नवेंपणाची निर्मणी करात

Hands and clocks in sky

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हॅपी न्यू इअर, हीं उत्तरां घडये तुमी हजार फावट तरी आयकलीं आसतालीं. तुमीय तीं शंबर तरी फावट उच्चारिल्लीं आसतलीं.
खरें म्हणचे ‘हॅपी न्यू इअर’ ही एक शुभकामना. ती जण एकलो दुसऱ्या खातीर उक्तायता. आनी तिचो अर्थ असो – येता त्या वर्सा तुका खुब सुख- समादान लाभूं. पूण वर्स नवे जावन न्हय तर खासा तू नवो जावन !
एखाद्या न्हंयेंच्या लोटा वरी ‘वेळ’ एक सारको व्हांवत आसता. थांबनासतना. कोणूच ताका आडावक शकना. वेळाच्या ह्या सासणीक व्हांवतेचे मनीस वांटे घालता आनी तांकां नांवां दवरता. देखीक दीस, रात, म्हयने, वर्सां बी. कॅलेंडरा प्रमाण समाज मानता कीं अशे 365 दीस- रातीं सोंपल्यो की मागीर नवें वर्स घडटा म्हूण. पूण अदिकशा लोकांक हातून कांयच नवीदाद दिसना. ते अणभवतात की प्रत्येक नवें वर्स हें आदल्या वर्साचेंच लांबणे कशें. प्रत्येक नवो म्हयनो हो आदल्याच म्हयन्यातल्या दुख्खांचो आनी विवंचनांचो नाक शिमरो विस्तार कसो. आनी प्रत्येक आयज हो सोंपिल्ल्या कालचो प्रतिसाद कसो.
देखून वर्स केन्नाच बदलना. तो एक निखटो नुतनीकरणाचो सुवाळो कसो. नवेंपणाचो सोपस्कार कसो. ह्याच खातीर जायते जाण न‌व्या वर्साच्या म्हुर्तार नव्यो थारावण्यो करतात. देखिक: ‘हांव सद्दा सकाळीं उठ्ठलो,’ ‘हांव नित्य – नेमान ध्यान- साधना करतलो’. असल्यो. तीन दीस लेगीत तांचें पालन जायना. जर बदल करपाक जाय ती धिटाय आनी बळगे नासत जाल्यार मागीर कसलीच उदरगत जायना. सिद्धार्थ जेन्ना बुद्ध जालो तेन्ना ताणें खऱ्या अर्थान ‘हॅपी न्यू इअर’ चो अणभव घेतलो. एक दीस ताणे निर्धार केलो कि ह्या जिवीतान आपूण कोण तरी वेगळोच जातलो म्हूण. आनी ते दिकेन ताणे दीस- रात एकसारको जिद्दीन येत्न केलो. अशे तरेन सिद्धार्थाचो श्री बुद्ध जालो.
आदल्या काळांतल्या म्हान रुशी – मुनिनी व्हड तपां केल्या उपरांत निश्कर्श काडलों की मनशाचे चित्तवृत्ती भितर बदल घडलो जाल्यारूच खरेंलें परिवर्तन घडून येता म्हूण. एकदां चित्तवृत्ती बदल्ली की मागीर मनाशाची जीवीतशैली बदलता आनी हेरां कडेन पळोवपाचो ताचो दिश्टीकोणय बी बदलता म्हूण. हो बदल तीन पांवड्यार घडून येवंक जाय म्हूण. ते म्हळ्यार विचारांचो दर्जो, विचारांचें प्रमाण आनी विचारांची दिका. निमाणे कडेन आमी जाणा जावंक जाय की चित्त म्हळ्यार निखटो विचारांचो प्रवाह – एक फावट मनशाचे विचार बदल्ले म्हण्टकीच मागीर तो मनीस बदल्लो म्हूण समजुपाचे.
अशे तरेन जर आमी जिविताची शेतोड प्रामाणीकपणान केली जाल्यार वेळाचें शेत कसूं येता आनी फळांचो लाव घेवं येता. भाणांतली बियां आपूण जावन शेत पिकाळ करूक शकनात. ते पासत शेत नांगरुक जाय, बीयां पेरुंक जाय, नडणी काडूंक जाय. तें शिंपूक जाय, मोनजाती पासून ताची राखण करूंक जाय. आनी तें शेत पीकसर उमाळशीकेन आनी चिकाटीन वाट पळोवंक जाय. जो मेरेन हें आमी सारकें बरें करचेनात तो मेरेन वेळाचें शेत आमकां जिवीतान आनंद दिवपाक राजी जावचेंना.
वेळाचे शेत शाणेपणान नांगर. तुज्या गुणांची बियाणी रोय. भक्तीभावान तीं शींप. जशे रोपे वयर सरतले तशे तांच्या सांगातान नडणीय बी वयर येतली. जतनायेन एक एक करून ती हुमटी. कारण, जाणा जा नडणी ही न्हयकारात्मकाचे प्रतीक. आनी सद्गुणांचे पीक येयसर ते लुंवपा खातीर संयमान वाट पळय. जो वेळाचो बरो उपेग करपाक सक्षम आसता, ताकाच नव्या वर्साची वाट पळोवपाचो नितीक अधिकार आसा.
जेन्ना तूं बदलता तेन्ना वर्स आपसूक नवें जाता. तुका जानेवारीच्या पयले तारकेची वाट पळोवची पडना. ज्या दिसा तूं बदलता तें तुज्या पासत नवें वर्स. लक्षान दवर, तूंच तुज्या जिवीताचो धनी. निखटे तोंडान ‘हॅपी न्यू इअर’ म्हणले म्हणून वर्स सुखी जायना. ह्या मनोकामना फाटलो भावार्थ असो आसूक जाय कीं त्या इश्टान मनाचो संयम, विचारांची शुद्धताय राखून आपणालो दिश्टीकोण बदलूंक जाय. अशे केलें जाल्यारूच मागीर तो मनीस बदलता. आनी तेन्ना ताचे भोंवतणचें जग बदलता. नव्या वातावरणांत नवे विचार निर्माण जातात. ही नव्या वर्साची फांतोड आसता !
मूळ लेखक – स्वामी चिन्मयानंद

प्रदीप लवंदे
9923292022