नवी उच्च शिक्षण निती गोंयांक भांगराळी

Day.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोविडान शिक्षणाचें वेळापत्रकच इबाडून उडयलां तें शिक्षण अवस्थेंत जाल्ल्या बदलांतल्यान दिसून येता. परिक्षा उसरां जावप, वर्सभर उच्च शिक्षणाचें कामकाज चालूच उरप तशेंच हेर बदलां खातीर फकत कोविडच जापसालदार आशिल्लें? मात्शें चिंतल्यार न्हय. जासूसी केल्यार एक लक्षांत येता तें म्हणल्यार केंद्र सरकाराच्या नवे शिक्षण नितीचो हो भाग आसा. फकत भारतांतूच न्हय जाल्यार राष्ट्रकूल देसांच्या नितींतल्यान भावपणाच्या शिक्षणाक बळगें मेळ्ळां, अमेरिके सारक्या राष्ट्रांतय तीच निती येता. नवी शिक्षण निती शिक्षणाच्या वाठारांतलीं फटिंगपणां 100 टक्के न्हय जाल्यार पयल्या पांच वर्सांत 60 टक्के कमी करतली अशी आस्त बाळगुया. नवी शिक्षण निती सगल्या शिक्षणीक संस्थांक कायद्याचे फास्केंत हाडटलीच, शिक्षणांत शिस्तय येतली आनी गोंयां वरी ल्हान राज्य उच्च शिक्षणांतल्यान भांगरभूंय जातलेंच हेंच सपन 35 व्या गोंय राज्योत्सवा निमतान पळोवया.
उच्च शिक्षण निती विशीं अपसमज पातळावपाचो वावर जावचो ना अशें न्हय पूण खंय तरी स्वामी विवेकानंद हांणी पळयल्ल्या सपनांतलो एकात्म समाज घडोवपा खातीर फुडें पावल घालपाक सरकारान फाटीं कित्याक रावचें? अंदूं मुळाव्या म्हणल्यारच सातवी मेरेनच्या शिक्षणांतल्यान नवें शिक्षण धोरण चालीक लागल्यार फुडल्या वर्सा मेरेन उच्च शिक्षणांत बदल जातले. तातूंतल्यान गोंयची नितीय भांगराळी जातली, गोंय देसांतलें आदर्श राज्य जावपाक कळाव लागचो ना.
गोंयच्या सुटके झुजाची साठी सरकारान 2021 वर्सा मनयली, येता त्या 30 मेक गोंय राज्याचो पस्तीसावो वर्सदीस मनयतना फाटल्या पस्तीस वर्सांत राज्य विंगड विंगड वाठारांत खंय पावलां हाचो नियाळ करचो. त्या नियाळांतल्यान 2040 मेरेन गोंयांच्या भविश्याचो रोडमॅप बांदपाची गरज आसा. 2035 मेरेनचो आराखडो विज्ञानिक डॉ. रघुनाथराव माशेलकार हांच्या मुखेलपणा खाला धा बारा तज्ञांच्या समित्यांनी करून दिल्लो. तातूंत पर्यावरणमोगी, तज्ञ डॉ.माधवराव गाडगीळ, डॉ. विजय भटकर आनी हेरांचो आसपाव आसलो. डॉ. माशेलकार हांचेर आतां भारताच्याच न्हय जाल्या महाराष्ट्रा वरी व्हडा राज्याच्या फुडाराच्या रोडमॅपाची जापसालदारकी पडल्या. तांणी गोंयांतल्यान वीस वर्सां आदीं भारताच्या महासत्तेच्या सपना विशीं प्रेझेंटेशन केल्लें तेंय गोंयांतल्यान. गोंयां कडेन तांचे ऋणानुबंध आसात 35 व्या गोंय राज्योत्त्सवाच्या वर्स दिसा तांचो विशेश भोवमान जायत व्हय? हालींच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी एका राज्याचे शिक्षणीक कार्यावळींत केंद्र सरकाराच्या नवे शिक्षण निती विशीं उलयतना देवळां न्हय शिक्षणाच्या देवळांक म्हत्व दिवपाचो उलो मारप अजापाचेंच, शांतीकायेची निती भाजपा हाडटा व्हय? तेच फाटभुंयेचेर डॉ. माशेलकार तशेंच व्हड विधीज्ञ आशिल्ले गोंयचे राज्यपाल हांचे विचार गोंयकारांक आयकुपाक मेळचेच.
मुळाव्या शिक्षणाची बुन्याद गोंय संघप्रदेशाचे पयले मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकार हांणी घाल्ली. तांचे उपरांतच्यो मुखेलमंत्री तांची धूव शशिकलाताई काकोडकार हांणी गोंय, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाकच न्हय जाल्यार गोंयच्या उच्च शिक्षणाचें बीं घाल्लें. 1987 वर्सा गोंयाक राज्य दर्जो मेळटकच आनी ते आदींय मुखेलमंत्री आशिल्ले सत्तरीचे खाशे गोंय विधानसभेचे पितामह प्रतापसिंह राणे, आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार, गोंयांक राज्य पावंडो मेळटना सभापती आनी उपरांत उपमुखेलमंत्री आशिल्ले दयानंद नार्वेकार, आदले मुखेलमंत्री दिगंबर कामत, लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी शिक्षणमंत्रीपद सांबाळटना शिक्षणाक नवी दिका दिवपाचे येत्न केल्ले हें याद करून दिवपाकच जाय. बारावेचे निकाल हालींच आयल्यात तातूंतल्या म्हत्वाच्या दोन गजालीं प्रमाण खेळ, कौशल्य विकासाच्या मार्कांतल्यान निकाल लागीं लागीं धा टक्के वाडला. खेळा गुणाचो मार्ग नार्वेकार हांणी दाखयल्लो जाल्यार कौशल्य शिक्षणाक वाट पर्रीकार, पार्सेकार हांणी दाखयली. मुळाव्या म्हणल्यारच पयलेच्या शिक्षणाक केन्ना आरंभ जावचो ते विशीं गोंय राज्य जातकच विधानसभेंत भासाभासेच्या उपरांत सुचोवणी मान्य जाली. कोंकणीचे म्हालगडे आदले आमदार अॅड. उदय भेंब्रे हांचे ते सुचोवणेचो उपरांत कायदोय जालो.
