नवी मुर्ती स्थापन करपा वेल्यान धुळापे – खोर्ले वाठारांत तणाव

गाडयेंत आशिल्ली सांतेरी देवीची मुर्ती आनी पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांतेरी देवीच्या मुर्ती स्थापने वेल्यान दोन गट

पणजी : देवीची नवी मुर्ती स्थापन करपा वेल्यान दोन गट निर्माण जाल्ल्यान धुळापे -खोर्ली वाठारांत तणाव निर्माण जाला. वातावरण शांत राखपा खातीर उपजिल्होधिकारी तशेंच पुलीस घडणुकेचेर नदर दवरून आसात. लोकांचो एक गट सातेरी देवीची नवी मुर्ती स्थापन करपाक सोदता जाल्यार दुसऱ्या गटाचो मुर्ती स्थापनेक विरोध आसा.

धुळापे – खोर्ली हांगा सांतेरी देवीच्या मुर्ती स्थापने वेल्यान गांवांत दोन गट तयार जाल्यात. एक गट नवी मुर्ती स्थापन करपाक सोदता जाल्यार दुसरो गट मुर्ती स्थापनेक विरोध करता. नव्या मुर्तीची स्थापना आयज सोमारा जावपाची आसा. मुर्ती स्थापनेच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे, आमदार राजेश फळदेसाय हाजीर रावपाचे आसात. दोन गटांतल्या वादाक लागून मुर्ती स्थापनेचो सुवाळो जातलो काय ना? अशी स्थिती आसा.

सांतेरी देवीची नवी मुर्ती गाडयेंत घालून हाडटना दुसऱ्या गटातल्या लोकांनी गाडी आडायली. सगलीं बायलां गाडये मुखार वचून उबीं रावलीं. तणाव निर्माण जातकूच उपजिल्होधिकारी, मामलेदार तशेंच पुलीस फांटो घडणुक थळार दाखल जालो. दोनूय गटाचे लोक रस्त्यार आशिल्ले. कांय तेपा उपरांत मुर्तीची स्थापना करपी गट मुर्ती गाडयेंत दवरून गेलो. विरोध करपी गट गाडये मुखार उबो रावलो. मुर्ती देवळांत व्हरपाक दिवचे नात असो निश्चेव विरोध करपी गटाचो आसा.

देवळाच्या बांदकामाक लागून दोनूय गटां मदीं खंडपिठांत खटलो सुरू आसा. बांदकाम बेकायदाे आसा असो विरोध करपी गटाचो दावो आसा. खंडपिठांत सुनावणी सुरू आसतना नव्या मुर्तीची स्थापणूक करपाचे एका गटाचे यत्न आसात. नवी मुर्ती देवळांत वचची ना म्हूण बायलां पाळत दवरून आसात अशें पंच गोरखनाथ केरकार हांणी सांगलें.

पोरणें देवूळ मोडून नवे बांदतना आमकां विस्वासात घेवंक ना. मुर्ती स्थापन करपा विशीं लेगीत विस्वासांत घेवंक ना. नवी मुर्ती स्थापन करपाची गरज ना अशें गोरखनाथ केरकार हांणी सांगलें. आमच्या गटाक देवळाचे समितींत स्थान दिवंक ना. दोन समुदायांचो आमचो गट आसा अशें तांणी सांगलें.

मुर्तीची स्थापणूक करपाचो निर्णय धर्मीक सल्लो घेवन जाला अशें देवस्थानचे अध्यक्ष भिकू धुळापकार हांणी सांगलें. देवस्थान समितीच्या बसकांक हाजेरी लायली जाल्यार विस्वासांत घेवपाचो प्रस्न येता. ते बसकांक हाजेरी लायनात तेन्ना विस्वासांत कशे घेतले. समुदाय वा जातीचेर आधारीत समिती वांगड्यांची नेमणूक जायना. तलाठ्याचे हाजेरींत वेंचणूक जाल्या अशें भिकू धुळापकार हांणी सांगलें.

एक गट गाडयेंतील मुर्ती परतून व्हरपाक तयार ना, जाल्यार दुसरो गट मुर्ती देवळांत व्हरपाक दिना. हाका लागून तणाव निर्माण जाला.