नवी फांतोड उदेंल्या…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयच्या येरादारी मळाचेर कालच्यान नवी फांतोड उदेंल्या. मोपाचो मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येरादारी खातीर उक्तो जाला. इंडिगो कंपनीच्या हैदराबादाच्यान आयिल्ल्या विमानाक मोपार देंवपाचो पयलो मान फावो जालो. गोंयांतल्यान प्रवाशांक घेवन तें परतूय गेलें. कालच्या दिसा देशांतल्या स शारांक जोडपी इकरा विमाना येवन गेलीं. मोपा आतां धांवपाक लागलां. समेस्त गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल. पूण, तितलीच व्हडली जापसालदारकी आमच्या भुजांचेर आयल्या. सरकाराच्या आनी सर्वसामान्य भौसाच्याय! योग्य पद्दतीन, प्रामाणिकपणान, उक्त्या मनान मोपा विमानतळा वयलो वेव्हार जालो जाल्यार गोंयचे अर्थवेवस्थेक, खास करून पेडण्यांचे सर्वांगी उदगतीक तो व्हड योगदान दितलो. विमानतळ पूर्ण तांकीन सुरू जालो तरी मोपा हें मोपाच उरतलें हाची मात जतनाय सगळ्यांकूच घेवची पडटली. कारण रेल्वे, विमानतळां जालीं काय सरभोंवतणच्या वाठारांत लोकांची गर्दी जाता आनी ताची खाशेली वळख खंय तरी शेणटा. चड सांगपाची गरज ना, सगल्यांक सगलें खबर आसा.
मोपा सुरू जाला खरो, पूण टॅक्सीची येरादारी जाग्यार पडूंक ना. धवे, हळडुवे- काळे आनी फुडाराक येवपी निळे टॅक्सीकार हांचे मदीं तणाव आसा. हळडुव्या- काळ्या टॅक्सीकारांचें आंदोलन चालू आसा. तांकां अजून थंय कावंटर मेळूंक ना. ताचे बदला निळ्या टॅक्सींकारांक प्राधान्य दिवपाचो विचार मुखार आयला. अॅप, मिटराक कशेच तयार जायनाशिल्ल्या (कित्याक ते सगल्यांक खबर आसा.) ‘कांय’ टॅक्सीकारांनी आतां गियर घालून सज्ज रावपाचें थारायलां. धव्यो पर्यटन वा हेर ‘रंगां’च्यो चडश्यो टॅक्सी गोंयकारांच्यो. कोणाचेरुच अन्याय जायनासतना ह्या वादाचेर उपाय काडचो पडटलो. हातूंतल्या खंयच्याच रंगाक प्रवाशांनी नांवां दवरचीं न्हय, हाची खबरदारी टॅक्सीकारांक घेवची पडटली. तांणी आपले रंग दाखोवपाक सुरवात केल्यार त्या रंगाक ‘बेशरम’ म्हणपाक देशी- विदेशी पर्यटक फाटीं रावचे नात. अॅप आशिल्ल्यान भाड्याचे बाबतींत प्रवाशांच्यो बोल्साक कातर लागची ना, पूण सांगपाक येना. कारण कांय टॅक्सीकारांक लागून सगल्यांचेरूच फाटलीं बरींच वर्सां टिका जाल्ली आयकूंक मेळटा. कालूच एके रेंट ए टॅक्सीक बेकायदेशीर (?) भाडें मारतना टॅक्सीकारांनी धरली. कांय खाजगी गाडयोय भाडीं मारतात, असो तांचो दावो. जर कोणाचो सोयरो आयलो जाल्यार ताका व्हरपाक स्वताची गाडी व्हरपाची? काय हजार, दोन हजार रुपया दिवन भाड्याची टॅक्सी करपाची? ह्या प्रस्नांच्यो जापो मेळपाक जाय. विमानतळाचेर भायल्यान येवपी प्रवासी, पर्यटकां सामकार किजिलां, केस्तांवां, कोफुसांवां, किल्लोस नाकात. पुलिसांक हातूंतल्यान मार्ग काडचो पडटलो. रागाक वखद नासता खंय. ह्या विमानतळाचें नांव मनोहर म्हणल्यार सोबीत, सुंदर हें सगल्यांनीच लक्षांत दवरल्यार बरें! विमानतळा वयले येरादारी खातीर परवाने दितना पेडणें तालुक्याक, बेकार तरणाट्यांक प्राधान्य दिवपाचें थारलां, ही बरी गजाल. पेडणेंकारांनी, खास करून मोपाक लागून जांची जमीन गेल्या, तांणी हे खातीर मुखार सरचें! कोणूच मुखार येनात जाल्यार मागीर होय वेवसाय भलत्यांच्याच हातांत वतलो हें लक्षांत आसूं दी.
येरादारीची दुसरी वेवस्था सरकारान केल्या, ती म्हणल्यार हांगाच्यान स एसी कदंब बशी मोपा- म्हापशें – कळंगूट मार्गान पणजे, मोपा- पणजी, मोपा- मडगांव वतल्यो. तांचे आनी टॅक्सीकारां मदींय वाद जावचो न्हय. मोपा येवपी प्रवाशांचो आंकडो लाखांनी आसतलो, असो अदमास आसा. म्हणटकच खूब गाडयो, टॅक्सी लागतल्यो, तेन्ना कोणेंच उंचाबळ जावचें न्हय. मोपा ते पेडणें, म्हापश्यां वा हेर कडेन आतां येरादारी वाडटली. गोंयांत पयलींच अपघात वाडल्यात. देखून आतां येरादारी पुलीस, आरटीओचेर चड ताण येतलो. ते खातीर तांकां सज्ज रावचें पडटलें. गोंयां आयल्यातूच म्हणटकच पर्यटकां वांगडा हेर राज्यांनी वचपी प्रवाशीय हांगां राबितो करतले. तांचे खातीर हाॅटेलांनीय तत्पर रावंक फावो. कोयर, लायट, उदक सुरळीत जाय. कोयर जाग्यार पडना. उदकाचेर संकश्ट घुंवपाक लागलां आनी आतां लायट चडांत चड जाय पडटली. ते खातीर वीज पुरवण यंत्रणां,सरयो- केबलांचें जाळें आमकां पेडणें आनी हेर तालुक्यांच्या खांची- कोनशांनी विणचें पडटलें. हाची तयारी सरकारी यंत्रणेक करची पडटली. आसा न्हय आमी तयार?