नवी शिक्षण निती गोंयचें फुडाराचें नेतृत्व घडयतली हें मतींत दवरूनच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नवे दिकेन वचप योग्य जातलें. शिक्षणा खातीरच न्हय जाल्यार 1987 वर्सा आनी उपरांतचीं दोन वर्सां राज्याच्या बुन्यादीच्या वावरांत आशिल्ले दोन मंत्री सरकारांत आसात. शेतकीमंत्री रवी नायक, जलसंधारणमंत्री सुभाष शिरोडकार सरकारांत आसात. तांकां तशेंच 1987 वर्सा राज्याची घुडी उबारपाक आदार दिवपी मंत्री, आमदार, आदले खासदार पुरुषोत्तमबाब काकोडकार, शांतारामबाब नायक, आयचे खासदार लुईझिन फालेरो मानाचें एक फूल गोंय राज्याच्या 35 व्या वर्स दिसा मेळत?
गोंयांक राज्य दर्जो काँग्रेस सरकाराच्या तेंपार मेळिल्लो, त्या यशाचे धनी आसले देसांतल्या माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीचे जनक आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी. माहिती तंत्रज्ञानाची क्रांती गोंयांत येता त्या दोन वर्सां भितर जातली हेंच राज्योत्सव सुवाळ्याचें सपन आसचें. माहिती तंत्रज्ञान म्हणल्यार फकत ट्विटर, यू-ट्यूब न्हय जाल्यार इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलेकम्युनिकेशन क्षेत्रांतल्यान गोंयांत उत्पादनशिलता वाडोवप, तातूंतल्यान दायज तिगोवप, नवनिर्मणी करप. निवनिर्मणे कडेन वचना जाल्यार गोंय शेणटलें, अशांततायेंतल्यान राज्य दर्जाचेर अरिश्टय येवंक शकता अशी भिरांत दिसपाक लागल्या.
गोंयच्यो कालच न्हय आयजय उद्येगांत मुखेल आशिल्ल्यो कंपनी धेंपो, साळगांवकार, तिंबलो, कॉस्मे मातीयास मिनेझिस हांकांय मानाचो पाट राज्योत्सव दिसाच्या सुवाळ्यांत मेळपाकच जाय. मीनाक हेर राज्यांनी नखलामी केली, पर्यटनय तेच वाटेन वतना दिसता अशे वेळार कूस बदलून उच्च शिक्षणाक नवे वाटेर व्हरप तातूंतल्यान नवी उद्येगनिती, श्रमनिती हाडप हेंच ध्येय सरकारा मुखार आसचें. गोंय स्वयंपूर्ण करपाची मोख सरकारान दवरिल्लीच आसा, राज्यांतल्या भुरग्याक उच्च शिक्षण दिवपाची तजवीज जावची. कौशल्य विकासाचेंच न्हय जाल्यार तंत्रनिकेतन, इंजिनियरिंग, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कला, संगीत, आर्किटेक्चर, वैजकी तशेंच शिक्षणांतल्या हेर प्रवाहांच्या पदवी शिक्षणांत बदलाचें वारें येवपाक जाय. राष्ट्रभाशे वांगडाच राजभाशेंतल्यान फकत उलोवपाकच न्हय जाल्यार बरोवपाक शिक्षणांतल्या सगल्या पावंड्यावेल्या विद्यार्थी, शिक्षकवर्गाक येवप गरजेचें. शिक्षणात बालक, अस्तुरी, मनीस नातें नितीचो आसपाव जावचो. तातूंतल्यान बरे प्रशासकय, प्रशासनय मेळटली.
नवी शिक्षण निती केंद्र सरकारान घडयल्या ती राज्यांच्या भागीदारांच्या विचारांतल्यान. ते नितींत मुखेल नासले तरी बदलाचे अधिकार राज्याक आसात, राज्याच्या वातावरणाक फावो तशे ते आसचे, खंय तरी ताचें उक्तावण राज्योत्सवाच्या सुवाळ्यांत जायत व्हय?
गोंयांक राज्य दर्जो सर्वधर्म समभावांतल्यान मेळिल्लो, वाद आशिल्ले तरी निमाणे कडेन समजिकायेच्या वातावरणांतल्यान भाशावार राज्याची मेढ तेदे वेळा वेल्या फुडाऱ्यांनी घाल्ली, ती बागोवची ना, तिका वेंरय येवंक फावना हाची जतनाय सरकारान घेवची.

सुहासिनी प्रभुगावकर
9881099260