नवें वर्स आनी गरीब प्रजा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नव्या वर्साच्या निमतान थोडे गिरेस्त लोक खुशालकाय आनी धादोसपण भोगता, जाल्यार दुसरे चड गरीब लोकांक आपले गरिबीक लागून नवें वर्स कितें आनी पोरणें वर्स कितें तें पर्यान कळना…

अानीक एक वर्स सोंपत येता. 2023 काबार जातलें आनी 2024 हें नवें वर्स उदेतलें. नव्या वर्साच्या समयार आमी एकामेकांक नव्या वर्सांचीं परबीं दितलीं. ‘We wish you a Happy And Prosperous New Year’ म्हण आमी उद्गगार काडटले. नव्या वर्सा नवीं न्हेंसणां शिंवतले आनी थोडे आमचे भाव आनी भयणीं नव्यो संकल्पना थारायतलीं. नवे वर्साचे पार्टेक वतले. नाचतले, हांसतले, जेवतले. आनी अशे तरेन नव्या वर्साचें येणें आमी समरंभतले. हें सगळें करतना आमच्या समाजांत गरीब, दुर्दैवी लोक आसात म्हण आमकां उगडास येतलो काय? ना ! कित्याक, आमी आमच्याच संवसारांत आसांव. आमी आजून पर्यान आमच्या समाजाचो दुसरो संवसार पळोवंक ना न्हय म्हूण अणभवूंक ना.
गिरेस्त आनी गरीब
आमच्या समाजाच्या दोन भाग जाल्ले आसात. एक भाग दुडवांकार आनी गिरेस्त लोकांचो. जाल्यार दुसरो भाग लाचार आनी गरिबांचो. बेकारपण आनी नेणारपण दीस सारपी समाज तो. गरीबकायेक लागून शिक्षणानूय फाटीं उरिल्लो समाज तो. जातीवादाक लागून ह्या समाजाक हिणसायला आनी मनीसपणा भायरो करूंक प्रयत्न केला. जेन्ना आमी आमच्या समाजाची मोलावणी करतांव. तेन्ना आमची नदर फकत त्या दुडवांकार आनी गिरेस्त वर्गाचेर वेता. लाचार आनी गरीब वर्गाचेर न्हय. नवें वर्स आयलें वा ना आयलें, ह्या गरीब वर्गाक मात पसून पडिल्लें ना कित्याक ते बाबतींत विचार करून पर्यांत ह्या दुर्दैवी लोकांक मातूय वेळ ना. तांकां एकूच पडलां आनी तें म्हणल्यार तांचो दिसवडो कसो जोडूंक येतलो, भुरग्यां बाळाचें पोट कशीं भरतलीं. आमच्या देसांत असले दशेर जियेवपी लोक आगळो उणो 40 टक्के आसा. 40 टक्के लोक म्हणल्यार कोटींनी प्रजा ह्या देसाची गरीबकायेन जियेता. हें आयच्या समाजाचें खरेंपण आसा. जाल्यार आमी कसले नवें वर्स समारंभतांव काय?
अनीत आनी अत्याचार
गेल्ल्या वर्सां आमी कितें भोगलां आनी कितें देखलां इल्लो नियाळ करूंया. चोरयो आनी खून वाडत गेल्यात. देसां भितर दुस्मानकाय आनी झुजां उणीं जावचे सुवातेर चड जाल्यांत. अस्तुऱ्यो मात पर्यान सुरक्षीत नात. कित्याक, अस्तु-यांचेर बलात्कार वाडत आसा. आनी ल्हान माणकुल्या भुरग्यांचो पर्यान आयज धंदो करप चडत गेला. दिसान दीस आमच्या समाजांतलीं मुल्ल्यां नास जायत गेल्यांत, आनी समाज निवळ रस्तो विसरला अशें दिसूंक लागलां. गरीब मनशान फाटल्या वर्सांत फकत अनीत आनी अत्याचार अणभवला आनी आजून अणभवीत आसा.
धर्मवाद
गरीब नागरीक सारको घुस्पागोंदळाक सांपडला कित्याक, ताका मेकळेपणीं आपलो धर्म पाळूंक सवलत ना. धर्म वादाक लागून ताचें जीवीत अदीक करून अल्पसंख्याक हांचें जिवीत मातूय सुरक्षीत ना म्हूण तो जाणा. आमच्या देसांतले व्हडले- व्हडले नारे ‘सॅक्युलर इंडिया – ग्रेट इंडिया’ आतां ताका एक तमाशा कसो दिसूंक लागला. ताका दिसता की आपल्याक आपलो धर्म फुडें व्हरुंक मेकळीक ना. ताणें धर्माक लागून जाता ती हिंसा आपल्या खासा दोळ्यांनी पळयल्या. वर्साच्या वर्सा आपलें जीवीत अदीक आनी अदीक कांपे-याचें जाता म्हूण तो दुख्खी आसा.
