलें. देखून आतां ह्या वर्सा क्वालीटीचेर काम करपाचें आव्हान मोटें आसा. दोन वर्गांतल्यो गजाली आतां ह्या वर्सा एकाच वर्सांत, एकाच वर्गांत सराव जांव रिव्हीजन पद्धतीन करून घेवच्योच पडटल्यो. दरेकल्या विद्यार्थ्याक ह्या वर्सा शिक्षण केंद्रीत करचोच पडटलो. आमचेच विद्यार्थी पूण दोन वर्सांत तांकां कितें कळ्ळा आनी कितें कळूंक ना. कितें कळूंक नासलें हें आतां ह्या वर्सा आमकां कळटलें. आमींच शिकयल्लें. आतां आमकांच परत घोळोवचें पडटलें. कोणाकच दोश दी नासतना.
एका परस अदीक जापेंतल्यान फावो ती जाप निवडप हो पर्याय म्हणल्यारच मल्टीपल चॉयस क्वेश्चन हो परिक्षा फॉर्मुला फाटले वर्स थोड्या विद्यार्थ्यांक समजुपाक कठीण गेलो. कांय जाणांक बरोच जड गेलो. अंदूं वर्स विद्यार्थ्यांक हो पॅटर्न समजून सांगचो पडटलो. पोरूं विद्यार्थ्यांक हो पॅटर्न समजुपाक कळाव लागलो. हाचेर अंदूं भरपूर काम करचेंच पडटलें. जांकां वेग वेगळ्यो टॅलंट परिक्षा दिवपाचो सराव आशिल्लो तांकां हें सोंपें गेलें. पूण जांकां एमसीक्ययू पद्धतच नवी आशिल्ली तांकां हें कठीण वचप सहाजीक आशिल्लें. देखून ह्या सगळ्या गजालींक धरून हें नवें शिक्षणीक वर्स जरी नवें आसलें तरीय तें आव्हानात्मकच आसा हें आमी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, संस्था आनी समाजान विसरूंक फावना. चलात नव्या शिक्षणीक वर्साक नव्यान येवकार दिवया… चलात सगळे मेळून आमच्या विद्यार्थ्यांचें भवितव्य नवे दिकेन व्हरपाक योगदान दिवया…

गोपीनाथ विष्णू गांवस
7038579804