नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष हांचे राजिनामे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडण्यां नव्या पदांची नेमणूक करपाक 5 वेर बसका

पेडणें: नगराध्यक्ष उषा नागवेंकार आनी उपनगराध्यक्ष मनोज हरमलकार हांणी अलिखीत कबलाती प्रमाण आपल्या पदाचो राजिनामो नगरपालिका संचालनालया कडेन सादर केलो. ते दोनूय राजिनामे स्विकारले.

नवो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष हांची निवड करपा खातीर पालिका मंडळाची खाशेली बसका 5 मे दिसा सकाळीं इकरा वरांचेर पालिका कचेरेंत आयोजीत केल्या. हे बसकेंत नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष हांची निवड करतले.

नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षपदा खातीर चार मे मेरेन उमेदवारी अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख आसा. त्या काळांत इत्सूक उमेदवारांनी आपले अर्ज पेडणें मुख्याधिकाऱ्या कडेन सादर करपाचे आसात.

पेडणें पालिका मंडळाची स्थापणूक फाटल्या वर्सा तेन्नाचे उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकार हांच्या मार्गदर्शना खाला जाल्ली. त्या वेळार नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष हीं पदां वर्सा खातीर दरेक नगरसेविकांक आनी नगरसेवकांक दिवपाची अलिखीत कबलात जाल्ली. पयली नगराध्यक्ष म्हूण उषा नागवेंकार जाल्यार उपनगराध्यक्ष म्हूण मनोज हरमलकार हांची निवड केल्ली. वट्ट धा नगरसेवक आशिल्ल्या पालिका मंडळांत धावूय नगरसेवक एकठांय येवन ही कबलात केल्ली. ते कबलाती प्रमाण नगराध्यक्ष उषा नागवेंकार आनी उपनगराध्यक्ष मनोज हरमलकार हांणी आपलो कार्यकाळ सोंपले उपरांत पदाचे राजिनामे दिवन दुसर्‍यांक संद दिवपा खातीर आनी कबलातीचो मान राखून पदाचे राजिनामे दिल्यात. ते राजिनामे पालिका संचालनालयान स्विकारले उपरांत पालिका मंडळाची बसका 5वेर आयोजीत करून त्या वेळार नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदाची वेंचणूक जावन हीं दोनूय पदां भरतले.

पेडणें पालिका मंडळांत वट्ट धा नगरसेवक आसात. नगराध्यक्ष उषा नागवेंकार, उपनगराध्यक्ष मनोज हरमलकार हांचे सयत नगरसेवक विष्णू साळगांवकार, सिद्धेश पेडणेंकार, माधव सिनाय देसाय, शिवराम तुकोजी, नगरसेविका राखी कशाळकार तृप्ती सावळ देसाय, आश्विनी पालयेंकार, विशाखा गडेकार हांचो आस्पाव आसा.

पेडणें पालिका मंडळांत वट्ट पांच दादले आनी पांच बायलां नगरसेविका म्हणून वेंचून आयल्यात. ह्या 10 नगरसेवकां मदीं अलिखीत कबलात जावन वर्सा खातीर उपनगराध्यक्ष आनी नगराध्यक्ष पद हें वांटू दिल्लें. ते प्रमाण फुडलो नगराध्यक्ष कोण हे वट्ट 10 नगरसेवकांची बसका जावन वा तांचे मदीं जी अलिखीत कबलात जाल्या ते प्रमाण नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष हांची निवड जातली.

मजगतीं, वेंचणूक प्रक्रिया हाताळपा खातीर म्हापशें पालिकेचे मुख्याधिकारी सीताराम सावळ हांची वेंचणूक अधिकारी म्हूण नेमणूक केल्या.