खेड्या गांवांनी
भारत देसाच्या खेड्या गांवानी वचून नदर मारात. भलायके बाबतीन त्या गरीब लोकांक कांयच सवलत्यो ना म्हणल्यार फट जावचीना. जायते पावट एक प्राथमीक हॅल्थ केंद्र पर्यांन थंय आसना. भलायकेच्यो सवलत्यो नाशिल्ल्यो. कारणान लोक जायते पावटी वळवळ्यांनी मरतात. हिच गत थंय शिक्षणाची जाल्या. मुळावो शाळो पर्यांन ना. शाळा आसा जाल्यार भुरग्यांक बसपाक बांक ना आनी बांक आसा जाल्यार भुरग्यांक शिकपाक पुस्तकां ना. भुरग्यांक नेणारपणाच्या काळखांतलीं भायर सरपाक वांटूच ना. इतलेंच न्हय बिजली, उदक आनी रस्ते हांचीय तीच परिस्थिती. आजून पर्यांन गाड्यांनी भोंवपी लोक आमच्या देसांत जियेता. आजून मेरेन धाकट्या जातींचो लोक व्हडले जातींच्या लोकां कडल्यान अपमान आनी त्रास भोगतच आसा. जाल्यार ह्या लोकांक नव्या वर्सांचें सूख आनीक खंयचें?
आमचे राजकी फुडारी
आमच्या देसांतल्या राजकी फुडा-यांनी तर सारकींच आपल्या नांवांची घाण केल्या म्हणल्यार फट जावचें ना. येद्या व्हड भारत देसांत जातूंत आगळें उणे एकशें पंचवीस कोटी परस चड लोक जियेतात. तातूंत हाताच्या बोटांचेर मेजूंक येता. तितले पूण प्रमाणीक राजकीय फुडारी आसत काय? जबर कठीण कित्याक खंयच्याच राजकी फुडा-यांक आयज लोक बरे नदरेन पळयना. तो चोर, फटींग, नागवणो आनी भ्रश्ट्राचारी म्हूण लोक मानून घेता. भारत देस स्वतंत्र जाल्यार 76 वर्सां जालीं. पूण आमची लोकशाय दिसन दीस सुदारचे सुवातेर बिगडटा, ती हो गरीब मनीस पळयता. आपले विशीं ताका कांयच बरेंपण दिसना, म्हणटकच ताका बाबड्याक नवें वो पोरणें वर्स कित्याक आडखळटा?
सोंपयतना…
आमच्या देसांतलो वेगळो 40 टक्के गरीब लोक कितलो काळ पर्यान हेच दशेर उरतलो काय? जो पर्यांन आमचे राजकी फुडारी स्वताचो विकास कुशीक दवरून हे गरीब प्रजेचो विकास करचेना तो पर्यान ह्या लोकांची परिस्थिती तशींच उरतलीं. ह्या दुर्दैवी लोकांचो आमच्या राजकारण्यांक फकत वेंचणुकां वेळार उगडास येता ना जाल्यार आमचो देस स्वतंत्र जाल्यार 76 वर्सा जावन गेल्यांत. तरूय पूण हो लोक गरीबूच कसो आसा तर? आनी राजकारणी फुडारी वर्साच्या वर्सां, अदीक आनी अदीक गिरेस्त कशे जायत वेता तर ? हो लोक आजुनूय नेणारूच कित्याक आसा तर? आजुनूय जाती वादाच्या जाळ्यांत कित्याक फारवल्लो आसा तर? महात्मा गांधीजीन म्हणलें, ‘India lives in rural villages.’ भारत देस खेड्या गांवांनी जियेता. खेड्या गांवांनी रावपी प्रजेचो जेन्ना उकल जातलो तेन्नाच की भारत देसाचो उकल जातलो अशें महात्माचें मत आसलें. अशें घडल्या शिवाय हे प्रजेक नवें वर्स समारंभपांत कसलोच अर्थ आसचोना.
(लिप्यांतर – विशाल सिनाय खांडेपारकार, 8080622370)

तोमझीन कार्दोज
9822170102