धोक्या आदींच सायरन, लोकां मदीं भिरांत

उपाट भरिल्लें तिळारी धरण. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तिळारी धरण उदका स्त्रोत अधिकाऱ्यांची न्हंयेदेगे वयल्या लोकांक शिटकावणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः महाराष्ट्र गोंय राज्याचो संयुक्त प्रकल्प आशिल्ल्या तिळारी धरणाची पातळी भरत आयल्या. सध्या उदक कोनाळ सांडवा खारजांतल्यान भायर सरूंक ना. तरी लेगीत तिळारी उदक स्त्रोत विभागान बिरेस्तारा सांजे वेळार सायरन वाजोवन तिळारी न्हंये देगेच्या गांवांक सादुरकायेची शिटकावणी दिल्या. उदक भायर सरचे आदींच लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण केल्ले खातीर लोकांनी तिडक उक्तायल्या. हे सुवातेचेर नेमिल्ले कार्यकारी अभियंते अशा वेळार थंय जाग्यार नासतात. ताका लागून तीन वर्सां गांवांनी हुंवार येता, अशें लोकांचें म्हणणें आसा.

दोडामार्ग म्हालांत पडपी पावसाक लागून तिळारी धरणाच्या उदकाची पातळी 105.50 जाल्या. पूण उदक भायर सरपाक आनीक वाड जावपाक जाय. शुक्रारा उसरां मेरेन पावसाचो नेट वाडलो जाल्यार कोनाश पुच्छ खारजांतल्यान उदक भायर सरून तिळारी न्हंयेंत येतलें.

तेरवण मेठे उन्नेयी बांदा वयल्यान उदकाचो विसर्ग सुरू आसा. अशें आसून लेगीत शुक्रारा उदका स्त्रोत विभागान तिळारी धरणाचें उदक भायर सरपाक कळाव आसतनाय गाडी घेवन न्हंयेदेगेर आशिल्ल्या तिळारी, कोनाळ, वायंगणतड, घोटगे, परमे, घोटगेवाडी, साटेली, भेडशी, कुडाशें, सासोली, मणेरी, वानोशी वाठारांत सायरन वाडोवन सादुरकायेची शिटकावणी दिवन भिरांत निर्माण केल्या.

तिळारी उदका स्त्रोत विभागा कडेन स्वताचें वाहन ना. एका खाजगी वाहनाचेर सायरन लावन तो वाजयत तहशीलदाराक वांगडा घेवन ही शिटकावणी दिली.

तिळारी धरणांतल्यान सध्या सोडटात त्या उदकाचें प्रमाण सामकें उणें आसा. मात अचकीत चड उदक सोडलें आनी दिवचल म्हालांत पावसाचो नेट वाडलो जाल्यार साळ न्हंयेचें उदक अचकीत वाडटा. ते नदरेन सगळी ती खबरदारी घेवची, अशें आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी म्हणलां.

दोनूय राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी हे विशीं आपापले मदीं संपर्क दवरून धोको उप्रासचो ना हाची खबरदारी घेवची, असो उलो साळाचे आदले सरपंच घनश्याम रावत हांणी मारला.

यंत्रणा सतर्क

सध्या साळ आनी भोंवतणच्या गांवांक धोको ना. मात फुडले कांय दीस उटंगाराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्ल्यान दिवचल आपत्कालीन यंत्रणा सतर्क जाल्या. साळांत व्हडीं तशेंच हेर वेवस्था केल्या. आमची यंत्रणा सतर्क आसा. आमी स्थितीचेर नदर दवरल्या, अशें मामलेदार लक्ष्मीकांत कुट्टीकार हांणी म्हणलां. स्थितीचो नियाळ घेतले, अशें उपजिल्होधिकारी दीपक वायंगणकार हांणी स्पश्ट केलां.

मुख्यमंत्र्यां कडल्यान शिटावणेची दखल

तिळारी धरण अधिकाऱ्यांनी दोडामार्ग वाठारांतल्या लोकांक सादूर केल्यात. जर अशी स्थिती उप्रासली जाल्यार कसले उपाय आनी खबरदारी घेवप गरजेची आसा, हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपत्कालीन विभागाक सुचोवणी आनी आदेश दिल्यात.

बिरेस्तारा सांजेच्या 4 वरांचेर आशिल्ली धरणाची पातळी (मिटरांनी)

उदकाची पातळी- 105.50

सांडवा माथा पातळी- 106.70

पुराय धरणाची पातळी- 113.20

फावोसो उदकाचो सांठो- 331.337 घनमिटर